PROJELER

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Küresel grafitli dökme demirler, otomotiv, inşaat, madencilik, enerji ve nükleer teknoloji gibi birçok alanda yaygın olarak kullanılmakta ve kullanım yerlerinde yüksek mekanik özellikler ve iyi korozyon direnci sergilemesi beklenmektedir. Literatürde malzemelerin, akma ve çekme dayanımını, aşınma direncini ve yorulma dayanımını artırmaya yönelik ısıl işlem odaklı çalışmalar bulunmaktadır. Ancak son yıllarda, östemperlenmiş küresel grafitli dökme demirlerin yüzey özelliklerinin kaplama işlemleriyle geliştirilebileceğini gösteren çalışmalar yapılmaktadır. Bu amaçla, çoğunlukla PVD (Phyiscal Vapor Deposition) ve akımsız nikel (EN) kaplama yöntemleri kullanılmaktadır. Her iki kaplama yöntemi (PVD, EN) de düşük sıcaklıklarda yapıldığı için ısıl işlem görmüş malzemelerin yapısal özelliklerine olumsuz bir etki getirmemektedir. Bu yöntemlerin yanında, daha ekonomik, hızlı ve sanayide kullanılma potansiyeli yüksek yeni yöntemler de gerekmektedir. Bu projede yüksek silisyumlu küresel grafitli dökme demirlerin yüzeyinde önce sıcak daldırma (hot dip) yöntemiyle aluminyum esaslı kaplamalar oluşturulacak, daha sonra kaplanmış malzemelere östemperleme ısıl işlemi uygulanacaktır. Sıcak daldırma aluminyumlama yöntemi difüzyon esaslı bir yöntem olduğu için, işlem sonrası kaplama-dökme demir arayüzey dayanımının yüksek olmasının yanı sıra, kaplanmış malzemenin korozyon ve oksidasyon direncinin de arması beklenmektedir. Ayrıca, östemperleme sırasında, yüzey kaplanmış olduğundan ilave bir koruyucu ortam gerekmeden dekarbürizasyon engellenebilecektir. Kaplama ve östemperleme işlemleri sonunda, yüzeyi döküm haline göre daha yüksek korozyon ve oksidasyon direncine sahip, matriksi ise daha sert ve tok ösferrit (ausferrite) mikroyapısında olan bir malzeme elde edilecektir. Önerilen çalışma, bu anlamda yapılacak ilk çalışma olması bakımından, başarıya ulaştığı takdirde akademik olarak yayın yapma potansiyeline sahip sonuçlar üreteceği gibi, endüstri için de katma değer yaratıcı ve yeni projeler üretme potansiyeline sahip bir çalışma olacaktır.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje kapsamında implant malzemesi olarak özellikle diz ve kalça protezi imalatında yaygın olarak kullanılmakta olan kobalt krom alaşımı ve paslanmaz çelik malzemelerin yüzeylerinin soğuk dinamik gaz püskürtme tekniği ile titanyum ve titanyum matrisli kompozit malzeme ile kaplanması ve termal oksidasyon yöntemi ile bu kaplamaların en dış yüzeyinde kararlı ve tabakalı bir oksit formunun oluşturulması amaçlanmaktadır

Konu

Bu çalışmada, korozif olmayan yüzey aktif madde DBSA kullanılarak polipirol türevleri - Baryum titanat - poli (akrilonitril-kometilakrilat) [P (AN-ko-MA)] nanokompozitler yerinde emülsiyon polimerizasyonu yöntemiyle sentezlenmiştir. Daha sonra, nanokompozitlerin, partikül boyutu, verimi, kristal yapısı, kimyasal yapısı, morfolojisi, elektrik iletkenliği ve elektrokimyasal davranışları karakterize edilmiş ve sistematik olarak incelenmiştir. Daha sonraki aşamada, elektrospinning işlemi ile iletken polimer-BaTiO3-poli (akrilonitril-kometilakrilat) nanokompozitlerden nanofiber üretimi gerçekleştirilmiştir.İletken polimerler, yeni nesil cihazlarda kullanılabilecek nitelikte önemli bir fonksiyonel organik malzeme sınıfıdır. İletken polimerlerin en dikkat çekici özelliği, kendi doğal iletkenlikleri olup, bu özellik yük transfer hızı ve elektrokimyasal redoks verimliliğiyle yakından ilişkilidir. Malzemelerin elektriksel, manyetik ve mekanik özelliklerini geliştirmek için çeşitli ferroelektrik / manyetik parçacıklar ve yalıtkan polimerler kullanılarak iletken polimer karışım ve kompozit tasarımları yapılmaktadır. Bu nedenle, polimerlerin iletkenliğini arttırmak ve yüksek absorplama kapasitesine sahip koruyucu malzeme üretimi için polipirol ve türevleri ile kombinasyon halinde baryum titanat nanopartikülleri kullanılmıştır. Ayrıca, işlenebilirliği ve esnekliği artırmak ve bu sayede malzemelerin tekstil endüstrisinde kullanılabilmesi için bu yapıda bir AN kopolimeri kullanılmıştır.Emülsiyon polimerizasyonu, bazı radikal zincirlerin polimerizasyonlarında kullanılan çok önemli bir proses olup, bu proseste emülsiyon halindeki monomerlerin polimerizasyonu gerçekleşmektedir. Polimerizasyon, genellikle bir sürekli su fazında monomeri çevreleyen stabil yapılar içinde gerçekleşmektedir. Mikro emülsiyon tekniği, yüzey aktif bir ortam içinde partiküllerin küresel agregalara dönüşmesini sağlamaktadır. Bu proseste, yüzey aktif maddenin çevrelenmesinden kaynaklanan bölgesel bir ortamda nanopartikül ve monomerlerin kısıtlandığı ortamda mikro reaktör bir hücre yaratmak için yüzey aktif madde kullanılmıştır.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Ray, Isıl İşlem ve Mekanik Özellik

