PROJELER

Konu

Projenin konusu, hızla gelişen kentsel dinamiklerle değişen ve dönüşen tarihi çevrelerdeki kentsel alanların bütüncül bir planlama anlayışıyla birlikte değerlendirilmesine, kültürel ve tarihi değerleriyle korunması yanı sıra günümüz gereksinimlerine yanıt verecek esneklik ve süreklilikte planlanmasına olanak veren, yerel, özgün planlama ilkeleri ve tasarım stratejilerini geliştirmektir.

Konu

Meydanları konu alan son dönem literatürde meydanların zaman ve mekana bağlı değerlendirmeleri günümüz meydanlarının kullanımı sosyalyaşamdaki yeri ve rolü mekansal kalite değerlendirmeleriyle öne çıkan çalışmalara temellenmektedir Ülkemiz ve özellikle İstanbul kenti özelindeise çoğunlukla tarihi meydanları konu alan ve öncelikli olarak kullanıcı algısı yönüyle değerlendiren araştırmalar çoğunluktadır Bu kapsamda araştırmanın konusu bir kamusal mekan olarak meydanın tanımını kapsamlı kapsayıcı katılımcı bir yöntemle yeniden yapmak hızla gelişen kentseldinamiklerle değişen ve dönüşen meydanların İstanbul kenti özelinde yeri ve rolünü ve geleceğini tanımlayıcı planlama ve tasarım stratejilerinigeliştirmektir

Konu

Su kaynakları tarih boyunca insan yerleşimleri için önemli birer çekim noktaları olmuşlardır İstanbul kenti açısından konu ele alındığında ise kentsel dere ağı yüzyıllar boyunca ekolojik sosyal kültürel ve ekonomik yaşamın merkezini oluşturmuştur Hızlı kentleşme süreciiçerisindeki İstanbul Kenti nde bulunan tarihi dereler ciddi bir mekansal değişim süreciiçerisindedirler ve kentsel dere ağının bileşenlerini tekil öğeler olarak ele alan peyzajboyutunu göz ardı eden müdahaleler nedeniyle İstanbul da kent ve dere ağı arasında yıkıcı biretkileşim süregelmektedir Kent ile akan su kaynakları arasındaki etkileşimi iyileştirmeyeyönelik uluslararası çalışmalar ekolojik dokunuşları kuvvetli yenilikçi yaklaşımlar ortayakoymaktadırlar Ancak bu çalışmalarda kültürel boyut kısmi oranda kendine yer bulabilmekteve İstanbul kenti dinamikleri ile örtüşmemektedir Bu kapsamda araştırmanın konusu tarihiderelerin peyzaj değerleri ile potansiyellerinin çok katmanlı bir yaklaşımla tespitini takiben geliştirilebilmeleri için özgün müdahale tekniklerini içeren kısa uzun vadeli peyzaj planlamastratejilerinin geliştirilmesi şeklinde tanımlanmıştır