PROJELER

Konu

Mevcut Binalarda Göçme Tehlikesinin Tespiti için Hızlı Değerlendirme Metodolojisi Hazırlanması ve Raporlanması

Konu

Projenin konusu, zengin bir tarihe sahip olan Bursa ilimizde yer alan tarihi yığma minarelerin yapısal özelliklerine göre sınıflandırılması, minare tipolojilerinin belirlenmesi ve bu yapıların deprem performanslarının gerçekçi bir şekilde tespiti için uygun yapısal değerlendirmelerin deneysel ve analitik çalışmalar ışığında yapılması, uygulanabilir iyileştirme yöntemlerinin önerilmesi ve farklı minare tipolojileri için hasargörebilirlik eğrilerinin elde edilmesidir.

Konu

The project will assess the efficiency of the method through testing of full-scale infilled rc building on shaking table. The seismic tests will validate in-plane and out-of-plane infill performance when modified, repaired or strengthened with PUFJ and FRPU systems.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Bu çalışmanın kapsamı konut ya da sanayi tipi prekast yapılar için moment aktaran cıvatalı, kuru birleşimlerin analitik ve deneysel olarak incelenmesidir. Bu kapsamda, sonlu eleman analizleri ve basit mukavemet ve betonarme hesabıyla prekast ve monolitik deney numunelerinin ön tasarımının yapılması, deney numunelerinin üretilmesi ve deney numuneleri üzerinde tersinir tekrarlı yarı-statik yükleme deneylerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Konu

Kimyasal Ankrajların Parametrik İncelenmesi

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Rapid Earthquake Risk Assessment and Post Earthquake Disaster Management Framework for Substandard Buildings in Turkey

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

T.C. Tekirdağ Belediyesi Kent ve Mücavir Alanının Revize İmar Planına Esas Yerleşime Uygunluk Amaçlı Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporu’nun Değerlendirilmesi

Konu

Türkiye Gaz Beton Üreticileri İTÜ ve ODTÜ den bir araştırma projesi kapsamında üyeleri tarafından üretilen donatılı gaz beton panellerin bina inşaatında kullanılmasına yönelik tasarım ve uygulama esaslarının oluşturulmasını talep etmiştir Bu konuda laboratuvar ve sahada gerçekleştirilen malzeme yapı elemanı yapı testleri ile analitik çalışmalar sonucunda proje hedefine ulaşmış bu tür yapı elemanlarının bina inşaatında kullanılmasına yönelik esaslar ortaya konulmuştur İki üniversite tarafından ortak yürütülen çalışmalar sonucunda geliştirilen hesap ve uygulama esasları 2017 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği taslağında yerini almıştır

Konu

Yapı ve Deprem Mühendisliği