PROJELER

Konu

Dezavantajlı gruplardaki kadınların güçlendirilmesi

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

E-atıkların geri kazanımına yönelik geliştirilen yasal düzenlemeler özellikle gelişmiş ülkelerde uzun yıllardır uygulanmaktadır Örneğin Avrupa da elektronik cihazların bertarafı belli geri dönüşüm hedeflerinin ortaya konulması ürünlerin geri alınma zorunlulukları gibi durumlar yasal yönetmeliklerle belirlenmektedir Thierry ve diğ 1995 Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ise e atık geri dönüşüm faaliyetlerinin illegal yöntemler ve insan sağlığına zararlı yollarla gerçekleşmesinin önüne geçilmesinde çevresel yönetmeliklerin etkisi büyüktür Tüm dünyada geri kazanıma verilen önemin artışında üç önemli etken olduğu söylenebilir İlki hızla artan çevresel kanun düzenlemeleri ikincisi müşterilerin geri kazanımlı ürünlere olan duyarlılıklarının artması üçüncüsü ise firmaların geri kazanım stratejilerinden yararlanarak kâr kaynaklarını daha çok arttırmalarıdır AME 2007 Ülkemizde uygulama aşamasına geçilen AEEE Kontrolü Yönetmeliği de e atıkların geri dönüşüm hacminin artışında birincil etkiye sahip olmakta ve süreç içerisindeki aktörlere büyük sorumluluklar yüklemektedir Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle legal olmayan ve insan sağlığını tehdit eden yollarla toplanan atıkların değerlendirilme sürecinin sistematik ve denetimli bir şekilde gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir Ülkemizde e atık yönetimi açısından yeterli donanıma sahip olmayan aktörlere yüklenen sorumluluklar dikkate alındığında yönetmeliğin pilot uygulamaların gerçekleştirildiği 2012 senesi ve işlevsel olarak yürürlüğe gireceği 2013 yılı ve sonrası için etkilerinin izlenmesi ülkemize özgü belirsizliklerin yaratacağı karmaşanın önüne geçebilmek açısından önem kazanan bir konu olacaktır Literatürde ve sahada yer alan çalışmalarda ülkemizde yönetmeliğin yüklediği sorumlulukların gerçekleşeceği varsayımıyla birtakım analizler gerçekleştirilmiş fakat uyumluluk sürecine girilmesiyle beklenmedik şekilde karşılaşılan belirsizlikleri de içeren sistematik bir durum analizi çalışması gerçekleştirilmemiştir Bu eksiklik aktörlerin ulusal belirsizliklere yönelik çözümlere ulaşmada yararlanacakları bir araç olmaması sonucunu da doğurmaktadır Literatürde durum analizi olarak ele alınan bu problem temelde önemli bir gelişme öncesi ve sonrasındaki farklılık yaratan süreçlere ilişkin olarak parametrelerin ne şekilde değiştiğini ve ne gibi olumsuz olumlu durumlara evrileceğini tespit etmeyi gerektirir Sahada bu gibi analizler uzman tecrübelerine dayanarak gerçekleştirilmeye çalışılsa da önemli olan ağ içerisindeki tüm aktörleri bir arada karşılaştırmalı olarak ele alan sistematik bir durum analizi gerçekleştirerek sorunlara bütünsel bir çözüm sağlamayı hedeflemektir

Konu

Bu c¸alıs¸manın temel amacı; Tu¨rkiye’de AEEE yo¨netmeligˆinin uygulanması esnasında tersine lojistik su¨rec¸lerinde paydas¸lar ac¸ısından ortaya c¸ıkan belirsizlikleri ve sorumlulukları tespit ederek bir durum analizi ortaya konulması ve su¨rdu¨ru¨lebilirlik hedeflerine katkıda bulunacak s¸ekilde u¨lkemize o¨zgu¨ bu¨tu¨nles¸ik bir tersine lojistik sisteminin tasarlanmasıdır.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.