PROJELER

Konu

LNG gemi tanklarında oluşan çalkantı yüklerinin sayısal ve deneysel imcelenmesi.

Konu

Türk Loydu’nun, IMO GBS(Goal Based Standart) onayı alması dolayısıyla, kural gereği; IACS Common Structural Rules for Bulk Carriers and Oil Tankers (CSR) Pt.1 Ch.4 Sec.6 [6.1.2]’de 0,56B ve 0,13L’den büyük tanklar için Çalkantı Darbe Değerlendirmesi (Sloshing Impact Assessment) için deneysel ve sayısal araştırmalar yapılacaktır. Dolayısıyla, 0,56 B ve 0,13 L’den büyük tanklar için gerekli deney tertibatının oluşturularak çalkantı darbe basınçlarının ölçülmesi ve paralel olarak Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (CFD) yazılımıyla bu sonuçların hesaplanarak bir analiz prosedürü oluşturulacaktır. Bu çalışmalar kapsamında; • Gemi Hareketlerinin Modellenmesi o Çevre Modellemesi (Dalga spektrumu, dağılımı vb.) o Hidrodinamik Model (Serbestlik derecesi, heading, gemi hızı, vb.) o Kritik Deniz Durumunun Tayini • Deney ve deneylerin kabul parametreleri (ölçekleme etkileri, referans modellerin kabul kriterleri, deney tertibat ve analizi) • Operasyon Koşulları (Yükleme Durumları ve Tankların Doluluk Oranları) Gibi hususlar da araştırılacaktır.

Konu

Diğer, Diğer, Coastal Shipping, Short Sea Shipping,

Konu

Gezinti tekneleri ve motor yatlarda yolcunun ve mürettebatın konforunu sağlamak, kargoyu varış noktasına zarar görmeden ulaştırmak tüm deniz şartları düşünüldüğünde önemli bir araştırma konusu haline gelmiştir. Altı serbestlik derecesi göz önüne alındığında, özellikle yalpa hareketinin söz konusu etmenler üzerindeki etkisi yadsınamaz derecede fazladır. Piyasadaki farklı prensiplerle çalışan yalpa sönümleyici sistemlere rağmen yenilikçi bir tasarımla tüm mevcut tekne türlerine adapte edilebilecek, yüksek verimli, az yer işgal eden, tekne gövdesine minimum mekanik müdahale ile kolaylıkla montajının gerçekleştirilebileceği bir sistemin hidrodinamik analizlerinin gerçekleştirilmesi projenin temel amacı olacaktır. Projede öncelikle yalpa önleyici sistemin kolaylıkla adapte edilebileceği bir tekne formu seçilecektir. Teknenin dış kaplamasına yerleştirilecek ve silindirik bir forma sahip olan bu sistem, kendi ekseni etrafında dönerek dönme yönüne bağlı olarak üzerine gelen akımın etkisiyle sönüm kuvveti oluşturmaktadır. Silindir boyu, yarıçapı, açısal hızı ve akıntı hızı göz önünde bulundurularak oluşturulacak yeni geometrinin ve tekne formunun akış analizi Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) simülasyonları ile yapılacaktır. Üzerinde çalışılacak tasarımlar tekne formu ile uyumlu ve bağdaşabilir olacaktır. Yalpa seviyesi uluslararası kriterlere göre uygun bir değere gelinceye kadar incelenecek, belirlibir dalga şartı altında sistemin optimum boyutları tespit edilecektir. Öte yandan, düşey eksen etrafında hareket etme kabiliyeti olan bu sistemin verimli çalışması adına gelen dalga yönüne uygun bir açıda konumlanması sağlanacaktır. Çalışmanın, performansa en olumlu şekilde etki edecek yalpa sönümleyici sistemin belirlenmesiyle deneysel uygulanabilirlik avantajına sahip olan modelin mevcut ve gelecek projelerde yaygın biçimde kullanılabilmesine temel oluşturması beklenmektedir.

