PROJELER

Konu

Projenin konusu, demir esaslı manyetik nanopartiküllerin (Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4, FeB, Fe2B gibi fazlar) katı, sıvı ve gaz karbon kaynaklarından hareketle dört farklı yöntem (düşük basınç kimyasal buhar biriktirme yöntemi, kimyasal ayrıştırma/indirgeme yöntemi, mikrodalga indüklemeli plazma yöntemi ve mekanik alaşımlama/tavlama yöntemi) kullanılarak çok katmanlı ve iki boyutlu grafen tabakaları ile kapsüllenmesi, nanokapsüllerin ileri karakterizasyon teknikleri ile incelenmesi, biyouyumluluk testlerinin gerçekleştirilmesi ve manyetik alan altında görüntülenme, yönlendirilme ve ısıtılma çalışmalarının gerçekleştirilmesidir.

Konu

Projenin konusu, ark ergitme yöntemi ile laboratuvar koşullarında üretilen grafen nano plakaların, Al-Si-Cu-Mg, Al-Cu-Mn-Mg ve Al-Zn-Mg-Cu matrisli alaşımlara farklı sürelerde uygulanan mekanik alaşımlama metodu ile takviye edilmesi, toz kompozitlerin soğuk presleme ve basınçsız sinterleme yöntemleri ile nano-yapılı kompozitler haline getirilmesi, toz ve sinter ürünlerin detaylı fiziksel, mikroyapısal ve mekanik karakterizasyonlarının yapılması ve son ürünlerin balistik özelliklerinin incelenmesidir.

Konu

Projenin konusu, günümüzde oldukça yoğun olarak karşılaşılan meme kanseri vakalarında, tanı/teşhis aşamasında kullanılacak olan mikrodalga görüntüleme teknolojisinin yerli olarak geliştirilmesidir. Mikrodalga görüntüleme teknolojisinde ulaşılmak istenen hedef, magnetik nanoparçacıkların dışarıdan uygulanan magnetik alan sayesinde kanserli hücreleri hedeflemesi, kanserli hücrelere doğru yönlendirilebilmesi ve kanserli hücreyi tanımlayabilmesidir.

Konu

3501 - KariyerProje konusu, Co-Ni-B, Co-Fe-B ve Co-Ti-B üçlü metal borürlerin, metal klorür hammaddelerden hareketle, düşük sıcaklıkta, basınçlı kaplarda sentezlenmesi, toz ürünlerin detaylı karakterizasyon çalışmaları ile incelenmesi ve son ürünlerin katalizör ve magnet olarak kullanılabilme potansiyellerinin belirlenmesi ve ayrıca kompozit malzemelerde takviye elemanı olarak kullanılma olasılığının araştırılmasıdır.

Konu

Projenin konusu, BCl3-H2 gaz karışımından hareketle, termal dissosiasyon yoluyla, kimyasal buhar biriktirme yöntemi kullanılarak, gaz debisi, sıcaklık, reaktör çap/boy oranları, süre gibi parametreler incelenmek suretiyle yüksek saflıktaki amorf bor tozlarının sentezlenmesi ve üretimin endüstriyel boyuta aktarılma potansiyelinin incelenmesidir.

Konu

Bu projede, refrakter metaller olan Zr, Hf, Nb, V elementlerinin borürleri, oda sıcaklığında mekanokimyasal sentezleme, kimyasal buhar biriktirme ve otoklavda sentezleme yöntemleri olmak üzere üç farklı yöntem ile sentezlenmiştir. Saf halde elde edilen refrakter borür tozlar basınçsız sinterleme, spark plazma sinterleme ve aktifleştirilmiş sinterleme yöntemleri ile son ürün haline getirilmiştir. Sinter ve toz ürünlerin fiziksel, mikroyapısal ve mekanik özellikleri detaylı olarak incelenmiş ve yöntemler birbiri ile karşılaştırılmıştır.

Konu

Bu projenin konusu, sinterlenmesi için yüksek sıcaklıklar gerektiren W esaslı alaşım ve kompozitlerin nispeten düşük sıcaklıklarda yığın bünyeler halinde elde edilmesi ve bu amaçla hibritleştirilmiş toz bünyelerine normal ve kriyojenik şartlarda mekanik alaşımlamanın ve aktifleştirilmiş sinterleme prosesinin uygulanmasıdır. Metal borür, karbür ve oksit partikülleri ile takviye edilip hibrit W esaslı kompozitler elde edilmiş ve bu kompozitlerin mikroyapısal, mekanik ve fiziksel özellikleri detaylı olarak incelenmiştir.

Konu

Bu projede, lantan, seryum ve samaryum hekzaborür tozlarının oksit, klorür ve elementer hammaddelerden ve yerli bor oksitten hareketle oda sıcaklığındaki magnezyotermik reaksiyonlar yardımıyla sentezlenmesi ve tozların detaylı karakterizasyon çalışmaları amaçlanmıştır.

Konu

Projenin konusu, elementer saf bozunun BCl3-H2 gaz karışımından hareketle, termal dissosiasyon yoluyla, kimyasal buhar biriktirme yöntemi kullanılarak ve sıcaklık, süre, basınç gibi parametreler değiştirilerek elde edilmesidir.

Konu

Bu porjede, yerli bor karbür tozundan hareketle tüp fırında klorinasyon yoluyla bor triklorür gazı üretilmiş ve bu gazın içindeki fosgen, karbon tetraklorür gibi empürite gazlar CO2 lazer ile parçalanarak saf BCl3 gazı elde edilmiştir.