PROJELER

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

(1) Deprem Sismolojisi, Sismotektonik, Jeodinamik, Yer Manyetizması (2) Uzun bir süre önce depremin kestirilip kestirilemeyeceği konusunu çalışmak (3) Yeryüzü modellemelerine katkı sağlamak.

Konu

Sismik hızların yönsel bağımlılığı ile ilişkili olan sismik anizotropi, sismik dalgaların içinden geçtiği ortamın elastik özellikleri hakkında önemli ipuçları verebilir. Yer içerisinde kabuk ve manto tabakaları için sismik anizotropinin doğru bir şekilde bilinebilmesi, inceleme bölgesinde anizotropiye neden olan ve geçmişten günümüze ortamın maruz kaldığı deformasyonla ilişkili olan jeodinamik süreçlerin de aydınlığa kavuşturulmasına olanak sağlar. Günümüzde güvenilir bir anizotropik modelleme, farklı sismolojik veri setlerinden elde edilen bulguların, gelişmiş ve dinamik yer içi sayısal modelleme çalışmalarının sonuçları ile birlikte değerlendirilip yorumlanması ile mümkün olabilmektedir. Bu bağlamda, bu proje çalışması sırasında, Türkiye, Doğu Akdeniz ve Ege Bölgesi’nde kabuk ve üst manto kinematikleri hakkında bilgi verebilecek farklı tipte sismolojik veri setleri ile üç boyutlu (3-B) manto konveksiyon modellerinin zamansal değişimi birlikte değerlendirilmiştir. Ayrıca inceleme bölgesinde, dalan Afrika Levhası, Arap Levhası ve Anadolu Kıtası arasındaki bölgenin altında kalan manto içerisinde, gözlemlenen dinamik süreçlerin (yırtılma, dalan levhanın geriye çekilmesi, dalan levhanın kopması, vb.) nasıl gelişip günümüze nasıl izler bıraktığı ele alınmıştır.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.