PROJELER

Konu

Proje kapsamında ürün geliştirme projeleri için yeni bir kontrol sistemi tasarlanmıştır Tasarlanan kontrol sistemi nitelikleri ve araçları yalın ilkelerle uyumludur ve kontrol sistemi itme ve çekme yapıları bir arada kullanıldığından melez olarak sınıflandırılabilir Süreçler arasıilişkilerin karmaşıklığını ve değişkenliğin bozucu etkisini sönümlemek için çekme kontrolyapısının sunduğu öngörülebilirlik ve yarattığı sürekli gelişme kültürü ve itme kontrolününsağladığı esneklik bir araya getirilmiştir Kontrol sisteminin amacı akışı sağlamak vedolayısıyla ürün geliştirme temin süresini düşürmektir Yayın incelemesinde Çoklu proje yönetimi konusunda pek çok yayının mevcut olduğu fakatürün geliştirme alanında proje çizelgeleme konulu yayınların sayısının görece az olduğugörülmüştür Proje çizelgeleme ve yalın konularının bir araya geldiği bir makaleyerastlanmamıştır Yalın ürün geliştirme ilkeleri için yapılan yayın incelemesinde yayınlarınbilginin paylaşılması israfı ve değerin tanımlanması konularına odaklanıldığı görülmüştür Fonksiyonlar arası uzmanlık ve fonksiyonel uzmanlığın dengelenmesi sürekli gelişmeyidestekleyecek kültürün kurulması konularında çalışmalar daha azdır Geliştirilen metodoloji altı aşamadan oluşur İlk aşamada mevcut durum analizi gerçekleştirilir Tasarım yapı matrisi ve değer akış haritalandırma araçları bu aşamada kullanılır İkinciaşamada sistemdeki geri dönüşlere odaklanarak tasarım yapı matrisi yalınlaştırılır Tasarımyapı matrisinin yeniden sıralanması ve kümelenmesiyle bu aşama tamamlanır Üçüncüaşamada mevcut işgücü ataması değerlendirilir ve takım esaslı işgücü ataması yapılır Yeniorganizasyonel yapının gerektirdiği yetkinlikleri planlamak için yetkinlik matrisleri kullanılır Dördüncü aşama önerilen sistemin odak noktası olan melez proje kontrol sisteminintasarlanması aşamasıdır Beşinci aşamada tasarlanan sistemin uygulanması için gerekliolan gelecek durum değer akış haritası ve aksiyon planı hazırlanır Son adımda uygulamayageçilir ve belirlenen bir sürenin ardından döngüsel olarak metodoloji başa döner Önerilen yöntem gerçek bir uygulama örneği aracılığıyla sınanmıştır Uygulama beyaz eşyasektöründe gerçekleştirilmiştir Sistemin ölçeğine ve çok katmanlı yapısına uygun olarak ilkaşamada tüm sistem gerçekleştirilen mevcut durum analizinin ardından seçilen bir alt alaniçin yeniden mevcut durum analizi gerçekleştirilmiştir Doğrulama test süreçleri için tümmetodoloji uygulanmıştır