PROJELER

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Projenin konusu, demir esaslı manyetik nanopartiküllerin (Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4, FeB, Fe2B gibi fazlar) katı, sıvı ve gaz karbon kaynaklarından hareketle dört farklı yöntem (düşük basınç kimyasal buhar biriktirme yöntemi, kimyasal ayrıştırma/indirgeme yöntemi, mikrodalga indüklemeli plazma yöntemi ve mekanik alaşımlama/tavlama yöntemi) kullanılarak çok katmanlı ve iki boyutlu grafen tabakaları ile kapsüllenmesi, nanokapsüllerin ileri karakterizasyon teknikleri ile incelenmesi, biyouyumluluk testlerinin gerçekleştirilmesi ve manyetik alan altında görüntülenme, yönlendirilme ve ısıtılma çalışmalarının gerçekleştirilmesidir.

Konu

Projenin konusu, ark ergitme yöntemi ile laboratuvar koşullarında üretilen grafen nano plakaların, Al-Si-Cu-Mg, Al-Cu-Mn-Mg ve Al-Zn-Mg-Cu matrisli alaşımlara farklı sürelerde uygulanan mekanik alaşımlama metodu ile takviye edilmesi, toz kompozitlerin soğuk presleme ve basınçsız sinterleme yöntemleri ile nano-yapılı kompozitler haline getirilmesi, toz ve sinter ürünlerin detaylı fiziksel, mikroyapısal ve mekanik karakterizasyonlarının yapılması ve son ürünlerin balistik özelliklerinin incelenmesidir.

Konu

Projenin konusu, günümüzde oldukça yoğun olarak karşılaşılan meme kanseri vakalarında, tanı/teşhis aşamasında kullanılacak olan mikrodalga görüntüleme teknolojisinin yerli olarak geliştirilmesidir. Mikrodalga görüntüleme teknolojisinde ulaşılmak istenen hedef, magnetik nanoparçacıkların dışarıdan uygulanan magnetik alan sayesinde kanserli hücreleri hedeflemesi, kanserli hücrelere doğru yönlendirilebilmesi ve kanserli hücreyi tanımlayabilmesidir.

Konu

3501 - KariyerProje konusu, Co-Ni-B, Co-Fe-B ve Co-Ti-B üçlü metal borürlerin, metal klorür hammaddelerden hareketle, düşük sıcaklıkta, basınçlı kaplarda sentezlenmesi, toz ürünlerin detaylı karakterizasyon çalışmaları ile incelenmesi ve son ürünlerin katalizör ve magnet olarak kullanılabilme potansiyellerinin belirlenmesi ve ayrıca kompozit malzemelerde takviye elemanı olarak kullanılma olasılığının araştırılmasıdır.

Konu

Refrakter seramik malzemeler, yüksek ergime noktası, düşük yoğunluk, yüksek dayanım, yüksek sertlik ve rijitlik, yüksek kimyasal ve termal kararlılık, mekanik ve ısıl zorlamalara dayanım, yüksek elastik modül, nötron soğurma kapasitesi gibi üstün özelliklere sahiptirler. B4C, TiC ve TiB2 sıklıkla balistik uygulamalarda, hafif vücut zırhı olarak, uzay mekiklerinde, kimyasal korozif ortamlarda, kesici takımlarda, abrazif toz uygulamalarında, uçak ve roketlerde, gaz türbin bıçakları ve kaplamalarda, jet motoru parçalarında kullanılmaktadır. Bu çalışmada ise B4C-TiC-TiB2 kompozit tozları oda sıcaklığında mekanokimyasal sentezleme süreci ile elde edilmiştir. Başlangıç maddesi olarak ekonomik bir hammadde olan TiO2 ve yerli bor kaynağı olan B2O3, indirgeyici olarak ise C ve yine yurt içinden satın alınmış Mg kullanılmıştır. B2O3-TiO2-Mg, B2O3-TiO2-Mg-C ve B2O3-Mg-C tozları stokiyometrik oranda karıştırıldıktan sonra kapalı ortam kutusunda Ar gazı altında kapatılmıştır ve yüksek enerjili Spex öğütücüde farklı sürelerde öğütülmüştür. Öğütme sonrasında TiB2, B4C ve TiC-TiB2 tozlarının yanında yan ürün olarak MgO fazı oluşmuştur. Bu fazın ortadan kaldırılması için yapılan saflaştırma işlemlerinde HCl çözeltisi kullanılmıştır. Liç işlemi ardından sırasıyla yüksek safiyette TiB2, B4C ve TiC-TiB2 kompozit tozlarının elde edildiği görülmüştür. Daha sonra bu tozlar preslenip sinterlendiğinde elde edilen rijit malzemelerin mekanik ve fiziksel özellikleri karakterize edilmiştir.

