AramaSitede yeralan yayınlar ve akademik bilgiler içerisinde arama yapabilirsiniz.
 
Ana Sayfa > Yayınlar > Makaleler

Makaleler


Türkçe makaleler

"Yatırım kararlarında iç verim oranı ve net bugünkü değer yöntemlerinin karşılaştırılması", Banka ve Ekonomik Yorumlar, 03/1972, s. 23-32
"Yatırım kararlarında benzetim yönteminin kullanılması", Banka ve Ekonomik Yorumlar, 05/1972, s. 51-56
"Direkt maliyet üzerine", Banka ve Ekonomik Yorumlar, 12/1973, s. 33-41
"Sermaye bütçelemesinde doğrusal programlamanın kullanılması", İÜ İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü Dergisi, 05/1976, s. 71-77
"Enuygunu (optimum) Bulmada kullanılacak yöntemin seçimi", İÜ İşletme Fakültesi Dergisi, Nisan 1976, 1980, s. 157-166
"Toplumsal açıdan toplu taşıma fiyatları ne olmalı?", İktisat Dergisi, 03/1988, s. 28-36
"Türkiye ekonomisinde dışalıma bağımlılık", Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi ve İdari Bilimler Dergisi, Vol. 4, No. 1, 1990, s. 115-139
"'İmalat sanayiinde sektörel işgücü verimliliği, reel ücretler ve gayrısafi kârlar veya mark-up oranları (1963-87 Türkiye örneği)' üzerine", Dünü ve Bugünüyle Ekonomide Durum, No. 5, 09/1993, s. 183-188
G. Günlük-Şenesen ile, "Türkiye’de milli gelir ön tahminlerinin başarımının değerlendirilmesi", Dünü ve Bugünüyle Toplum ve Ekonomi,, No. 7, 10/1994, s. 49-64
R. Selim ile, "Gelir vergisinin Türkiye gelir dağılımı üzerindeki etkisi", İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, 05/1998, s. 30-38
"Kişi başına gayrısafi yurtiçiü ürün değerlerinin illere ve bölgelere göre dağılımı", Ekonomik Durum, 1999, s. 136-142
G. Günlük-Şenesen ile, "Üretim kesimlerinde dışalıma bağımlılık", İktisat Dergisi, No. 451, 08/2004, s. 51-56
"Bölgesel gelir dağılımı", Neoliberalizmin Tahribatı, N. Balkan, S. Savran (der.) c. 2,içinde, 2004, s. 127-138, ISSN: 975-342-446-9, Metis
E. Kaya ile, "Türkiye’de Gelir Bölüşümü Eşitsizliğine Cinsiyet Ayrımının Katkısı”", Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Vol. 25, No. Özel , 2011, s. 181-205, ISSN: 1300-4646
G. Günlük-Şenesen ile, "Petrolden alınan vergilerin iktisadi etkileri: 1998 Girdi-çıktı verileriyle bir inceleme", Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Vol. 25, No. Özel , 2011, s. 223-241, ISSN: 1300-4646
"İktisatta nicel yöntemlerin kötü(ye) kullanılması", Küresel Bunalım ve İktisat Eğitimi, (der. Ercan Uygur) içinde, 12/2011, s. 119-135t, ISSN: 978-975-805-09-2, Türkiye Ekonomi Kurumu, Ankara
G. Günlük-Şenesen ile, ""başlıca ihracat sektörlerinin çeşitli üretim sektörlerindeki kadın-erkek istihdamına etkileri: Kriz bağlamında bir değerlendrme"", Küresel Bunalım ve Karadeniz Bölgesi Ekonomileri, 2011, E. Akbostancı, O. S. Erdoğdu (der.) içinde 57-86, Türkiye Ekonomi Kurumu
G. Günlük-Şenesen, T. Kaya ile, "İnşaat kesimi istihdam mı yaratıyor, dışalım mı uyarıyor?", Ekonomi-tek, Vol. 2, No. 3, 09/2013, ISSN: 2146-6173, Türkiye Ekonomi Kurumu Vakfı
G. Günlük-Şenesen ile, "Türkiye inşaat sektörünün büyüme ve istihdama katkısı: 2000'li yıllar için bir sorgulama", Tuncer Bulutay'a Armağan içinde, 04/2016, s. 355-366, ISSN: 978-975-01835-8-4, Mülkiyeliler Birliği,
"İktisat Araştırmalarında Veri Çözümlemesi", Ekonomi-tek, Vol. 4, No. 2, 05/2016, ISSN: 2146-6171, Türkiye Ekonomi Kurumu

İngilizce makaleler

G. Günlük-Şenesen ile, "The analysis of the Turkish transportation sector in the context of a two-group industry model", Transportation Research-B, Vol. 24B, 1990, s. 299-313
R. Selim ile, "Consumption patterns of the Turkish urban and rural households in 1987", METU Studies in Development, Vol. 22, No. 2, 1995, s. 207-220
G. Günlük-Şenesen ile, "Reconsidering import dependency: The breakdown of sectoral demands with respect to suppliers", Economic Systems Research, Vol. 13, No. 4, 2001, s. 417-428
"Regional income distribution in Turkey", The Ravages of Neoliberalism: Economy, Society and Gender in Turkey, 2002, s. 117-127, Nova Science Publishers
G. Günlük-Şenesen ile, "Relative price and technology components of import liberalization in Turkey: 1973-1996", METU Studies in Development, No. 32, 12/2005, s. 367-389
G. Günlük-Şenesen ile, "Trade liberalisation and production structure: intermediate import patterns in Turkey,", Society of Heterdox Economists Working Papers, No. 9, 2007, ISSN: 978 0 7334 2491 5
Gülay Günlük Şenesen ile, "Impact of taxes on oil use: a retrospective analysis for Turkey", IIOA Working Papers, No. WPIOX, 10/2008
E. Kaya ile, "Gını decomposıtıon by gender: Turkısh case.", Brussels Economıc Revıew - Cahıers Economıques De Bruxelles, Vol. 53, No. 1, 2010, s. 59-83
G. Günlük-Şenesen ile, "Decomposition of Labor Demand by Employer Sectors and Gender: Findings for Major Exporting Sectors in Turkey:", Economic Systems Research, Vol. 23, No. 2, 06/2011, s. 233–253, ISSN: 0953-5314, Routledge
"Comment on "Income Inequality Trends in Turkey" by A. Filiztekin", İktisat, İşletme ve Finans, Vol. 30, No. 350, 05/2015, s. 91-92, ISSN: 1 300 -610X, Bilgisel Yayıcılık