PROJELER

Konu

Dünyada olduğu gibi Ülkemizde de başlıca ölüm sebeplerinden biri trafik kazaları olup trafik kazalarına ait istatistikler incelendiğinde aracın yoldan çıkarak bariyerlere çarpma sonucu meydana gelen ölüm veya yaralanmaların dikkate değer oranlarda olduğu ve bariyerlerin birtakım karakteristiklerine bağlı olduğu bilinmektedir. Dünya genelinde kullanılan bariyer türleri Çelik, Beton, Ahşap ve Plastik malzemelerden üretilmekte olup bunların birbirlerine karşı birtakım avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır. Bariyer tasarımlarında genellikle güvenlik ve yapısal gerekliliklerin dikkate alınmasından dolayı estetik kaygılar gözetilmemiş olup özellikle ahşap bariyerler gölgede kalmıştır. Ülkemizde ise Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) Karayolu Teknik Şartnamesi’nde (2013) sadece çelik ve beton bariyerler için malzeme ve uygulama standartları verilmiş, yine aynı şekilde KGM Karayolu Tasarım El Kitabı’nda (2005) beton ve çelik bariyer gereksinimi ve yerleşimine ilişkin bilgiler verilmiş olup ahşap bariyerlere ilişkin herhangi bir ulusal standart bulunmamaktadır. Bu çalışma ile ahşabın darbe enerjisini, sesi ve ışığı absorbe etme yeteneğini ve estetik etkisini bir arada değerlendiren ve hibrit (ahşapkum) adı verilen bir bariyer tasarımı gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Hâlihazırda literatürde yer alan ahşap bariyerlerin en önemli dezavantajı yüksek maliyetli olmasıdır. Bu çalışma ahşap ve kumun birlikte kullanılması ile diğer ahşap bariyerlere kıyasla daha az maliyetli ve daha yüksek çarpışma performansına sahip bariyer üretilmesine imkân tanıyacaktır. Üretilecek olan bariyerlerin ilk olarak CEN/TR 16303 standardına göre LS-DYNA simülasyon testleri, daha sonra EN 1317 standartlarına göre deneysel çarpışma testleri gerçekleştirilecektir. Bu çalışma kapsamında gerçekleştirilecek optimizasyon çalışmaları, bir sonraki adımda hedeflenen, dünya genelinde akredite olmuş test merkezlerinden birinde büyük ölçekli tam zamanlı çarpışma testlerinin gerçekleştirilmesine ve ilgili kurumların standartlaşma çalışmalarına bir altlık teşkil edecektir.

Konu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İSTON İstanbul’xxdaki yollarda trafik güvenliğini artırabilmek için beton bariyer tasarlanması, analizi ve test edimesi için büyük ölçekli bir araştırma projesi talep etmiştir. Bu çerçevede bariyer İTÜ tarafından geliştirilmiş ve CE belgesi ile birlikte kuruma teslim edimiştir.

Konu

In this research project development details of a new and versatile motorcyclebarrier CMPS coupled with an existing vehicle barrier is investigated CMPS is intended to safely contain and redirect motorcyclists during acollision event First crash performance of CMPS design is evaluated bymeans of a three dimensional computer simulation program LS DYNA Thenfull scale crash tests are used to verify the acceptability of CMPSdesign Crash tests were performed at CSI proving ground facility using amotorcycle dummy in accordance with prEN 1317 8 specification Full scalecrash test results show that CMPS is able to successfully contain andredirect dummy with minimal injury risk on the dummy Damage on thebarrier is also minimal proving the robustness of the CMPS design Basedon the test findings and further review by the authorities theimplementation of CMPS was recommended at highway system

Konu

Hatay İli Genelinde mevcut durum irdelenerek ve geleceğe yönelik kestirimler yapılarak, Kentin Ulaşım Ana Planının Hazırlanması

