PROJELER

Konu

Yenilikçi Oksit Katkısıyla Modifiye Edilmiş In-718 Alaşımların Eklemeli Imalat Yöntemleri Ile Üretilmesi

Konu

Bu projede, AlxCoyCrFeNi-MoaCubMnc (x = 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 3), (y=0, 0,25,0,5,0,75,1), (a = 0, 0,5, 1), (b = 0, 0, 5, 1), (c = 0, 1) master alaşımları, oldukça düşük enerji, zaman ve hammadde maliyetine sahip santrifüjsüz SHS (kendiliğinden ilerleyen yüksek sıcaklık sentezi) yöntemi ile başarılı olarak sentezlenmişlerdir. Termokimyasal modelleme yardımı ile (FactSageTM) kapsamlı proses benzetim çalışmaları yapılarak proses parametreleri saptanmış ve alaşımların kompozisyonları başarılı olarak kontrol edilebilmiştir. Ayrıca üretilen alaşımların normal-dengeli soğuma ve denge dışı (Scheil-Gulliver) soğuma eğrileri ile çoklu kompleks faz diyagramları da hesaplatılmış ve SHS tekniğiyle üretilen master alaşımların mikroyapısal karakterizasyonlarına ve literatüre katkı olarak sunulmuştur. Yüksek entropili alaşımlar (YEA) tasarlanırken pratik olarak kullanılması planlanan; karışım entropisi, atomik boyut farkı, valans elektron yoğunluğu, elektronegativite farkı, karışım entalpisi ve entropisi gibi parametreler tüm alaşımlar için hesaplanmış ve deneyler sonrası elde edilen alaşımların faz yapıları ve CALPHAD yaklaşımı ile yapılan daha karmaşık hesaplamalarla (FactSageTM - Sublattice Model) karşılaştırılmıştır. Alaşımların değişen Al, Co, Mo, Cu, Mn elementleri ile faz yapılarının, mikroyapılarının ve sertlik değerlerinin nasıl değiştiği irdelenmiştir. Ayrıca master alaşımların ikincil metalurjik işlemler için hammadde olduğu bilindiğinden, üretilen alaşımların çoğu vakum ark ergitme tekniğiyle Ar gazı altında tekrar ergitilerek rafine edilmiş ve poroziteleri giderilmiştir. Ardından emme döküm ünitesi kullanılarak en fazla 6 gr’lık 30 mm x 4 mm x 4 mm’lik kare prizmalar şeklinde döküm çalışmaları da başarılı olarak gerçekleştirilmiştir. Bu sayede alaşımların şekil verilebilirliği, döküm sonrası faz ve mikroyapılarının soğuma hızı ile nasıl değiştiği ve tüm bunların alaşımların sertliğini nasıl etkilediği incelenmiştir. Döküm numunelerinden ön çalışmalar sonucu seçilen ve sertlik seviyeleri sahip olduğumuz hadde cihazına uygun bulunan alaşımlara sıcak / soğuk hadde ve ısıl işlem çalışmaları da yapılmıştır. Bu sayede alaşımların sıcak ve soğuk haddelenebilirlikleri incelenmiş, deformasyon miktarı ile sertlik artışı arasındaki ilişkiler kurulmuş ve alaşımların mikroyapısal değişim süreçleri irdelenmiştir. Böylelikle döküm ve haddeleme çalışmaları ile bu projede üretilmiş olan master yüksek entropili alaşımların şekil verilebilirliği, mikroyapısal değişimler (kristal yapı, faz dönüşümü, yeniden kristallenme dereceleri ve tane yapıları) ve sertlik/mukavemet artışı arasındaki ilişkiler irdelenmiştir.

Konu

1001 - Araştırma

Konu

Bu çalışmada zirkonyum esaslı metalik camlarda zirkonyum ile beraber esas metal olarak değişen oranlarda hafniyum kullanımının ve bileşimin ıtriyum ile mikroalaşımlanmasının sisteme olan etkisi incelenecektir Ark ile ergitme ve emme döküm yöntemiyle üretilecek 3 mm yarıçapındaki zirkonyum esaslı metalik cam çubukların camlaşma eğilimleri ve termal kararlılıklarının bileşime bağlı değişimleri üzerinde çalışılacaktır Camlaşma eğiliminde önemli bir parametre olan bileşimlerdeki oksijen oranının ölçümü yaş kimyasal analizle gerçekleştirilecektir Üretilen numunelerin XRD DSC SEM ve TEM yöntemlerinden faydalanılarak mikroyapı analizleri yapılacaktır Ayrıca mekanik özelliklerini belirlemek adına mekanik testler gerçekleştirilecektir

Konu

Bu projenin konusunu elementel malzemelerden hareketle düşük maliyetli ve yüksek hızda üretim olanağı sağlayan SHS yöntemiyle şekil hafızalı alaşım özelliklerine sahip Ni Ti Cu Ni Ti Nb ve Ni Ti Fe sistemlerinin üretimlerinin detaylı incelenmesi ve bu ürünlerin morfolojik ve termomekanik özelliklerinin incelenmesi oluşturmaktadır

Konu

Bu projenin konusu oksit malzemelerden hareketle düşük maliyetli ve yüksek hızda üretim olanağı sağlayan SHS yöntemiyle Cr V Nb Mn Ta gibi elementlerle dop edilmiş Mo2NiB2 Ni Mo2FeB2 Fe MoCoB Co gibi sermetlerin eldesi için en uygun üretim parametrelerinin belirlenmesi ürün özelliklerinin detaylı incelenmesi ve bu süreçlerin çelik ve titanyum altlık üzerinde de gerçekleştirilerek yüksek darbe mekanik aşınma ve korozyon direncine sahip bir koruyucu kaplama sert dolgu eldesi çalışmaları olacaktır

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.