PROJELER

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

TİO2 Kaplı Barit Üretimi

Konu

Projede labaratuar şartlarında meşe palamudundan (valonia) valeks üretimi ve bu valeksin modifiye işlemi ile biyoadsorban elde edilerek bor adsorpsiyon çalışmalarının gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca, başlangıç derişimi, adsorban dozajı, sıcaklık ve pH deneysel parametrelerin bor giderimi üzerine etkileri araştırılarak izoterm, kinetik modelleri ve termodinamik çalışmaları da hedeflenmiştir.

Konu

Yeraltı kömür gazlaştırma

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Bu çalışmada Zonguldak, Çatalağzı lavvarı çıkışlı tam koklaşabilir, Armutçuk lavvarı çıkışlı yarı koklaşabilir, Amasra lavvarı çıkışlı koklaşmayan taş kömürü, uçuculuğu 1’ e indirgenmiş Zonguldak kok kömürü, ithal Sibirya kömürü ve Soma linyiti ile yerli yapım sıcak su kazanında yanma deneyleri gerçekleştirilmiştir. Yüksek uçuculu taşkömürlerinin uçuculuklarının yanma verimine ve emisyonlara (toz, gaz) etkisi incelenerek deneysel veriler değerlendirilmiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Marmara Araştırma Merkezi, Kimya Müh. Bölümü, Teknik Rapor No : T4-06, Proje No : 12.1.005Bu çalışmada Beypazarı trona mineralinden çözelti madenciliği yöntemi ile entegre soda ve sodyum hiroksit üretimi tasarlanmış, bilgisayarda bir hesaplama modeli geliştirilmiştir.

Konu

Bu çalışmada Etibank Seydişehir Alüminyum tesislerinde boksit cevherinden alüminyum üretimisırasında ele geçen zayıf ve kuvvetli bayer çözeltilerinden zeolit A sentezlenmesi, seztezlenen zeolitin karakterizasyonu ve deterjan katkı maddesi olarak STPP yerine kullanılablirliğinin aratırılması amaçlanmıştır.

Konu

Bu projede labaratuvarda deneysel çalışma neticesinde geliştirilen, Beypazarı tronasından soda üretiminde uygulanabilecek prosesler tanıtılmış, klasik (yeraltı) ve çözelti madenciliği yöntemlerinin teknolojik araştırılmaları yapılmıştır. Labaratuvarda elde edilen sonuçlar çerçevesinde yeraltı madenciliğiyle işletilen trona mineraline uygulanan Monohidrat ve Sesquikarbonat yöntemleri ve çözelti madenciliği yöntemi (Alkali Ekstraksiyon Prosesi) için proses tasarımı ve maliyet hesaplamalarınn yapıldığı bir bilgisayar modeli geliştirilmiştir.