PROJELER

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Delice Vadisi’xxnde arkeoloji, jeoarkeoloji ve madencilik tarihinin gelişimi

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Artvin yöresi ülkemizin önde gelen üretken metalojenik yörelerden biridir Bölgede bulunan en önemli yataklar masif sülfid tipi metalik madenlerdir Ancak bölgede ayrıca bir çok değişik tipte gelişmiş cevher oluşumları da bulunmaktadır Bir süredir yürütülen prospeksiyon çalışmalarından biri de Doğu Karadeniz Bölgesi nde Artvin yöresi de gerçekleştirilmektedir Proje kapsamında gerçekleştirilecek olan cevher mikroskobisi ve X ışını kırınımı XRD çalışmaları ile cevher mineralojisi ve alterasyon mineralojisi belirlenecek bu da cevherleşme tipine dönük tespitlerde done olarak kullanılacaktır

Konu

İvrindi Balikesir Batı Anadolu ülkemizin önde gelen ve en üretken metalojenik bölgelerinden biridir Bölgede bulunan çok çeşitli metalik madenler bulunmaktadır Bunlara ilaveten bor antimon gibi metaloyitik yataklarda yaygındır Bu tür yataklarda arsenik özellikle istenmeyen bir bileşen olarak bulunmakta ve proseste komplikasyonlara neden olmaktadır Arsenik aynı zamanda toksik bir elementtir ve son üründe varlığı istenmemektedir Altın ve gümüş ise epitermal tipte oluşan yataklarda parajenez bileşeni olarak bulunabilmektedir Proje aynı bölgede bir birlerine yakın olarak üretim yapılan 4 adet maden ocağından alınan tüvenan cevherler üzerinde öncelikle antimon taşıyan tüm mineral fazların tespitini kantitatif ve kalitatif yöntemlerle tespit etmeyi daha sonra arsenik taşıyıcı fazları belirlemeyi ve bu fazların ana ürün olan antimon mineralleri ile ilişkisini belirlemeyi ayrıca kimyasal analizlerin sonucuna göre önem arzedecek diğer elementleri benzer yönleri ile ortaya koymayı kapsamaktadır Ayrıca sözkonusu 4 ocakta yaygın gang mineralojisi kalitatif ve kantitatif olarak ortaya konacaktır

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Toros Kouşağı boyunca gelişmiş olan lateritik oluşumlardaki NYE içeriğininin ve kazanımının araştırılması.

Konu

Yusufeli Artvin in maden potansiyeli envanteri faliyetleri

Konu

Batı Anadolu TRD proje sahası porfiri tipte yataklanma nitelikleri göstermektedir Alterasyon mineralojisi ve stili mineral yapı ve dokuları ile altının düşük değerlerde seyretmesi cevherleşmenin porfiri tipte olabileceğini desteklemektedir Ancak kimyasal analizlerle tespit edilen altın mineralojik olarak tespit edilememektedir Bunun için özel örnekler hazırlanması ve özel analitik teknik yada teknikler kombinasyonu ile altının bulunuş şeklininin ortaya konması söz konusu proje sahasının geleceği hakkında karar vermede büyük önem arzetmektedir Söz konusu altının kazanılabilirliğine dönük çalışmaların şekillenmesinde kritik önem arzetmektedir

Konu

Orta Toroslarda bulunan karbonat yankayaçlı Pb Zn yataklarının kurşun izotop karakteristikleri proje konusunu oluşturmaktadır

Konu

Maden yatakları ve jeokimyası

Konu

Bazı minerallerde radikallerin Elektron Paramanyetik Rezonans metodu ile tespiti ve incelenmesi

Konu

PB-Zn yatakları, duraylı izotoplar