PROJELER

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Arazi kullanımı, ekonomik ve sosyal faaliyetleri belirlerken, oluşan yolculuk talebi, ulaştırma altyapılarının planlama ve performansına etki etmektedir. Şehirler için karmaşık bir problem haline gelen ve yönetilmesi gereken etkileşimin parametreleri mekansal analiz yöntemleri ile belirlenebilir. Bu amaçla, ulaştırma altyapı yatırımı planlanmadan önce ve inşa edilip hizmete sunulduktan sonra zamana bağlı olarak değişen mekansal arazi kullanımı, erişilebilirlik değerleri ve ağ bütünlüğü göstergeleri CBS tabanlı bir modelde analiz edilmiştir. Etkileşim belirlendikten sonra, yıllara bağlı olarak ortaya çıkan desen yardımıyla, karar vericiler için gelecek yılları simüle edebilecek bir sistem tasarlanmıştır. Çalışma bölgesi olarak İstanbul ili Avrupa yakasına bağlı 19 ilçe, bu bölgedeki karayolları ve bu ilçeden geçen önemli bir ulaştırma altyapı yatırımı olan metrobüs hattı seçilmiştir. 1975, 1987, 1997, 2007 ve 2014 yılları arasında gerçekleştirilen ulaştırma altyapı yatırımlarının arazi örtüsü/kullanımına etkisi sayısal olarak belirlenmiş, Cumhuriyetin 100. kuruluş yılı olan 2023 için simülasyon modelleri oluşturulmuştur. Geliştirilen model ve yöntemlerin otomasyonu için Türkçe arayüzler geliştirilmiş ve paydaş kuruluş olan İETT’ye sunulmuştur.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Sürdürülebilir su yönetimi için AB Su Çerçeve Direktifi’nde de vurgulandığı üzere en uygunölçeğin “havza” olduğu tüm dünyada kabul görmüştür. İstanbul Metropolü’ne ilave su sağlayanBüyük Melen Havzası’ndaki su kaynaklarının daha sistematik ve planlı olarak yönetilmesiamacıyla “BÜYÜK MELEN HAVZASI BÜTÜNLEŞİK SU YÖNETİMİ” isimli 39350 Nolu İTÜBAP Projesi Aralık 2015-Mayıs 2018 tarihleri arasında disiplinlerarası çalışan bir ekip tarafındanyürütülmüştür.

Konu

Bu çalışmada akım ölçümleri olmayan veya az olan akarsu havzalarında hidroelektrik potansiyelin belirlenmesi incelenmiştir. Uygulama alanı olarak Solaklı Havzası seçilmiştir. Akım tahminleri için debi süreklilik eğrisi yöntemi, çoklu regresyon denklemleri, yapay sinir ağları ve bulanık mantık yöntemleri kullanılmıştır. Bu farklı yöntemlerde hesaplanan akım değerleri birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Bu yöntemlerseçilen pilot bölgede muhtemel bazı su alma yeri ve santral yerlerine uygulanarak buralardaki hidroelektrik enerji güçleri hesaplanmıştır. Hesaplanan güçler ve güçlere etki eden bütün parametreler Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) kullanılarak görüntülü hale getirilmiştir. Farklı yöntemlerle hesaplanan hidroelektrik güçler, ayrıca havza-alan oranı gibi basit hesap yöntemleri ile karşılaştırılmıştır.