PROJELER

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Kırsal yerleşimleri ve yerleşim dokusunu oluşturan geleneksel evleri birbirinden ayırt eden temel karakteristik unsurlardan birini yerel malzemelerin kullanım şekli ve teknikleri oluşturmaktadır. Bu bakımdan geleneksel konut kimliğini yansıtan en önemli gösterge olarak konutların yerel malzemelerle ve yer yer farklı teknolojilerle inşa edilmiş olmaları gösterilebilir. Geçmişte Dünyanın her yerinde her bölge mimari kimliğini kendi doğal olanakları çerçevesinde geliştirmiştir. Anadolu da da benzer yaklaşım ile özellikle geleneksel mimaride yapı malzemelerinin verdiği olanaklara dayalı farklı yerel mimari kimlikler gelişmiştir. Özgün niteliklere sahip olan kırsal yapılar, geçmişte az gelişmiş koşullarında bile bir geleneğin, sistemin varlığını ifade edebilmektedir. Toprak ve toprağa dayalı malzemeler Türkiye genelinde hemen her köyde rastlanabilecek malzemeler olmasına rağmen, bu malzemelerin kullanımı İç ve Doğu Anadolu da daha yaygındır. Çalışma alanı olarak Bilecik ili sınırları içinde yer alan Tongurlar köyünün seçilmesinin nedeni köyün yerleşim dokusunu oluşturan binaların homojen bir şekilde toprak ve toprağa dayalı malzemelerden üretilmiş olması ve bugün ayakta varlığını sürdüren binaların içinde 100 yaşını tamamlamış binalar olmasıdır .

Konu

Proje MSGSÜ Rektörlüğü ve Balıkesir Gölpazarı Belediyesi ile destekçilerin sağladıkları sponsorluk ile MSGSÜ Yapı Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından gerçekleştirilmiş ve Gölpazarına bağlı Tongurlar köyünde geleneksel malzemeler ve özgün plan tipleri değiştirilmeden bir konut ve terkedilmiş köy ilkokulunun yenilenmesi yapılmıştır Yenileme sırasında öğrenciler çalıştırılmış ve bu çalışma staj kapsamında sayılmıştır

Konu

Hızla büyüyen ve gelişen şehirlerimiz arasındaki ulaşım imkanlarımız arttıkça kırsal alanda bulunan köylere erişim daha da kolaylaşmaktadır Bu ulaşım imkanları bu alanların gelişmesine ve ekonomik büyümeye neden olmaktadır Fakat bu konu planlı bir yöntem çerçevesinde ele alınmadığı taktirde kırsal alanların küçük şehir parçaları haline gelip özgün değerlerini kaybetmesi ile sonuçlanabilir Doğaya yönelik konseptlerin çağdaş hayata entegre olduğu günümüzde kırsal alandaki bu dönüşümü Anadolu için büyük bir fırsata dönüştürebilecek bir yönteme ihtiyaç vardır Projenin temel amaçları arasında Türkiye de kırsal mimari kültürümüzün bir parçası olan kerpiç malzeme ve yapım sistemi geleneğinin belirlenmesi geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasıdır Yeni bir binanın yapımı kadar mevcut binaların değerlendirilmesini ve özellikle Anadolu için bir model oluşturmayı amaçlayan bu projemiz Köylerde bulunan yapı stoğunun köylü için geliştirilecek bir model ile dönüşümünü buna bağı olarak köyde ekonomik gelişimi desteklemeyi amaçlayan araştırmaları içermektedir Projenin MSGSÜ Bilimsel Araştırma Birimi tarafından desteklenecek kısmı projenin en önemli ve başlangıç aşamasını oluşturmuştur Kaybolan Anadolu Geleneksel Köy Mimari Mirasının Korunması İçin Gerekli Araştırmaların Yapılması Köylü için Model olacak Yapısal Düzenlemeler için Model Oluşturulması Bakanlığa MSGSÜ Rektörlüğü tarafından sunulabilecek Köy Kalkınma Modeli için ön çalışmaların yapılması Anadolu Geleneksel kırsal mimarisinin mimarlık eğitiminde bilgi dağarcığının güçlendirilmesi için arşiv çalışmalarının yapılması Türkiye de kerpiç malzeme kullanılan bölgelerin tanımlanması ve haritalama çalışması yapılması Kerpiç yapı kimliğinin belirlenmesi Yapılan haritalama çalışması üzerinden uygulamanın yoğun olduğu bir kırsal alan seçilerek bu bölgede yer alan mevcut yapılardan alınan kerpiç örneklere analizler yapılarak malzeme özelliklerinin tespit edilmesi Seçilen kırsal alanda kerpiç yapım sistemi özelliklerinin belirlenmesi Kerpiç malzeme analizlerine göre malzemenin olumsuz yönlerinin geliştirilmesi fiziksel çevre koşullarına karşı dayanıklılığının arttırılabilmesi için deneysel çalışma yapılması Kerpiç yapım sisteminin deprem yönetmeliğine uygun olarak revize edilmesi Kerpiç malzeme üzerine uygulanacak olan sıva malzeme önerilerinin deneysel çalışma ile belirlenmesi Köylü için model olabilecek bir dönüşüm projesinin hazırlanması Hazırlanan projenin geliştirilen ve güçlendirilen kerpiç malzeme ile yapımının sağlanması ve köylüye duyurulması Mimarlık bölümü öğrencilerinin alan çalışması deneyimini arttırabilmek malzeme ve yapı derslerinde gördükleri kerpiç malzemeyi sahada hem üreterek hem de uygulayarak bir proje çalışması deneyiminin sağlanması Projenin basında yer almasının sağlanarak Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi nin bu konuda öncü rolünün vurgulanması Projenin yerel ve yurtdışında bilimsel ortamlarda sunulması amaçlanmaktadır

Konu

Akdeniz Ülkelerinde Ortaçağ Kalelerinin Malzeme ve Yapım Sistemlerinin Araştırılması

Konu

Kayseri de Restorasyon Koruma Alanında Bir AR GE Merkezi Kurulması

Konu

Sürdürülebilir Enerji Etkin Binaların Araştırılması ve Geliştirilmesi

Konu

Bursa da Bulunan Pilot Bölge Olarak Seçilen Yerlerde Geleneksel Mimaride Cephe ve Malzeme Özelliklerinin İncelenmesi

Konu

Volkanik Tüf Cinsi Taşlarda Koruma Onarım Yöntemleri

Konu

Yapı Malzemesi Olan Alçının Bazı Özelliklerinin İyileştirilme Çalışmaları