PROJELER

Konu

bakım hizmetlerinin salgın koşullarında kamu yatırımları yoluyla genişletilmesi, birçok ekonomik ve sosyal soruna eşzamanlı olarak çözüm sunacaktır: ekonomik büyüme sürecinin tesis edilmesi ve işsizliğin azaltılmasının yanı sıra kadınların ağırlıklı olarak çalıştığı bakım hizmetlerinde yaratılan yeni iş olanakları, kadın nüfusun işgücü piyasalarına entegrasyonunu temin edecektir. Kadınlar üzerindeki COVID-19 salgını ile daha da artan evlerdeki bakım yükünün hafifletilmesi sayesinde, kadınların ve aile üyelerinin iş ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesi söz konusu olacaktır. Bu şekilde, bakım hizmetleri altyapısının genişletilmesi ile eşitlikçi, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir büyüme süreci tesis edilebilecektir. ILO (2020)’nin de belirttiği gibi, sosyal koruma sistemleri ve sosyal hizmetler alanında kamusal altyapının mevcudiyeti, toplumların acil durumlarla başa çıkmalarına olanak vererek ve gelecekteki olası krizlerin etkilerini hafifleterek, direncini arttırmaktadır.

Konu

Türkiye inşaat sektöründe işgücünün çalışma ve yaşam şartlarının çeşitli kaynaklardan derlenen ikincil veriler, TÜİK Gelir ve Yaşam Koşulları Anketi ile Hanehalkı İşgücü Anketi verileri kullanılarak sektörel, hanehalkı ve bireysel düzeylere incelenmesi mevzuat tetkiki mevcut durumu iyileştirecek politika önerileri getirilmesi.

Konu

Türkiye'de tütün kontrolü politikaları

Konu

Türkiye'de Tütün Kontrolü Politikaları

Konu

Ekonomi derslerinde kullanılmak üzere içerik ve görsel materyallerin hazırlanması