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Soğuk Dinamik Gaz Püskürtme Tekniği İle Elektrik Kontak Malzemelerinin Yüzey Özelliklerinin Geliştirilmesi Tübitak Projesi

Konu

Uçak Motorlarında Kullanılan Dövme Inconel 718 Alaşımının Yüksek Sıcaklık Yapısal ve Mekanik Özelliklerinin Isıl İşlem Koşullarına Bağlı Olarak Belirlenmesi

Konu

Soğuk Dinamik Gaz Püskürtme SDGP Yöntemi ile Metal Yüzeylerinin Borkarbür Takviyeli Kompozit Kaplanması

Konu

Işınlanmış Al Katkılı ZnO İletken Filmlerin Yüzey Özelliklerinin İleri Tekniklerle İncelenerek Optik ve Mekanik Özelliklerinin Geliştirilmesi ve Kaliteli Üretim Parametrelerinin Belirlenmesi

Konu

Aluminyum Esaslı Endüstriyel Ürünlerin Yüzey Özelliklerinin Mikro Ark Oksidasyon İşlemiyle Geliştirilmesi

Konu

Akışkan Yatak Teknolojisi ile Yüzeylerinde Katı Eriyik Tabakası Oluşturulan Medikal Çeliklerin Karakterizasyonu

Konu

İmplant Malzemesi Olarak Kullanılan Titanyum ve Alaşımlarının Yüzey Özelliklerinin İleri Tekniklerle Geliştirilmesi ve Ülke Koşullarında Ekonomik ve Kalite Üretim Parametrelerinin İncelenmesi

Konu

Mikro Ark Oksidasyo Uygulanmış Magnezyum Alaşımının Yüzey Özelliklerine Voltaj Uygulama Süresinin Etkisi

Konu

Titanyum ve Alaşımlarının Yüzeylerinin Mikro Ark Oksidasyon İşlemi ile Kaplanması

Konu

Farklı Yüzey İşlemleri Uygulamış Titanyum Alaşımlarının Biyouyumluluklarının İncelenmesi

Konu

Metal Yüzeylerinin Daldırma Dip Coating Yöntemi İle Modifikasyonu

Konu

Küresel Grafitli Dökme Demirlere Uygulanan Yüzey İşlemlerinin Aşınmaya olan Etkisinin İncelenmesi

Konu

Titanyum ve Alaşımlarının Anodik Oksidasyonu ve Karakterizasyonu

Konu

Basınçlı Dökümle Üretilmiş Zamak Alaşımlarının Mikroyapı ve Aşınma Özelliklerine Alaşım Elementlerinin Etkisi

Konu

Tempcore Prosesi ile Üretilmiş Nervürlü Beton Çeliklerinin Kısa Ömürlü Yorulma Davranışına Kaynak İşleminin Etkisi

Konu

ZnO Al p Si Fotodiyotların Güneş Pillerinde Kullanımı İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Tezlerini Destekleme Programı

Konu

Mikro ark Oksidasyon Yöntemiyle 2024 Aluminyum Alaşımının Yüzeyinin Modifikasyonu

Konu

Al Fe Si V Alaşımlarının Yüksek Sıcaklık Aşınma Özelliklerinin İncelenmesi

Konu

Sert Eloksal Yöntemiyle Kaplanmış 6XXX serisi Aluminyum Alaşımlarının Aşınma Davranışının İncelenmesi

Konu

Mikro Ark Oksidasyon İşlemi Uygulanmış Magnezyum Alaşımının Yüzey Özelliklerine Elektrolit Bileşiminin Etkisi

Konu

Tempcore Prosesi ile Üretilmiş Nervürlü Beton Çeliklerinin Kısa Ömürlü Yorulma Davranışları