PROJELER

Konu

Örgütsel formların nasıl ortaya çıktıkları ve zaman içerisinde ne yöne evrilip ne tür yapısal değişikliklere uğradıkları, örgüt kuramı üzerine çalışan akademisyenlerin uzun süredir ilgi gösterdiği sorulardandır. Genel itibariyle örgütsel form bir takım örgütsel yapı ve pratiklerin diğer örgütlere örnek teşkil edecek şekilde özgün olarak bir araya ge(tiri)ldiği bir örgütsel şablona işaret etmektedir (Greenwood ve Suddaby, 2006). Batı bağlamında örgütsel formların ortaya çıkış ve değişim mekanizmaları başta örgütsel ekoloji olmak üzere çeşitli kuramlar aracılığıyla açıklanmaya çalışılmışsa da (örn. Aldrich ve Ruef, 2006 Hsu ve Hannan, 2005), ülkemizin de içinde bulunduğu gelişmekte olan ve modernleşme sürecini geriden takip eden bağlamlarda bu mekanizmalar yeterince irdelenmemiştir. Proje önerisi, temelde bu eksiklikten hareketle, bir örgütsel form olarak Türk Tarım Kredi Kooperatifleri’nin (TTKK) Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan günümüze dek uzanan yaklaşık bir asırlık zaman dilimindeki ortaya çıkış ve değişim sürecini kuramsal mekanizmalarıyla birlikte ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Konu

Projenin temel amacı gelişmekte olan ülkelerden gelen şirketlerin uluslararası şirket alımlarında başarılı olmalarının şartlarını ortaya koymaktır Bu amaca ulaşmak için uluslararası şirket alımlarının alıcı şirketlerin performansına etkileri aşağıdaki beş perspektiften ele alınacaktır 1 Kurumsal Yönetişim Alıcı şirketteki serbest nakit akışı hisse senedi opsiyonları blok sahiplik gibi yönetişim faktörleri şirket alım performansını nasıl etkiler 2 Uluslararası Deneyim Alıcı şirketin uluslararası pazarlardaki ihracat ortaklık ve şirket alım deneyimi daha sonraki uluslararası şirket alım performansını nasıl etkiler 3 Kurumlar Gelişmekte olan ülkedeki faaliyetleri destekleyici kurumların uluslararası şirket alımlarının başarısındaki rolü nedir 4 Kaynak Tamamlayıcılığı Alıcı ve alınan şirketlerdeki kaynaklar hangi şartlarda birbirini tamamlayarak şirket alımının performansını arttırır 5 Alım sonrası Entegrasyon Hangi entegrasyon çeşitleri üst yönetim değiştirme otonomi verme bilgi transfer teknikleri vb uluslararası şirket alımının performansını arttırır Sıralanan bu beş perspektif şirket alımı alıcı şirket performansı arasındaki ilişkinin gelişmekte olan ülkeler çerçevesinde bütünsel olarak ele alınmasını sağlayacaktır

Konu

Kurumlar genellikle toplumdaki belirsizlikleri azaltan politik ekonomik veya sosyal yapılar olarak tanımlanmaktadır Kurumlar temel özellikleri itibarıyla durağan olmaları yanında kısmen de olsa değişken dinamikleri olan yapılardır Bu karşıt nitelikleri dolayısıyla da hem örgüt kuramında hem de toplumsal kuram açısından yoğun ilgi çekmektedirler Kurumsal değişim yeni bir konu olmayıp birçok disiplin tarafından çalışılmıştır Bu konuda yapılan çalışmalar ise hem endüstriyel seviyede makro hem de firma mikro seviyesinde yapılmıştır Thelen ve Steinmo 1992 Scott 2001 Fakat bu iki analitik düzlem arasındaki etkileşim genel olarak az incelenen bir alan olup kuramsal çalışmaları destekleyen ampirik çalışma yok denecek kadar azdır Ayrıca yapılan çalışmaların hemen hepsi gelişmiş ülkelerde yapılmış gelişmekte olan ülkelerin kurumsal ortamlarından kaynaklanan farklılıkların bu etkileşime ne şekilde etki ettiği belirsizdir Bu araştırma ihtiyacından hareketle çalışma kapsamında Türkiye deki özel hastaneler alanında yaşanan kurumsal değişim mikro hastane ve makro düzeyde Sağlık bakanlığı sağlık müdürlükleri uluslararası akreditasyon kurumları açıklanmaya çalışılacak aralarındaki ilişki ortaya konmaya çalışılacaktır Çalışma kapsamında kurumsal değişim literatürüne makro ve mikro düzeyde yer verilecektir Mikro düzeyde kurumsal değişim kurumsal öğrenme ile çevreye uyum perspektifinde değerlendirilecektir Bu öğrenmenin rutinlere dönüşme dinamikleri incelenecek ve kurumların sindirme absorvative kapasiteleri değerlendirilecektir Makro düzeyde ise kurumsal alana etki eden aktörlerin değişime etkisi incelenecektir Çalışmanın ilerleyen safhalarında mikro ve makro etkenlerin etkileşimleri modellenmeye çalışılacak ve ortaya konan teorik modelin toplanacak veri seti ile desteklenip desteklenmediği sınanacaktır Literatürde makro ve mikro düzeyi kapsayan bir çalışma yer almamaktadır Bu çalışma bu özelliği ile özgün bir çalışma olup bilimsel anlamda önemli bir katkı sağlayacaktır Çalışma kapsamında makro Sağlık bakanlığı sağlık müdürlükleri uluslararası akreditasyon kurumları politikalarının mikro hastane etkileri incelenecektir Bu politikalar ve mikro düzeyde yapılan çalışmalar ile özel sağlık sektörünün meşrulaşmasına etki eden faktörler ortaya konacaktır Böylelikle bu çalışmanın yapısal dinamikleri açısından benzerlik gösteren diğer sektörlere de örnek olması muhtemeldir Örneğin bilişim sektörü Türkiye de meşrulaştırılmak istenmekte ancak başarı sağlandığı söylenememektedir Çalışma tamamlandığında özel sağlık sektörünün geçirdiği bu değişim güçlendirilmek istenen sektörlere örnek olacaktır Böylece kaynak israfı azaltılmış olacaktır Ayrıca çalışma sonunda makro düzeydeki politika yapıcı aktörler ve mikro düzeyde uyum sağlayacak hastane yönetimleri için stratejik karar alma kapasiteleri açısından veri alınacak şablonlar üretilebilir

Konu

Yeni Yönetim Uygulamalarının Türkiye deki Yayılımı