PROJELER

Konu

Literatürde, ses oluşturma ve kontrol süreçlerinin ayrık olduğu, dijital müzik enstrümanlarında dokunsal geribildirimin enstrüman işleyişinde kısıtlı etkisi olduğu ve enstrümanın yapıldığı malzemenin sesi yaymadığı için temel bir faktör olmadığı gibi değerlendirmelerle DME’larında ses oluşturma ve kontrol süreçleri arasında kurulabilecek içkin ilişkiler barındıran, doğrudan dokunsal geri bildirimi mümkün kılan ve malzemeyle fiziksel jest arasındaki titreşimleri merkeze alan tasarım olasılıkları çoğunlukla göz ardı edilmiştir. Ancak bu indirgeme ve varsayımlar yenilikçi tasarımlarla geçersiz hale gelebilir. Bu projede farklı boyut ve özelliklerde levha tipi malzemeler, transdüserler, mikroişlemciler ve yazılımsal araçlar kullanılarak yenilikçi müzikal etkileşim düzenekleri tasarlanacaktır. Ayrıca proje kapsamında malzemelerde sesin oluşumuna yönelik araştırmaların yanı sıra, sesin yayılımına yönelik çalışmalar yapılacaktır. Böylece, levha tipi malzemelerin sesin oluşumunun yanı sıra sesin yayılımı için kullanıldığı tasarımlar üzerine de çalışılacaktır. Araştırmacıların birbirini tamamlayan farklı birikimlerini ve uzmanlık alanlarını bir arada ele almaları ve malzeme özelliklerinin ve boyutlarının dijital sinyal işleme teknolojileriyle birlikte tasarımın merkezinde yer almasıyla hem tını, hem jest olasılıkları açısından zengin müzikal etkileşim düzenekleri oluşturulması hedeflenmektedir.

Konu

Programlanabilir güçlü mikro işlemciler, sensörler veya farklı programlama platformları gibi farklı donanımsal ve yazılımsal bileşenlere ulaşılabirliğin artması, kişisel ve kurumsal ölçekte yeni dijital müzik enstrümanları (DME) araştırmalarını kolaylaştırmakta, bu araştırmalar sonucu birçok yeni dijital müzik enstrümanı tasarımı, prototipi ve ürünü ortaya çıkmaktadır. Akustik benzerlerinde olduğu üzere, el jestleri kullanan birçok dijital müzik enstrümanının, Roli firmasının “Seaboard” veya Artiphon firmasının “The Instrument 1” ürünlerindeki gibi müzikal amaçlar için özel olarak tasarlanmış, icracının üzerinde etkidiği fiziksel yüzeyleri bulunmaktadır. Bu durumda, icracı ve enstrüman arasındaki fiziksel etkileşim çoğunlukla icracının el jestleri ile uzamsal olarak sınırlı bu ‘müzikal yüzeyler’ arasında gerçekleşmektedir. Bu kısıtlılığı aşmak, icra olasılıklarını belirli bir yüzey ve uzamın ötesine taşıyabilmek için en çok başvurulan yöntemlerden biri, giyilebilir araçlar ve arayüzler gibi vücut üstüne yerleştirilen teknolojik araçları kullanmaktır. Ancak, bu tarz araçlar kullanılarak gerçekleşen müzikal etkileşimlerde el ya da parmaklar ile yüzey arasındaki temasın doğrudanlığı, araya giren çeşitli suni yüzeyler ile kesintiye uğramaktadır. Bu projenin ana amacı, el jestleriyle müzikal amaçlar için tasarlanmamış herhangi bir nesne veya yüzey arasında doğrudan temas kaybedilmeden, farklı teknolojik araçlarla müzikal bir etkileşim oluşturulması, böylece herhangi bir yüzey veya nesnenin ‘müzikal yüzey ve/veya nesnelere’ dönüştürülmesinin araştırılmasıdır. Bu proje kapsamında farklı transdüser tipleri kullanılarak el jestleri ile yüzey ve nesneler arasındaki etkileşim gerçek zamanlı tespit edilecek ve elde edilen verilerden gerçek zamanlı ses elde edilerek müzikal etkileşim tasarlanacaktır. Araştırma kapsamında elde edilecek sonuçlar, geleneksel ve güncel müzik pratiğinde hem akustik hem de elektronik ortamda özel tasarlanmış yüzeyler üzerinden tanımlanan ‘müzik enstrümanı’ kavramını genişletecek ve çeşitlendirecektir. Mevcut müzik enstrümanlarına eklenti mekanizmalar ve yeni müzik enstrümanları geliştirilecek, elde edilen bulgu ve çıktılar insan-bilgisayar etkileşimi (human computer interaction), etkileşim tasarımı (interaction design), arayüz tasarımı (interface design) gibi araştırma alanlarında yeni yaklaşım olanaklarını da beraberinde getirecektir.

Konu

Erken doğum vakalarında, rahim içi sesi simülasyonlarının bebeklerin kalp tepe atımı, oksijen satürasyonu ve stres davranışları üzerine etkisi araştırılmaktadır