PROJELER

Konu

Balast tanklarında biriken sediman birçok probleme neden olmaktadır. Bunların başında istilacı türlerin taşınımı gelmektedir. Tanktaki sediman çeşitli yaşam evrelerindeki organizmalara ev sahipliği yapabilmekte, balast arıtılmış dahi olsa sedimandan suya geçebilecek organizmalar biyolojik istila riskini sürdürmektedir. Bu nedenle IMO sözleşmesinin yürürlüğe girmesinin ardından, balast sedimanı ancak sediman alım tesislerine verilerek bertaraf edilebilecektir. Bu da gemi işletenlere zaman ve ekonomik bakımdan ek bir maliyet getirecektir. Tüm bunlara ek olarak tanklarda biriken sediman, ağırlığının zamanla artması nedeniyle, geminin toplam kargo kapasitesinde kümülatif bir düşüşe neden olurken, tank korozyonunu da hızlandırmaktadır. Balast Suyu Yönetimi Sözleşmesi ve sözleşmenin uygulanabilmesi için hazırlanan rehberler, balast tanklarının sediman alımını en aza indirme ve mevcut sedimanın boşaltılmasını kolaylaştırma amaçlarına yönelik olarak tasarlanmasını ve inşa edilmesini gerektirmekte bu amaçla bilimsel çalışmalar yapılmasını tavsiye etmektedir. Bu proje kapsamında İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi İlham Artüz Deniz Teknolojisi ve Oşinografi Laboratuvarı’xxnda gemilerin balast tanklarında sediman birikimini azaltacak yapısal önlemler ve tank dizayn alternatiflerinin geliştirilmesi için deneysel çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

Konu

İstanbul da gemi kaynaklı hava kirliliğini azaltmak için akredite bir gemi emisyonları laboratuvarı geliştirmek ve gemi kaynaklı emisyon denetimi ve kontrolü ile ilgili taraflara BİT destekli eğitim vermek

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Petrol döküntülerinin deniz ekosistemi ve atık sulardanuzaklastırılması için yeni bir sorbent üretimi ve uygulaması

Konu

İstanbul Boğazı nda Petrol Dökülmelerine Karşı Müdahale ve İyileştirme Planının Geliştirilmesi

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.