PROJELER

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

İnternet’e bağlı cihaz sayısının ve bilgi sistemlerindeki veri miktarının üstel artışı bilgi güvenliği risklerinin yönetilebilirliğinde yeni yöntemleri gerektirmektedir. Projede, bu soruna çözüm getirmek hedefiyle insanlı operatörlerle güvenlik sistemlerinde yeni tehditlerin teşhisi, cihaz ve ağ güvenlik politika yönetimi ve başarılı müdahale yöntemlerinin standart protokollere eklenmesi, müdahale süreçlerini de yapay zeka yöntemleri ile insansız ya da düşük sayıda insanla yapılabilir hale getirilmesi hedeflenmektedir. Projenin en yenilikçi yönü ilk defa nöromorfik bilişimde kullanılan korteks yapılarının uzman insanların davranışının pekiştirmeli öğrenme ile öğrenilerek daha önce karşılaşılmamış sorunlar için de müdahale kapasitesinin oluşturulmasıdır. İlk aşamada daha önce tespit edilmiş saldırı, tehdit ve risk profilleri ile ilişkili ağ ve sunucu erişim kayıtlarından çıkartılan, indisler kullanılacaktır. İkinci aşamada nöromorfik bir yapı ile uzmanlığı taşıyan algılayıcı korteks, bağlam (context) ilişkisi ve karar çıkartımı (Reasoning) yapan bir sistem insanlı sistem davranışlarının öğrenilmesinde ve yeni olayların tespit edilerek müdahalesinde kullanılacağı bir platform geliştirilecektir

Konu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ihtiyaçları doğrultusunda etkin, entegre ve güncel teknolojiye uygun “Sürekli İzleme Sistemi Yazılımı (SİSY)”nin geliştirilerek, Bakanlık dahilinde “Sürekli İzleme Merkezi (SİM)”ne entegre yapıda kurulması ve ihtiyaca yönelik olarak TARBİL ile karşılıklı veri paylaşımı sağlanan “Sürekli İzleme Sistemi (SİS)”nin oluşturulmasıdır.

Konu

Bu projenin amacı, farklı tarihlerde elde edilen Radarsat–2 verileri ile yersel nem ölçümleri arasındaki bağıntıyı belirlemek ve belirlenen bu bağıntıyı temel alarak toprak nemini tahmin etmektir.

Konu

İnsan beyinindeki öğrenme mekanizmalarına benzer yeni bir yapay öğrenim sistemi geliştirilmesi

Konu

Tarım Alanlarında zirai meteorolojik fenolojik gözlem duyarga ağı uydu görüntüleri ve adaptif modellere dayalı veri toplam işleme ve füzyon mekanizması ile rekolte hassas tarım iyi tarım ve planlamaya yönelik karar destek tahmin ve raporlama istemleriağı

Konu

Deprem başta olmak üzere entegre acil durum yönetim ve iletişimi için bir merkez yapısı ve buna göre mekansal sistemsel tasarım

Konu

stereo kamera ve duyargalar içeren bir etkileşimli arayüz geliştirilerek çok kipli multi modal insan makina iletişiminde kullanılması

Konu

Yapay sinir ağı ile iletişim sinyallerinin tanınmasına dayalı olarak frekans spektrumunun yüksek verimli kullanılması cihaz bazında spektral iletişim verimliliğinin LSE arttırılması için yeni bir sembol üretim yöntemi ve adaptif algılama sistemi geliştirilmesi

Konu

Zirai meteorolojik fenolojik otomatik gözlem ağı geliştirilerek toplanan verinin kuraklık haritalama ve tahıl rekolte tahmin edebilirliğinin sınanması Güney Doğu Anadolu da pilot sistem uygulaması

Konu

Deprem Riski dahil afet ve acil durum iletişimi için gerekli alt yapının analiz ve planlaması

Konu

Deprem öncesi elektrik alan değişikliklerinin kapasitif kuplaj yöntemi ile algılanabilmesi için monopolar bir prob sistemi geliştirilerek örnek bir pilot uygulama ile işaret örüntüleri depremsellik arasındaki ilişkilerin incelenmesi

Konu

Baz morfin üretilen Dünya BM tarafından yetkilendirilmiş sayılı tesislerden biri olan Afyon Alkaloid fabrikasında üretim süreç gözlemi dahil entegre güvenlik sistemi projelendirilmesi ve kurulması işi

Konu

Fiber optik jiroskoplarla yüksek hassasiyetle ivme entegrasyonuna dayalı konum berlileme için duyarga ve işaret işleme sistemleri geliştirilmesi

Konu

Dirsek üstü kesikler için kol ve el aksamı içeren bir protez ve bunun kontrolü için algılama işaret işleme ve sürme sistemleri geliştirilmesi

Konu

Mobil robotlarda navigason içi duyarga verilerinin füzyonuna dayalı çevresel algılama algoritması ve kontrol sistemi geliştirilmesi