PROJECTS

Topic

Büyükşehir yasası ile mahalle olan köylere odaklanarak bu köylerin özgün dokusunu “peyzaj kimliği” kavramı üzerinden değerlendiren bu araştırmanın amacı, yasal mevzuat ve politikalar ile peyzaj kimliği arasındaki etkileşimi ortaya koymak, metropolitan alanlarda kent ve kır arakesitinde kalan bu alanlara odaklanılarak peyzaj kimliğinin korunması ve geliştirilmesine yönelik bütüncül bir yönetişim modeli geliştirmektir. Araştırma kapsamında, Türkiye’deki büyükşehirler içerisinde metropoliten alanındaki tüm yerleşmeleri ve diğer şehirleri de etkisi altına alan İstanbul örneklem alanı olarak belirlenmiştir. İstanbul’un yüzölçümü en büyük ilçesi olan, kent içinde farklı özelliklerdeki yerleşmelerin bir arada bulunduğu, fiziksel olarak kent merkezinden ayrık yerleşmiş olan Çatalca ilçesine bağlı köylere odaklanılmaktadır. Araştırmanın hedefleri; 1. İstanbul Çatalca ilçesine bağlı 11 köy özelinde, halihazır haritalar ve alanda yapılacak incelemelerle kırsal yerleşmelere ait fiziksel kimlik bileşenlerinin (doğal ve yapma kimlik bileşenleri), saha çalışması ile toplumsal kimlik bileşenlerinin detaylı olarak incelenmesi, 2. Örneklem alanlarında tespit edilen kimlik bileşenlerine dair problem ve potansiyellerin yanı sıra mevcut yasalar, yönetmelikler ve yönetimsel yapının irdelenmesi, 3. Kırsal alanların peyzaj kimlik değerlerini koruma ve geliştirme hedefi ile bütüncül kırsal alan yönetişim modelinin önerilmesi 4. Seçilen kırsal yerleşmelerin peyzaj kimlik rehberlerinin oluşturulması ve mahalle statüsündeki köylerin peyzaj kimliğinin korunması ve geliştirilmesine yönelik peyzaj stratejilerinin geliştirilmesi olarak belirlenmiştir. Araştırma yöntem olarak iki temel bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm bütünleşik yönetişim modelinin altyapısını oluşturan ve kendi içinde 6 aşamayı içeren örneklem alanlarına yönelik literatür taraması, ilgili yasa ve yönetmeliklerin belirlenmesi, saha çalışmaları ile peyzaj kimlik analizi (fiziksel bileşenler- toplumsal bileşenler), mevcut yönetimsel yapının analizi (derinlemesine mülakatlar, masa başı çalışmalar), peyzaj kimliği ve kırsal alanlara yönelik mevcutta yer alan yasal ve yönetimsel bileşenler arasındaki etkileşimi ortaya koyan etkileşim matrisinin oluşturulmasını içermektedir. İkinci bölüm ise ikinci bölüm ise yönetişim modelinin geliştirilmesini içermektedir. Çalışmadan beklenen faydalar da şöyle özetlenebilir: 1. Önerilen yöntem kırsal yerleşme kimliğinin incelenmesi için teorik açıdan katkıda bulunacaktır. 2. Çatalca köylerinden seçilecek örneklerle flora ve fauna açısından oldukça zengin olan İstanbul’un kırsal bölgelerinin peyzaj kimliğine yönelik değerlendirme yapılmış olacaktır. Bu değerlendirmelerle mahalle statüsündeki köylerin kimlik özellikleri ve yerleşmeler hiyerarşisindeki rolleri farklı bir yaklaşımla değerlendirilmiş olacak, kırsal kalkınma kararları ile kimlik özelliklerinin korunarak sürdürülebilirlik prensipleri arasında çelişki olması önlenebilecektir. 3. Çatalca köylerine odaklanan çalışma mahalle niteliği kazanan veya kente çok yakın konumundan dolayı kentleşmeye doğru melezleşen karakter gösteren köyler için genelleşebilecek bir model geliştirilecektir. 4. Geliştirilecek olan metropoliten alan baskısı altındaki kırsal yerleşmelere yönelik yönetmelik, kırsal yerleşmelerin kimliklerinin korunması ve sürdürülebilir gelişimi adına önemli bir kaynak ve rehber olacaktır. 5. Önerilen model kullanılarak Türkiye’de büyükşehir sınırları içinde yer alan köylerin çağdaş ihtiyaçlar doğrultusunda değişim süreci içerisinde kimlik bileşenlerine uygun olarak köylere özgü peyzaj kimlik rehberleri oluşturulabilecektir.

Topic

İstanbul’da bireylerin risk algılama düzeylerinin incelenmesi, risk algı düzeylerindeki farklılaşmanın nedenlerinin tanımlanması ve risk algısının afet etkilerinin azaltımında bir araç olarak kullanımına yönelik önerilerin geliştirilmesi

Topic

Uluslararası yürütücü ve akademisyenlerden oluşan bir eğitmen grubu ile kentlerin yönetiminde verimlilik, sürdürebilirlik ve esneklik konularının eğitiminin farklı disiplinler açısından araştırılarak eğitiminin verilmesi.

Topic

Producing a toolkit highlighting best practices in parklet design and implementation, and preliminary mapping for alternative parklet sites in Los Angeles, California

Topic

Assembling a panel data set of the American Housing Survey from 1990-2007 in order to evaluate a number of questions about housing values and travel behavior in the metropolitan areas of the United States

Topic

Prizren kentsel gelişme planı (Protokol no: 622-08-232)

Topic

Prizren Belediyesi Gelişme Planı

Topic

“Zeytinburnu Kültür Vadisi Projesi” kapsamında “Kültür Odaklarını Sağlıklaştırma Projesi” kapsamında kentsel tasarım, mimari tasarım, restorasyon, restitüsyon, rekonstrüksiyon gibi avan proje konularında tasarım kriterlerinin saptanması ve derlenmesi işi

Topic

Kentsel dönüşümde kurumsal ve toplumsal kapasite geliştirme (Proje kodu: S0539.01.01)