PROJECTS

Topic

Yukarı Fırat Havzasında İklim Değişikliğinin Kar Erimelerin ve Akımlarına Etkilerinin Araştırılması

Topic

BURDUR İLÇELERİ VE BELDELERİ İÇMESUYU MASTER PLAN HAZIRLANMASI

Topic

Yerel Yönetimlerde atıksu arıtma tesislerinin yapımı ve işletilmesinde Kamu-Özel Sektör İşbirliği Finans Modelinin kullanılabilmesi için ülkemize özgü ihiyaçların belirlenmesi ve gerekli mevzuat boşluğunun doldurulması için ARGE Çalışmaları

Topic

her 2 havzanın sektörel su tahsis planı hazırlanması konuludur.

Topic

Kocaeli İli Dilovası İlçesi Dilovasında fuel oil taşması sonucu bir kısım fuel oil yağmur suyu kanalı vasıtasıyla yaklaşık 150 m uzaklıktaki denize akmıştır, bu fuel oilin taşınımının incelenmesi.

Topic

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Topic

Konya Kapalı Havzası Mevcut durum analizi, sektörel analizlerin oluşturulması ve havzaya özel farklı projeksiyon ve kuraklık koşullarında Sektörel Su Tahsis Planının Hazırlanması

Topic

Üç adet Katı Atık Düzenli Depolama Alanında oluşan çöp gazının enerjiye dönüştürülme imkanlarının araştırılması atık kazakterizasyonu yapılması ve en uygun teknolojilerin tespit edilierek teknik ve ekonomik fizibilitelerin gerçekleştirilmesi

Topic

Kartalkaya Baraj Gölü Havzası Su Kalitesi İzleme Referans Noktaları Belirleme ve Modelleme Projesi

Topic

Marzinc Marmara Geri Kazanım Sanayi Ticaret A.Ş.?ne ait, Karabük Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yer alan tesiste, baca tozundaki çinkonun geri kazanım prosesinde oluşan atıksuların Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi?nde arıtılarak yeniden kullanımı sağlanmaktadır.

Topic

Türkiye deki OSB lerin Çevre ve Enerji yatırım ihtiyaçları ve öncelikleri belirlenmiştir

Topic

Söz konusu AAT nin revizyon ihtiyaçları belirlenmiş ve bir fizibilite etüdü yapılmıştır

Topic

Bursa OSB Atıksu Arıtma Tesisi ve Su Üretim tesisi kapasite artırımı ve rehabilitasyon ihtiyaçları belirlenmiş ve bir fizibilite yapılmıştır

Topic

ÇAKAB Entegre Katı Atık Yönetimi

Topic

OMV Terme Doğalgaz Çevrim Santrali nin TİM Yatırım A Ş tarafından kurulması planlanan kömür santralinden etkilenme potansiyelinin araştırılmasına yönelik Danışmanlık Hizmeti

Topic

Fertilizer Market Analysis Project

Topic

İzmir İlinden kaynaklanan arıtma çamurlarının en uygun biçimde yönetilmesi için bir marter plan çalışması gerçekleştirilmiştir

Topic

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Topic

Türkiyenin tüm nehir havzalarında iklim değişikliği projeksiyonları 3 farklı küresel model ve 2 farklı senaryo için 2100 yılına kadar yapılmış bunların çıktıların çıktıları nehirlerin su potansyellerinin projekte edilmesi için hidrolojik modellere girdi olarak alınmıştır Hidrolojik model çıktıları hidrolik modellere girdi teşkil etmiş ve debi süreklilik eğrileri oluşturulmuştur Ayrıca 3 pilot havzada sektörel etki değerlendirmesi ve uyum önerileri geliştirilmiştir

Topic

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Topic

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Topic

18 adet termik ve 45 adet hidroelektrik santralde yerinde yapılan ziyaretler mevcut veriler ile birleştirilerek bu santrallerin çevresel durumları ortaya konmuş ve ulusal ve uluslararası standartları sağlamaları için gereken çevre teknolojileri belirlenerek maliyet esaslı yaklaşımlarda bulunulmuştur

Topic

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Topic

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Topic

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Topic

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Topic

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Topic

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Topic

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Topic

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.