Konu

Otokorkuluklar karayolu kenarına veya refüjlere uygulanan trafik güvenliğini artırıcı pasif güvenlik tertibatlarıdır Zemine çakılan veya beton üzerine ankrajlanan iki ayrı tipi mevcuttur Otokorkuluklar genel olarak düşey doğrultudaki dikme yatay doğrultudaki ray ve takozun birleştirilmesiyle oluşturulur Dikmeler C veya sigma kesitine sahipken ray W şeklinde veya kutu kesitten yapılabilir Dikme ile ray arasında kullanılan takoz ise silindir dikdörtgen gibi çok değişik geometriye sahip olabilir Değişik ebat ve malzeme özelliğine sahip cıvatalar da elemanları birbirine bağlamada kullanılmaktadır Avrupa çarpışma test standardı EN1317 performansa dayalı bir standarttır Diğer bir deyişle otokorkulukların tasarımı elemanların özelliklerine bakmadan sadece darbe yüklerine dayanımını değerlendirmektedir Bu standart kullanılarak otokorkulukların yeterlikleri belirlenmekte ve karayollarında kullanımına uygunluğunun sertifikalandırılması sağlanmaktadır Bu standart 2011 yılından beri Türkiye de kullanılmaktadır EN1317 otokorkulukların test yöntem ve metodları detaylı bir şekilde tanımlanmış olmasına rağmen otokorkulukların davranışına önemli bir etkisi olan zemin özellikleri hakkında hiç bir bilgi yer almamaktadır Bu sebeple dikme zemin etkileşimi zemin özelliklerine göre dikme davranışlarının belirlenmesi gibi konularda detaylı bir çalışmaya ihtiyaç olduğu düşünülmektedir Bu proje çalışmasında zemine çakılan otokorkuluk dikmelerinin değişik zemin koşullarında dinamik yüklemeler altındaki davranışı deneysel olarak araştırılacak ve sonlu elemanlar metoduna dayanan sayısal analiz programlarıyla davranış modellenmeye çalışılacaktır Sonuçlar kullanılarak zemin şartlarının ve çakılma derinliklerinin dikmelerin performansına etkisi belirlenmeye çalışılacaktır Deney çalışmasından sonra sayısal analizler yapılacak ve sonuçların uyumu incelenecektir Sayısal analiz modellerinin geçerliği belirlendikten sonra ilave parametrik çalışmalar yapılarak dikme derinliğinin davranışa etkisi detaylı olarak incelenecektir Bu çalışmada zemin dikme etkileşimini modellemede üç boyutlu LS DYNA sayısal analiz programı kullanılacaktır Deneysel çalışmalar Mustafa Kemal Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İskenderun kampüsü içerisinde yapılacaktır Çalışmadan elde edilecek sonuçlar kullanılarak zemin özelliklerine göre yeterli otokorkuluk çakılma derinlikleri belirlenecek ve uygulayıcılar için optimum tasarım parametreleri önerilecek ve abaklar oluşturulmaya çalışılacaktır Bu sayede gereksiz malzeme kullanımı azaltılacak otokorkulukların çakımında kullanılan iş ve makine gücünden tasarruf sağlanacaktır Binlerce kilometre otokorkuluk çakımı yapılan ülkemizde projenin büyük bir yaygın etki sağlaması beklenmektedir

Konu

Bu çalışmanın konusu yeni nesil hareketli beton otokorkuluk üretimi test edilmesi ve karayollarında kullanılabilmesi için şartnamelerin oluşturulmasıdır İlk aşamada dünyada mevcut olan hareketli beton otokorkuluk çalışmaları incelenmiştir Günümüzde kullanılmakta olan ve onaylı tasarımlar bu tasarımların özellikleri performans seviyeleri ve fiyatlandırması belirlenmiştir Projenin ikinci safhasında beton karışımlarında kullanılan hammadde tiplerinin belirlenmiş tasarım ve detayları oluşturulmuştur Farklı karışımlar yaparak statik ve dinamik deneylerle en uygun karışım belirlenmiş bariyerin oluşturulmasında kullanılmıştır Üretilen bariyerin yüksekliği standartlarda kullanılan 1000 mm genişliği 642 mm otokorkuluk bloklarının uzunluğu ise 1000 mm seçilmiştir Otokorkulukların altında drenaj boşlukları oluşturulmuştur Bariyerlerin birbirine bağlantısı ise literatürde yaygın olarak kullanılan kanca ve çivi metoduyla sağlanmıştır Beton karışımlarının dayanımları standart basınç test düzeneği kullanılarak yapılırken dinamik testler sarkaç deneyi ile yapılmıştır Ortaya çıkan olan yeni nesil hareketli beton otokorkuluğun yeterliği standart olarak kullanılan beton otokorkuluklarla karşılaştırılmıştır

Konu

Bu araştırma projesinde amaçlanan negatif eğimin yüksek değerde ve uzun süreli olduğu yol kesimlerinde ağır taşıtların kontrolünü kaybettiği zamanlarda yolun ana gövdesinden ayrılarak güvenli bir şekilde durmasını sağlamaktır Kaçış rampası olarak adlandırılan bu kesimin boyut ve ölçek etkisinin araştırılması da hedeflenmektedir Bununla birlikte literatürde var olan kaçış rampası standartları ve daha önceki yapılan çalışmalar incelenecektir Bu projede ülkemize özel kaçış rampa projelendirme ve tasarımı yapılması ve bir rehber hazırlanması hedeflenmektedir Bu araştırma sonunda elde edilen sonuçlar derlenerek bulguların ülkemize getireceği katkılar ve kaçış rampalarına ait projenin uygulanabilirliği değerlendirilecektir Özellikle ülkemizde arazi koşulları düşünüldüğünde yükselti farklarının çok değişken olduğu bölgelerde inşa edilecek agregalı halatlı ve varilli acil kaçış rampaları hakkında bilgi birikimi sağlanarak yol güvenliğinin artırılması hedeflenmektedir

Konu

Bölünmüş yollarda inşa edilen drenaj kanallarının araç güvenliğine etkilerini belirlemek ve uygun otokorkuluk kullanım önerileri

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.