PROJELER

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Amaç: Bu projede eriyikten çekim sistemine ilave edilen çevre dostu banyo kullanılarak kendi alanında bir ilk olacak essiz morfolojide yüksek performans polietilen (PE) bazlı liflerin eldesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda kullanılacak değişik moleküler ağırlıkta (LDPE=düşük yoğunluklu PE, MDPE=orta yoğunluklu PE, HDPE=yüksek yoğunluklu PE) ve orijinde sıfır ve geri dönüşümlü PE hammaddeleri kullanılacaktır. Bu yenilikçi sistem ile daha önce polipropilen (PP) ve naylon, ayrıca sıvı banyosunda trietilen glikolun kullanılması durumunda polyester (PET) liflerinde elde ettiğimiz yüksek mukavemet değerlerinin zincir yapısı nispeten daha düzgün ve basit olan PE liflerinde de eldesi hedeflenmiştir. Mekanik performansın yanısıra çekim banyosunun kimyasal birleşiminde yapacağımız değişikliklerle alev iticilik ve adezyon özelliklerinde iyileştirme sağlanacaktır. Kısa tanıtım, özgün değer: Geleneksel eriyikten çekim teknolojilerinde lif içi moleküler oryantasyon, katı hal içerisinde bulunan zincirlerin zayıf hareketliliğinden dolayı oldukça sınırlıdır ve bu da beklenen teorik mukavemetinin çok altında mukavemet eldesiyle sonuçlanır. Farklı polimerler tipleri üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde (örneğin polipropilen ve naylon) herhangi bir ek klasik çekme işlemi kullanmadan 6-7 gf/denye civarında mukavemete sahip lif üretimi gerçekleştirilmiş ve çok düşük sıcak çekim sonucunda (1.5) neredeyse teorik performansa yakın sonuçlar elde edilmiştir. Bu neredeyse tamamıyla su içeren (sıvı banyosunun içeriği gizlilik açısından tam olarak verilmemekle birlikte, proje süresince değişik kimyasal kompozisyonda sulu çözeltiler kullanılacaktır), ekonomik bir banyo ile oluşturulan yeni makina dizaynıyla (kısaca: ECOB) aşılmıştır. Bu yöntem sayesinde, polimer molekülleri sıvı banyosunun sıcaklık kontrolü ve uygulanan gerilim bölgesi ile halen akışkan ve hareket halinde iken ömrü uzatılıp yüksek derecede oryante olmuş, uygulanan çekime göre tamamen amorf veya tam kristalize zincirler elde etmek mümkündür. Benzer özelliklerin değişik yoğunluklarda PE malzemeler kullanılarak eldesi mümkün görülmektedir. Çünkü PE polimeri, PP, PA ve PET’e nazaran daha esnek yapıya sahiptir ve banyo içerisinde oryantasyonunun basit ve uniform zincir yapısı sayesinde maksimize olması beklenmektedir. Dünya genelinde 60 milyon tonun üzerinde tüketilen PE’nin ülkemizde geri dönüşümü oldukça verimsiz değerlendirilmektedir. Bu proje kapsamında geri dönüşümden sağlanan PE granüller lif çekiminde kullanılıp, klasik eriyikten çekim sisteminden kullanılmamış PE’de alınabilecek değerlere yaklaşılması hedeflenmektedir. Hedefler ve beklenen çıktıların çağrı programının amaç ve hedeflerine katkıları: Ülkemiz akademi sanayi yüksek performans PE lifi üretimi açısından oldukça sınırlı birikim ve tecrübeye sahiptir. Proje kapsamında çağrı programının 3 ana hedefine uyacak şekilde-Daha önce PET, PA ve PP polimerlerinde elde ettiğimiz sonuçlar arasında 300’ün üzerinde gözlenen mekanik performans artışının LLDPE, MDPE ve HDPE polimerleri için de büyük ölçüde elde edilmesi ve endüstriyelleşebilir ölçekte üretilmesi hedeflenmektedir. -Mekanik açıdan genellikle düşük özellikler gösteren geri dönüşümlü plastiklerden performans değerleri kabul edilir seviyede PE lif eldesi amaçlanmıştır.-Üretilen yüksek performanslı lifler üzerinde ECOB banyo içerisinde veya masterbatch formunda nano veya farklı fonksiyonel katkı maddeleri ile iyileştirmeler tek üretim/işlem basamağında yapılacaktır.

