PROJELER

Konu

Eskişehir–Seyitgazi’ide Kentsel Doku Bağlamında İkiçeşme ve Yunus Mahalleleri: Çarşıiçi Caddesi İçin Sokak Sağlıklaştırma Projesi

Konu

Ayasofya Müzesi Kuzey, Güney ve Doğu Cephesi Rölöve Raporu Hazırlanması

Konu

Bu araştırma projesi, raporu ve ekleri Eskişehir Atatürk Lisesi Müdürlüğü'nün 28. 01. 2016 tarih ve 108 sayılı yazısı ve Odunpazarı Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 'nün 01.02.2016 tarih ve 50192499-755-E.1133994 sayılı yazısı üzerine Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü'nün 25.02.2016 tarih ve E.34285 nolu yazısı ile, Eskişehir Atatürk Lisesi esaslı onarım çalışmaları öncesi mevcut durumun tespitine yönelik olarak hazırlanmıştır.

Konu

Anadolu Üniversitesi Cumhuriyet Tarihi Müzesi’nin Çağdaş Yaklaşımlarla Kullanıma Açılması

Konu

Bu çalışma ile Eskişehir Seyitgazi ilçesi İdrisyayla Köyü geleneksel mutfak kültürü ve bu kültürün yansıması olarak yaşanılan mekânların incelenmesi ve değerlendirilmesi amaçlanmıştır İdrisyayla Köyü 19 yüzyıl sonlarında göç dalgalarıyla Eskişehir e yerleşen Rumeli göçmenlerinin yerleşimidir İdrisyayla Köyü etkileyici doğal peyzaj öğeleri ve özgün yerel kimliği ile çekici bir yerleşmedir Eğimli köy arazisine uygun nitelikte ahşap çatma kerpiç ya da moloz taştan inşa edilmiş genellikle tek katlı avlulu evleri ile İdrisyayla Köyü özgün yerleşim karakterini büyük ölçüde koruyabilmiştir Eskişehir deki Rumeli muhacir kültürünün izlerini taşıyan İdrisyayla da sosyal yaşayış ekonomik durum damak zevki yiyecek saklama ve değerlendirme yöntemleri yöreye özgü farklılıklar sergilemektedir Çalışmada somut olmayan kültür mirasının belgelenmesi ve tanıtımı hedeflenmiştir Çalışma materyalini yöre kültürünü temsil eden kaynak kişilerle yapılan görüşmeler sonunda elde edilen yanıtlar yerinde gözlem fotoğrafla belgeleme ve kaynak araştırmaları oluşturmaktadır Bu doğrultuda nitel araştırma yöntemlerinden mülakat ve panel görüşme yöntemleri ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir Görüşmelerin ses ve veya görüntü kayıtları deşifre edilmiş ardından kodlanarak temalar altında değerlendirilmiştir

Konu

Çalışma Prizren kültürel mirasını keşfetmeye yönelik Balkanlarda yapılacak teknik gezi bir dönem sürecek mimarlık tasarım stüdyosu ve bu süreçlerin belgelenmesine yönelik olarak üç farklı ve birbirini tamamlayıcı süreç halinde planlanmıştır Bu tasarım stüdyosunda kentin tarihi bağlamı topoğrafyası doğal ve kültürel varlıkları değerlendirilerek mimari ve kentsel tasarım problem alanlarında çözümler aranmıştır

Konu

Anadolu Üniversitesi ne tahsisli ve Cumhuriyet Tarihi Müzesi olarak kullanılan I Ulusal Mimarlık Dönemi örneği Turan Numune Mektebi Müze İşlevinin ileri sergileme teknikleri kullanılarak yeniden düzenlenmesi

Konu

Arkeolojik Araştırma

Konu

2010 yılı İstanbul Avrupa Kültür Başkenti kapsamında yürütülen "İstanbul Kültür Mirası ve Kültür Ekonomisi Projesi" ile hangi kültür değerlerine sahibiz sorusunun cevabı olan bu proje, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü lehtarlığında, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Bilimler Akademisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü işbirliği ile hayata geçmiştir. Bu proje ile T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Bilimler Akademisi ve onun sağladığı teknik ekip, İstanbul'da, dünyada ilk kez kültür envanteri ile ilgili verileri aynı kaynaktan yükleyebilen ve sunabilen bir envanter yazılımı haline getirmiştir. Bu proje ile Koruma Kurullarının arşivlerinin tümü dijital hale getirilmiştir. Şimdiye kadar yapılmış olan çalışmalar tek bir sistem içine alınmıştır. 39 ilçedeki 500.000 evrak taranmış ve 38.292 adet tescilli envanterin 28.000'i fiş sistemi ile değerlendirilerek aktarılmıştır. İstanbul Deniz Surları ilk kez kayda girmiştir. 60.000 fotoğraf, 150.000 web sayfası içinde sisteme alınmış ve değerlendirilmiştir.

Konu

Fotogrametrik belgeleme

Konu

Fotogrametrik belgeleme

Konu

Hasar tespit malzeme analizi restorasyon projesi

Konu

Mimari belgeleme

Konu

Mimari belgeleme

Konu

Fotogrametrik belgeleme

Konu

Mimari belgeleme

Konu

Mimari Belgeleme

Konu

Rölöve hasar tespit restitüsyon restorasyon

Konu

Mimari belgeleme

Konu

Mimari Belgeleme