PROJECTS

Topic

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Topic

Endüstriyel Yardımcı Kimyasal Maddelerin Biyolojik Ayrışabilirlik ve Toksisite açısından Araştırılması

Topic

Yaş Yöntemle Mısır Öğütme Atıksularının Arıtılabilirliği

Topic

Endüstriyel Atıksuların Ön Arıtımında Anlamlı Denetim Parametreleri ve Kirlilik Katsayılarının Belirlenmesi

Topic

Hassas Bölgelerde En Uygun Arıtma Teknolojisi ve Atıksu Yönetimi

Topic

Tekstil Endüstrisi Atıksuları için Uygun Arıtma Teknolojileri

Topic

İstanbul Master Plan Çalışması

Topic

Tekstil Hazırlama Boyama ve Apreleme Proseslerinde Kullanılan Kimyasalların Kirletici Etkileri ve En Uygun Entegre Arıtma Teknolojileri

Topic

Region Wide Assessment of the Land Based Sources of Pollution of the Black Sea

Topic

Uzel Makine San A Ş nin Üretim Proseslerinin Atık Oluşumu Açısından Değerlendirilmesi

Topic

Tekstil Endüstrisi Yünlü Kumaş Son İşlemlerinde Geri Kazanım ve Yeniden Kullanım

Topic

Ulusal GEF Çevre Koruma ve Yönetimi Bölgesel Kirlilik İzleme ve Koordinasyon Ağı Oluşturulması Projesi

Topic

Türkiye de Avrupa Birliği Çevre Mevzuatı ile Uyumlu Tehlikeli Atık Yönetimi

Topic

Evsel Atıksularda Azot Gideren Tek Kademeli Aktif Çamur Sistemlerinin Tasarımı için Standart Oluşturulması

Topic

Çorlu Master Plan

Topic

Uzel Makine San A Ş nin Su Kullanımının Atıksu Oluşumu ve Kalitesi

Topic

Novel sustainable bioprocesses for the European colour industries

Topic

Kara Kökenli Kirleticilere İlişkin Ulusal Eylem Planı Hazırlanması Projesi

Topic

Appropriate Technologies for the Minimization of Environmental Impact from Industrial Wastewaters Textile Industry A Case Study

Topic

Tuzla Atıksu Toplama Alanı İçindeki Endüstri Tesislerinin Konumu ve Kirletici Yüklerinin Belirlenmesi

Topic

İstanbul un Mevcut ve Potansiyel İçmesuyu Kaynaklarının Korunması Projesi Endüstriyel Kirletici Yüklerin Belirlenmesi

Topic

Avrupa Birliği Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Direktifinin IPPC Türkiye ye Uyarlanmasında Teknolojik Açıdan Yol Haritasının Oluşturulması Tekstil Endüstrisi

Topic

Tehlikeli Madde Kirliliğinin Kontrolüne İlişkin Proje

Topic

Tarıma Dayalı Endüstrilerin Atıksu Karakterizasyonu ve Biyolojik Arıtılabilirliği

Topic

Technical Assistance for Environmental Heavy Cost Investment Planning

Topic

T C Çevre Bakanlığı Ulusal GEF Çevre Koruma ve Yönetimi Bölgesel Kirlilik İzleme ve Koordinasyon Ağı Oluşturulması Projesi

Topic

Ülkemiz Kıyı ve Geçiş Sularında Tehlikeli Maddelerin Tespiti ve Ekolojik Kıyı Dinamiği