Konu

Projenin konusu düzlemsel veya mesogözenekli mimaride 10 verimli perovskit güneş piliüretimi ve elektron taşıyıcı katman kompozisyonun kararlılık ve verim üzerine etkilerininaraştırılmasıdır. Bu kapsamda elektron transfer katman olarak kullanılacak TiO2 katmana çeşitlielementlerin (Al, Li, Cu, In gibi) katkılandırılması ile daha yüksek elektron taşıma kapasitesi ve azaltılmışyük rekombinasyonu ve azaltılmış histerik etki beklenmektedir. TiO2 için yapılacak katkılandırma işlemiTi4 katyonu veya O2- anyonun yerine uygun valans değerliğinde ve iyonik çapta elementler ile yapılmasıplanlanmaktadır. . Buna göre TiO2 katman içinde oksijen boşlukları nedeniyle var olan yapısalhatalar katkı elementleri ile elimine edilecektir.

Konu

Filament iplik puntalamaişlemine yeni bir boyut getirilmiştir.

Konu

2016 Aralık ayında başlayan “Nefes - Hastane Enfeksiyonlarını Önlemeye Yönelik Hava Filtrasyonu Ar-Ge Merkezi” projemiz İSTKA ve İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından yaklaşık 1.5milyon TL bütçeyle desteklenmiştir. Teknik Üniversite ve İstanbul Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği çalışanlarının özverili çalışmaları ile hayata geçirilmektedir. Sağlık çalışanları ve mühendislerin biraraya geldiği projede ana hedef olmak üzere sağlık merkezlerinde kritik bir tehdit olan hastane enfeksiyonuna yönelik çözümler üretilecektir. Hastane enfeksiyonu gelişmiş ülkeler de dahi en ölümcül ilk 10 sağlık probleminden biridir. Sıfırlanamasa da azaltılması için çok disiplinli çalışmalar devam etmektedir. Operasyon geçiren yoğun bakım hastalarının 53.6’sının hastane kaynaklı enfeksiyona yakalandığı düşünülürse ehemmiyeti daha da iyi anlaşılacaktır. Zaten bağışıklık sistemi bir şekilde zayıflamış hastalarda bir de enfeksiyon gerçekleşince ölüm oranları artmaktadırki bu son dönemde sadece YBÜ’lerde 16 mortalite olarak ölçülmüştür. Bununla birlikte bu tip enfeksiyonlar hasta yatış süresinin uzamasında birincil sebeptir. Ortalama hasta yatış süresi SB’na bağlı hastanelerde 4.3 üniversite hastanelerinde 5.1 olarak tespit edilmiştir. Bu rakamların kamu kurumlarında 3’ün altında düşürülmesi stratejik hedef olarak belirlenmiştir. Uzayan yatış süresi ve kullanılan antibiyotikler sağlık hizmeti maliyetlerini daha da artırmaktadır.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Günümüzde birçok teknolojiye ve teknolojilerde bilinmeyen alanlara kapı aralayan ve yüksek katma değerli ürünler üretilmesine olanak sağlayan nanoteknoloji alanında proje yapılacaktır. Nanoteknolojinin bir alt kolu olan elektro-üretimle (Electrospinning) nanolif üretimi yönetimi projenin ilham kaynağını oluşturmaktadır. 2010 yılından itibaren piyasada nanoteknoloji alanında faaliyet gösteren proje ortağı firma elektro-üretim yöntemiyle nanolif üreten makinalar imal etmektedir. Proje çerçevesinde nanoliflerden ürün bazında yüksek katma değerli ürün elde etmek için elektro-üretim yöntemiyle sürekli iplik üretimi teknolojisi geliştirilecek ve nanolif iplik üretimi için çok amaçlı bir prototip makinanın imalatı gerçekleştirilecektir.Nanoliflerden oluşan iplik üretimi için sürekli üretim yapan bir sistem kurulduktan sonra çalışmanın ikinci kısmı olan mono filament ipliklerinin nanoliflerle kaplanması çalışmasına başlanılacaktır. Bilindiği gibi, mono filament iplikler sahip oldukları pek çok üstünlüğün yanında soğuk tuşe (cold touch) ve yetersiz hacimlilik (bulk) gibi dezavantajlara sahiptir. Bu çalışma kapsamında geliştirilecek olan filament ipliklerin nanoliflerle kaplanması ile bu iki dezavantaj ortadan kaldıracak ve mono filament iplikler için çok önemli yeni kullanım alanları geliştirilecektir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Polimer Esaslı Esnek Organik Fotovoltaik Liflerin Geliştirilmesi Ve Özelliklerinin İyileştirilmesi