PROJELER

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

apı Bilgi Modeli Tabanlı Yangın Tahliye Simülasyonu (YBIMS) projesinin amacı, yangın tahliyesi sırasındaki insan davranışları ile ortam ve işlem adımlarını sanallaştırarak, riski çok yüksek ve kavramsal olarak karmaşık yangın tahliye senaryoları için karar vericilere etkin karar verme olanağı sunulmasıdır. Proje dört ana aşamadan oluşmaktadır. Bunlar; a) bina içi acil durum yönetim planları oluşturulmasında gereken detaylı geometrik ve semantik bilgiyi içeren, disiplinler arası veri paylaşımı açısından avantajları kanıtlanmış üç boyutlu Yapı Bilgi Modeli (YBM) üretilmesi, b) yangın anının simülasyonu ile bulunacak alev ve dumanın yayılımı, dinamik riskler ve yapıya ait statik risklerin bütünleşik olarak modellendiği üç boyutlu dinamik risk haritaları ve bunlara bağlı kapalı alan navigasyon rotalarının oluşturulması, c) tahliye sürecindeki farklı insan davranışlarının modellenebildiği senaryolar üreterek, insanların davranışları, diğer insanlar ile etkileşimleri ve bina ile etkileşimlerinin mekansal/mekansal olmayan karar fonksiyonları ile modellenmesi, d) afetin neden olacağı dinamik değişimlerin ve buna bağlı olarak tahliye sürecinin bir arada ele alınarak tahliye simülasyonlarının oluşturulmasıdır. Tüm bu aşamalar, geliştirilecek yöntemler ve kavramsal model, İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi binasında test edilecektir. Projenin başarıya ulaşması için konularında uzman, disiplinler arası bir ekip bir araya gelmiş olup, detaylı bir yönetim planı ve iş akışı projede sunulmuştur.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Lazer Tarama, Yersel Fotogrametri, Üç Boyutlu Yüz Tanımlama, Kilit Nokta Bulucu, Kilit Nokta Tanımlayıcı, Nokta Bulutu,

Konu

Havai Fotogrametri, Yersel Fotogrametri, Lazer Tarama, Sayısal Yüzey Modeli(SYM), Fotogrametri, İnsansız Hava Aracı (İHA), İnce Plaka Eğrileri (İPE),

Konu

Sayısal yüzey modeli (SYM) yeryüzünde yer alan tüm objelerin üç boyutlu olarak temsilidir. SYM farklı yöntemlerle üretilmekle beraber, en yaygın üretim yöntemi hava fotogrametrisidir. Bu yöntemle üretilen modeller ise topoğrafik harita üretimi, arazi kullanımı planlaması, arkeolojik çalışmalar, havza analizleri, enerji nakil hatları kontrolü ve benzeri pek çok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır. Günümüzde İnsansız Hava Araçları (İHA) fotogrametrik yöntemle SYM üretimi amacıyla yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Görüntü eşleştirme, görüntü işleme ve bilgisayarla görme alanlarında üzerine çalışılan bir konu olarak değerlendirilmektedir. Çekilen resimlerin eşleştirilmesinin yüksek doğrulukla yapılamaması durumunda üretilen yüzey modelinin konum doğruluğu düşmektedir. Bu proje kapsamında, İHA aracılığıyla elde edilen görüntülerle üç boyutlu sayısal yüzey modeli oluşturulabilmesi için görüntü eşleştirme algoritmaları irdelenerek performansları değerlendirilecektir. Bu algoritmalar arasında daha iyi sonuç verebileceği düşünülen algoritmalardan Thin Plate Splines (TPS, İnce Plaka Eğrileri / İPE) algoritması ele alınarak geliştirilecek ve test edilecektir. Algoritmanın geliştirilmiş halinin eşleştirme hassasiyetini iyileştirmesi ve kullanımıyla distorsiyonu yüksek görüntülerin daha doğruluklu bir biçimde eşleştirilebilmesi mümkün olacaktır. Sayısal yüzey modeli veya diğer fotogrametrik üç boyutlu ürünlerin üretilmesinde kullanılan ticari yazılımlara olan bağlılığın önerilen algoritmanın kullanılmasıyla azaltılması beklenmektedir. Çalışma kapsamında kullanılacak donanım ve yazılım olarak, proje kapsamında temin edilmek istenilen bir adet fotogrametrik değerlendirme yazılımının yanı sıra, İHA ile elde edilen görüntüler, mevcut olan bir adet kamera ve Fotogrametri ve Ölçme Tekniği Laboratuvarları olanaklarından da yararlanılacaktır. Çalışma kapsamında yersel ölçmeler ile yer kontrol noktası ağı kurulacak, çekilen görüntülerle oluşturulacak olan yüzey modeli bu ağ ile koordinatlandırılacak ve test edilecektir.

Konu

Sürdürülebilir su yönetimi için AB Su Çerçeve Direktifi’nde de vurgulandığı üzere en uygunölçeğin “havza” olduğu tüm dünyada kabul görmüştür. İstanbul Metropolü’ne ilave su sağlayanBüyük Melen Havzası’ndaki su kaynaklarının daha sistematik ve planlı olarak yönetilmesiamacıyla “BÜYÜK MELEN HAVZASI BÜTÜNLEŞİK SU YÖNETİMİ” isimli 39350 Nolu İTÜBAP Projesi Aralık 2015-Mayıs 2018 tarihleri arasında disiplinlerarası çalışan bir ekip tarafındanyürütülmüştür.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.