AramaSitede yeralan yayınlar ve akademik bilgiler içerisinde arama yapabilirsiniz.
 
Ana Sayfa > Akademik Bilgiler > Çalışma Alanları

Çalışma Alanları


Akademik İlgi Alanları / Academic Interests

Ekonomik küreselleşme, bölgesel üretkenlik, yakınsama, beşeri sermaye, yabancı sermaye yatırımları, içsel büyüme, yeni ekonomik coğrafya, evolutionary economic geography, küresel kentler, sınırötesi işbirliği, girişimcilik, sosyal ağlar, AB mekansal gelişme politikaları, ampirik çalışmalar, saha çalışmaları.
 
Economic globalization, regional productivity, convergence, human capital, foreign direct investments, endogenous growth, new economic geography, evolutionary economic geography, global cities, cross-border cooperation, entrepreneurship, social networks, EU spatial development policies, empirical works and field surveys.

Uygulama Alanları / Professional Interests

Stratejik mekansal planlama, eylem planlama, bölge planlama, kent ölçeğinde sosyo-ekonomik araştırmalar, kentsel tasarım projelerinde arazi kullanımı ve fonksiyonel konsept çalışmaları, mekansal ekonometrik analizler ve bununla ilgili CBS uygulamaları.
 
Strategic spatial planning, action planning, regional planning, socio-economic surveys of cities, land use and functional conceptual works in urban design projects, spatial econometric analysis and related GIS applications.