PROJELER

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

bakım hizmetlerinin salgın koşullarında kamu yatırımları yoluyla genişletilmesi, birçok ekonomik ve sosyal soruna eşzamanlı olarak çözüm sunacaktır: ekonomik büyüme sürecinin tesis edilmesi ve işsizliğin azaltılmasının yanı sıra kadınların ağırlıklı olarak çalıştığı bakım hizmetlerinde yaratılan yeni iş olanakları, kadın nüfusun işgücü piyasalarına entegrasyonunu temin edecektir. Kadınlar üzerindeki COVID-19 salgını ile daha da artan evlerdeki bakım yükünün hafifletilmesi sayesinde, kadınların ve aile üyelerinin iş ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesi söz konusu olacaktır. Bu şekilde, bakım hizmetleri altyapısının genişletilmesi ile eşitlikçi, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir büyüme süreci tesis edilebilecektir. ILO (2020)’nin de belirttiği gibi, sosyal koruma sistemleri ve sosyal hizmetler alanında kamusal altyapının mevcudiyeti, toplumların acil durumlarla başa çıkmalarına olanak vererek ve gelecekteki olası krizlerin etkilerini hafifleterek, direncini arttırmaktadır.

Konu

İTÜ Nova üzerinden ILO ve UN Women destekli araştırma projesi

Konu

This project aims to develop a platform through which vocational education systems and the labor market, especially the SMEs, communicate interactively, while one side voting for/valuing the skills they need and the other side, that’s the vocational systems answers by updating the current curriculum. Also, the training content developed on skills analysis and mapping through the ECVET Skills Platform is considered to serve the quality of vocational education and training systems, giving the experts responsible for teaching technical skills the mission of teaching also the personal and conceptual skills.The target group of the project is vocational education and training institutions, teachers/trainers in VET, SMEs, employers, decision-makers, non-governmental organizations, and trainees. It aims at creating a channel among the members of the target group to keep them updated about the needs and requirements of the firms and the provided skills at educational institutions.

Konu

Ülkemizde kent geneli nüfusunu temsil eden örnekleme yöntemi ile vatandaşların deniz ve deniz temizliği konusundaki algılarına ilişkin algılamalarına dair GfK Türkiye tarafından yapılan araştırmada öne çıkan sonuçlara göre, ankete katılanların %50’si “Denizlerimizin genel olarak bakıldığında temiz” olduğuna inanmaktadırlar. Bununla birlikte, ankete katılanların %85’i herhangi bir şikâyette bulunmamaktadır. Şikayette bulunanların oranı ise sadece %3 düzeylerinde kalmıştır. Bunun yanı sıra, 2015 PISA testi sonuçları dikkate alındığında, Türkiye'deki öğrenciler bilim ve matematikte OECD ortalamasının altında kalmıştır. Bu nedenden dolayı da farkındalık eğitim ve etkinlikleri oluşturulmuştur. Çevresel duyarlılığı yüksek bu proje ile “Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinde Suyun Önemi”ni öğrencilerin yapacakları deneysel çalışmalarla fark etmelerini sağlayacaktır. Bu projenin amacına ilişkin kurgu şu şekilde gelişmiştir: Bilindiği üzere Ekosistemler kendi aralarında çeşitlilik gösterir. Ekosistem çeşitliliği her doğa parçasının kendi içinde ekosistemini oluşturduğu bir sistemdir. Ayrıca doğal sistemlerin ya da ekosistemlerin işleyişinin bilinmesi beraberinde tüm canlı ya da cansız varlıklar için daha güzel ve daha yaşanılası bir çevreyi getirmektedir. Buradan yola çıkarak projenin genel amacı, yaşamın doğa ekosistemi içinde yer alan deniz ekosisteminin de var olması halinde mümkün olacağının ve bu bağlamda sürdürülebilir kalkınma hedeflerinde yer alan madde 14’teki Suyun Öneminin öğrenciler tarafından kendi deneysel çalışmalarıyla fark etmelerini sağlamaktır. Hedef gruptaki öğrencilerin, bu amaca ve farkındalığa ulaşmaları, hayata karşı merak duymaları, araştırmayı öğrenmeleri ve öğrendiklerini sorgulamaları amacıyla STEM projelerinin ve bilimsel deneylerin devreye girmesi hedeflenmektedir. Bu proje dört temel unsur çerçevesinde şekillenmiştir. Birinci temel unsur doğa ekosistemi içinde deniz ekosisteminin önemini öğrencilerle paylaşmaktır. Bu bağlamda, ‘Deniz varsa hayat var’ mottosunun içerdiği anlamın hedef kitle tarafından içselleştirilmesi projenin ikinc temel unsuru oluşturmaktadır. Böylelikle denizlerin temizlenmesi ya da temiz tutulması bağlamında öğrencilerin bireysel sorumluluklarını fark etmeleri de üçüncü önemli unsuru oluşturmaktadır. Projenin son unsuru da öğrencilerin çevre konusunda analitik yaklaşımlarla deneysel projeler üreterek kalıcı davranış modellerine sahip olmalarıdır. Böylece yaşamları boyunca, ihtiyaçları kadar tüketen, hem kendi gelecekleri hem de gelecek nesillere karşı sorumluluk hisseden, bilinçli, sorgulayan, katılımcı bir insan modeli oluşturulmasına katkı sağlanması hedelenmektedir

Konu

Ulkemizde enerji, uretim ve ticaret sureclerinden sonra iletim aşamasında merkezi bir sistemle yönetilir. Enerji sektörundeki tum oyuncular için, artan talep, dengesizlik yaratan uretim kaynak ve araçları, ve yetersizlik gösteren şebeke altyapıları gibi sebeplerle guclu tahmin araçlarına gereksinim duyulur. Enerji piyasalarında kısa, orta ve uzun vadedeki işlemler, ana faktör olan talep sonucu oluşmaktadır. Öyle ki, uzun vadeli talep tahminleri, uretim ve iletim fonksiyonları için, kapasite ihtiyacı, verim hesabı, yeni kaynak arayışı adımlar için ışık tutmaktadır. Trafo merkezleri için yeni bağlantılar, dağıtım kanalları için altyapı ve şebeke çalışmaları da eylemler zincirinin yansımasında yer alır. Ayrıca elektrik enerjisinin ticareti ve yeni politikalar, projeler talep tahminlerine dayalı olarak değerlendirilir. Ülkemizde gelir seviyesinin artması ile birlikte elektrik enerjisi tuketiminin hanehalkı tarafından kullanılan kısmında da buyuk pay artışı gorulmektedir. Bu durum, ekonomik gelirin yanısıra, hava şartları (iklim etkisi), gelisen ve ulasılabilirligi artan teknoloji ile birlikte sayısı artan teknolojik cihazlar, tuketiciye yansıyan elektrik ve yakıt (dogal gaz) fiyatları gibi pek çok etkenle tanımlanabilir. Bu projede, hanehalkı elektrik enerjisi kullanımını etkileyen etkenler incelenecek ve seçilen faktörlerle talep tahmini yapabilmek için bir optimizasyon modeli oluşturularak, uygulanacaktır.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.