PROJECTS

Topic

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Topic

Havza Yönetiminde yenilikçi yaklaşım

Topic

Atıksuların Yeniden Kullanım için Yeni ve Gelişen Problemler ve Fırsatlar” isimli COST Aksiyonu kapsamında atık suların yeniden kullanımı şemalarına temel oluşturan etki temelli biyodeneyler, atıksuların yeniden kullanım teknolojileri, ve alıcı ortam limit değerlendirmeleri ile strateji belirleme çalışmaları yürütülmüştür.

Topic

Özel Bir Hastaneler Grubu Bahçelievler Hastane Yatırımı Çevresel Ve Sosyal Etki Değerlendirmesi

Topic

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Topic

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Topic

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Topic

Ülkemiz atıksuları ve su kaynaklarında bulunan endokrin bozucu kimyasallar ve arıtma teknolojilerinin araştırılması

Topic

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Topic

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Topic

Atıksu arıtma tesislerinin gerek sıkılaşan çıkış standartları gerekse kapasite artışı ihtiyaçlarına cevap vermek üzere revizyon ve iyi leştirmeye ya da optimizasyona ihtiyaçları bulunmaktadır. Bu bakımdan model desteği sağlanarak yürütülrn model çalışmaları ile pahalı yatırımlar planlanırken sistem performansının hangi revizyondan ne kadar etkileneceği ve sistem iyileştimesinin işletme koşulları ile nasıl kontrol edilebileceğine ilişkin örnek bir çalışma ortaya konmuştur.

Topic

Ülkemizdeki atıksularda bulunan tehlikeli maddelerin belirlenmesi, ölçümü ve deşarj standartlarının tespit edilmesi

Topic

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Topic

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Topic

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Topic

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Topic

Elektrokoagülasyon koagülasyon ve Fenton uygulanan kimyasal arıtılabilirlik çalımalarında bu ön arıtma yöntemlerinin KOİ giderimine çok fazla bir katkıda bulunmadığı toplam KOİ nin abncak 15 25 inin bu arıtma yöntemleri ile giderlebildiği belirlenmiştir Ancak kimyasal ön arıtmanın uygulanmasıyla elde edilen arıtılmış atıksu biyolojik arıtma sistemlerinde daha etkin bir şekilde arıtılabilmekte ve böylece daha yüksek arıtma verimi elde edilebilmektedir

Topic

3501 - Kariyer

Topic

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Topic

1001 - Araştırma

Topic

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Topic

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Topic

Deri endüstrisi biyolojik arıtma sisteminin havalandırma havuzunda oluşan aktif çamur kabarması ve köpük problemine neden olan mikroorganizmaların araştırılması ve tanımlanması, sistemde meydana gelen mikrobiyolojik popülasyondaki değişimlerin belirlenmesi ve problemin çözümünde literatürde kullanılan alternatiflerin ortaya konularak etkili ir kontrol ve çözüm yönteminin belirlenmesi

Topic

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Topic

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Topic

Yaş yöntemle mısır öğütme endüstrisi yüksek düzeyde kirletici içeren atıksular ürettiğinden çevre kirliliği açısından önemli endüstriler kapsamındadır Bu araştırma çalışmasında ilk aşamada mısır tanelerinden mısır özü lif gluten ve nişasta sütü ikinci aşamada ise ilk aşamada elde edilen nişasta sütünden glukoz modifiye nişasta ürünleri kuru nişasta ve dekstrin üretimi yapan bir endüstri atıksularının arıtılabilirliği incelenmiştir

Topic

Bu çalışma seçilen bir yün son işlemler endüstrisinde atıksu oluşumu atıksu karakterizasyonu kirlenme profili gereksiz su tüketen noktaların belirlenmesi geri kazanım gerçekleştirilecek atıksu akımlarının tanımlanması atıksu yeniden kullanımı için gerekli arıtma düzeyinin saptanması su tüketiminin kısıtlanması ve atıksu geri kazanımından meydana gelen tesis içi kontrol uygulamalarının oluşacak atıksuların biyolojik ayrışma düzeyleri üzerindeki etkisinin belirlenmesini içeren bir incelemeyi kapsamaktadır Geri kazanılabilir atıksu akımları üzerinde yürütülen kimyasal arıtılabilirlik çalışmalarının yanısıra atıksuyun KOİ bileşenlerini kapsayan biyolojik arıtılabilirlik deneyleri de gerçekleştirilmiştir

Topic

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Topic

The aim of the project is to determine the environmental impact from industrial wastewaters and to investigate the minimization of the impact Textile finishing industry has been selected for investigation due to its major role in Turkish and European economy Three testile finishing factories in and near by İstanbul Turkey have been chosen as investigation sites for the proposed case study within this project

Topic

İçsel solunum ve fermentasyon ürünlerinin karbon kaynağı olarrak kullanıldığı ortamlarda denitrifikasyon kinetiği