PROJELER

Konu

Dezavantajlı Grupların Barınma ve Konut İhtiyacının Karşılanmasına Yönelik Kamu ve Özel Sektörün Yapabileceklerinin Belirlenmesi

Konu

Dezavantajlı grupların konut erişiminin kolaylaştırılması için kamu kurumları ve özel sektör paydaşlarının işbirliğiyle karşılanabilir konut finansman yöntemlerini de içerecek şekilde uygulama stratejilerinin geliştirilmesidir.

Konu

2019G000370 no’lu proje “Konut Araştırma Projesi” Konut Araştırma Raporu “Dezavantajlı Grupların Barınma ve Konut İhtiyacının Karşılanmasına Yönelik Kamu ve Özel Sektörün Yapabileceklerinin Belirlenmesi”dir.Erişilebilirliğinin arttırılması ve dezavantajlı olma halinin ortadan kaldırılabilmesi için dezavantajlı grubun, dar gelirliler başta olmak üzere herkesin yeterli, yaşanabilir, dayanıklı, güvenli, kapsayıcı, ekonomik olarak karşılanabilir, sürdürülebilir, iklim değişikliğine dirençli, temel altyapı hizmetlerine sahip konuta erişiminin sağlanması hedeflenerek konut araştırma projesi geliştirilmiştir. Proje ile dar gelirlilerin ve dezavantajlı grupların konuta erişiminin kolaylaştırılması için kamu kurumları ve özel sektör paydaşlarının iş birliğiyle karşılanabilir konut finansman yöntemlerini de içerecek şekilde uygulama stratejilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Konu

parselin imar koşullarının şehircilik ilkeleri, planlama teknikleri ve kamu yararı açısından değerlendirilmesi

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Sürdürülebilir yeşil bina ve yerleşmelerin belirlenmesinde kullanılacak zorunlu performans göstergelerini içeren sosyal çevresel ve ekonomik göstergeleri içeren klavuzun hazırlanması hazırlanması

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Türkiye’nin yeşil bina ve yerleşke kriterlerinin çıkarılması ve farklı bina tipolojileri ve yerleşke için klavuz çalışmaları yapılması.

Konu

İstanbul İli Beyoğlu İlçesi Kemankeş Mahallesi 122 Pafta 78 ada ve Kılıçalipaşa Mahallesi 135 ve 139 Pafta 2498 Ada nınİmar Koşullarının Ve Kullanım Fonksiyonunun Irdelenmesi Hakkında Teknik Rapor

Konu

İstanbul genelinde ilçe bazında kentsel dönüşüm stratejilerini belirlemek uygulama için nazım planı hazırlamak

Konu

Şile gelişme alanının planlama ve tasarımı

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Yaşlı Sosyal Hizmet Merkezleri Modeli oluşturulamsı

Konu

Ekosistem servislerinin kent planma ile entegre yeni bir yaklaşım olarak ele alınması ve Ömerli Havzası nda hassas ekosistem servislerinin belirlenerek dayanıklılığı arttırıcı stratejiler ve öneriler geliştirmek

Konu

Ekosistem Servislerinin Mekansal Planlamaya Entegrasyonu başlıklı uluslar arası URBAN NET projesi

Konu

Prizren kentsel gelişme planı (Protokol no: 622-08-232)

Konu

BM Habitat ve Prizren Belediyesi (Kosova) desteği ile; İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Çevre ve Şehircilik Uygulama-Araştırma Merkezi (Türkiye), Urban Design Studio (Kosova), Plan&Art (Türkiye) ortaklığında; Prizren kentinin 2025 yılına kadar planlanması amacıyla veri toplanması, analizi ve sentezi, katılım toplantılarının düzenlenmesi, ilgili haritalama ve raporlamaların yapılması, kent planının üretilmesi

Konu

Zeytinburnu Kültür Vadisi Projesi'ne bağlı Kültür Odaklarını Sağlıklaştırma Projesi kapsamında kentsel tasarım, mimari tasarım, restorasyon, restitüsyon, rekonstrüksiyon gibi avan proje konularında tasarım kriterlerinin saptanması ve derlenmesi

Konu

Koridor gelişmesi

Konu

Terkos ve Ömerli Havzalarında katılımcı ekosistem planlaması modeli oluşturulaması