Konu

Bu proje kapsamında demir esaslı çekirdek/grafen kabuk tipi nanokapsüllerin yerinde sentezlenmesi, dış yüzeylerinin grafen ile kaplanması ve üretilen nanokapsüllere ileri karakterizasyon tekniklerinin uygulanması çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Son yıllarda kanser teşhis/tedavisine yönelik manyetik rezonans görüntüleme, anti-kanser ilaçlarının ve görüntüleme kontrast ajanlarının hedeflenmiş gönderimi ve dağıtımı ve hipertermi uygulamalarında demir ve demir oksit esaslı nanopartiküller kullanılmaktadır. Fakat doyma manyetizasyon değerleri ve kimyasal kararlılıkları zaman içinde çevresel etkiler ile azalan demir ve demir oksit esaslı nanopartiküllere alternatif olarak demir esaslı çekirdek/grafen kabuk tipi nanokapsüller geliştirilmiştir. Ayrıca, sentezlenen bu nanopartiküller havacılık, uzay, otomotiv, elektronik gibi farklı endüstrilerin değişik taleplerine cevap verebilme potansiyeline sahiptir. Yumuşak manyetik özelliklere sahip olan ve partikül boyutu azaldıkça ferromanyetik özellikten süperparamanyetik özelliğe doğru geçiş eğiliminde olan söz konusu demir esaslı nanopartiküllerin grafen ile kapsüllenmesini, farklı parametreler kullanılarak elde edilen ürünlerin özelliklerinin (nanokapsüllerin partikül boyut dağılımı, grafen oluşumunun tespiti, grafen katmanlarının kalınlığı ve sürekliliği, grafitizasyon derecesi tayini, yapısal kararlılık, termal kararlılık, kimyasal kararlılık ve manyetik özellik gibi) karşılaştırılması incelenmiştir.

Konu

Projenin konusu, BCl3-H2 gaz karışımından hareketle, termal dissosiasyon yoluyla, kimyasal buhar biriktirme yöntemi kullanılarak, gaz debisi, sıcaklık, reaktör çap/boy oranları, süre gibi parametreler incelenmek suretiyle yüksek saflıktaki amorf bor tozlarının sentezlenmesi ve üretimin endüstriyel boyuta aktarılma potansiyelinin incelenmesidir.

Konu

Bu projede, refrakter metaller olan Zr, Hf, Nb, V elementlerinin borürleri, oda sıcaklığında mekanokimyasal sentezleme, kimyasal buhar biriktirme ve otoklavda sentezleme yöntemleri olmak üzere üç farklı yöntem ile sentezlenmiştir. Saf halde elde edilen refrakter borür tozlar basınçsız sinterleme, spark plazma sinterleme ve aktifleştirilmiş sinterleme yöntemleri ile son ürün haline getirilmiştir. Sinter ve toz ürünlerin fiziksel, mikroyapısal ve mekanik özellikleri detaylı olarak incelenmiş ve yöntemler birbiri ile karşılaştırılmıştır.

Konu

Bu projenin konusu, sinterlenmesi için yüksek sıcaklıklar gerektiren W esaslı alaşım ve kompozitlerin nispeten düşük sıcaklıklarda yığın bünyeler halinde elde edilmesi ve bu amaçla hibritleştirilmiş toz bünyelerine normal ve kriyojenik şartlarda mekanik alaşımlamanın ve aktifleştirilmiş sinterleme prosesinin uygulanmasıdır. Metal borür, karbür ve oksit partikülleri ile takviye edilip hibrit W esaslı kompozitler elde edilmiş ve bu kompozitlerin mikroyapısal, mekanik ve fiziksel özellikleri detaylı olarak incelenmiştir.

Konu

Bu projede, lantan, seryum ve samaryum hekzaborür tozlarının oksit, klorür ve elementer hammaddelerden ve yerli bor oksitten hareketle oda sıcaklığındaki magnezyotermik reaksiyonlar yardımıyla sentezlenmesi ve tozların detaylı karakterizasyon çalışmaları amaçlanmıştır.

Konu

Projenin konusu, elementer saf bozunun BCl3-H2 gaz karışımından hareketle, termal dissosiasyon yoluyla, kimyasal buhar biriktirme yöntemi kullanılarak ve sıcaklık, süre, basınç gibi parametreler değiştirilerek elde edilmesidir.

Konu

Bu porjede, yerli bor karbür tozundan hareketle tüp fırında klorinasyon yoluyla bor triklorür gazı üretilmiş ve bu gazın içindeki fosgen, karbon tetraklorür gibi empürite gazlar CO2 lazer ile parçalanarak saf BCl3 gazı elde edilmiştir.