Konu

Türkiyedeki Kıyı ve Kısa Mesafe Denizyolu Taşımacılığının değerlendirilmesi, potansiyel risklerin değerlendirilmesi

Konu

Ancak bugüne kadar, değişik salma tasarımlarının tekne hareketlerine ve stabilitesine etkisi ne teorik ne deneysel olarak incelenmemiştir. Bu çalışmanın amacı bu eksikliği gidermektir. Proje kapsamında, İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi, Ata Nutku Model Deney Laboratuvarında bulunan mevcut yelkenli tekne modellerinden bir tanesi kullanılarak, 4 farklı salma için, dalıp-çıkma ve baş-kıç vurma hareketine serbest, belli meyil ve sürüklenme açıları altında model çekilirken, modelin dalıp-çıkma ve baş-kıç vurma hareketleri ölçülmüştür. Deney farklı salmalarla tekrar edilerek, salmaların gemi hareketlerine etkisine bakılmıştır. Direnç için ölçülen değerler HAD programında hesaplanan değerlerle karşılaştırılmıştır.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Gezinti teknelerinde kullanılan salma tiplerinin tekne hareketlerine etkisinin incelenmesi ve buradan tekne tasarımı

Konu

Bu rapor, İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Programı Birimi tarafından desteklenen, “Bilimsel Araştırma ve Geliştirme İçin Altyapıyı Destekleme Programı Projeleri (Bölüm Başkanları)” çerçevesinde yapılan “39053” numaralı “Altı Serbestlik Dereceli Kuvvet Ölçüm Cihazı ile Farklı Salma Tasarımlarının Tekne Hareketlerine Etkisinin Deneysel ve Sayısal Modellenmesi” isimli bir projenin özet sonuçlarını göstermektedir.

Konu

Bu raporda, tanker-şamandıra bağlama sistemlerinin değişik çevre şartları altındaki dinamik davranışının modellenmesi problemi ele alınmıştır. Tanker-şamandıra bağlama sistemlerinde, sistemin bulunduğu konumu koruyabilmesi ve bağlama halatlarına gelen yüklerin minimum olması tasarımın temel amaçlarındandır. Bu amaçlar doğrultusunda, halatların yapıdaki bağlama yerleri, bağlama hat sayısı, bağlama hat açısı, geminin konumu vb. durumlar tasarım açısından önem kazanmaktadır. Sistemin hareketi sonucunda oluşan yükler ve yer değiştirmeler, modelleme ve dinamik benzetim programı olan OrcaFlex ile belirli bir zaman periyodu için incelenmiştir. Bu yazılım, açık deniz sistemlerinin statik ve dinamik analizi için Orcina firması tarafından geliştirilmiştir. Simülasyon çalışmalarında, dinamik analiz için değişik sayıda bağlama hatları ve rayzerlerle bağlanmış tanker-şamandıra sistemleri belirli bir bölge için modellenmiştir. Çevre yüzen üretim birimlerini, gerilen bağlama hatlarını hareketlere zorladığı için akıntı, rüzgâr ve dalga gibi çevre koşulları altındaki sistemlerin dinamik davranışı temel sorundur. Bu sistemler benzetim çalışmalarında 6 serbestlik dereceli bir rijit cisim olarak modellenmiştir. Birinci ve ikinci mertebeden dalga kuvvetleri, ek su kütlesi katsayıları ve radyasyon sönüm katsayıları WAMIT hidrodinamik program ile hesaplanmıştır. Seçilecek bölge için olası tüm çevre koşulları için yapılan benzetim sonuçlarını kullanılarak, her platformun yer değiştirme miktarı, halat gerilmeleri vb. hesaplanmıştır. Hesaplanmış veriler bulanık sinir ağları tekniğinde giriş verisi olarak kullanılmış ve bu yöntemde en düşük yer değiştirme ve gerilmelerin olduğu bağlama hattı optimizasyonu gerçekleştirilmiştir.

Konu

Risk analizi yöntemleri kullanarak yüzer üretim sistemlerinin tasarımı

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Kargo gemileri için risk analizi

Konu

Pervane tasarımı

Konu

Tanklardaki sıvı çalkantısının modellenmesi ve oluşan yüklerin hesabı

Konu

Tanklardaki sıvı çalkantısının analizi

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.