PROJELER

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Eklemeli Imalat Egitim ve Arastırma Merkezi kurulumu, eklemeli imalat eğitim faaliyetleri ve araştırma faaliyetlerinin yürütülmesi. Bağlayıcı püskürtmeli metal eklemeli imalat kabiliyetinin kazandırılması.

Konu

Aditif imalat (Aİ) geleneksel imalat yöntemlerindeki limitlere bağlı kalmadan özgün parça tasarımlarına olanak sağlamıştır. Metallerde Aİ yöntemlerinin gelişmesi ile kullanıma hazır parçalar mümkün kılınmıştır. Özellikle hava-uzay, biyomedikal ve takım imalat endüstrileri bu yöntemden faydalanmaya başlamışlardır. Fakat istenen parça kalitesini elde etmek için proses parametrelerinin etkilerinin çok iyi anlaşılması elzemdir. Bu proses parametreleri başlıca ışın gücü, ışın hızı, ışının odağı, eklenen malzeme oranı, tarama düzeni, ve tarama mesafesi olarak sıralanabilir. Proses parametrelerinin tek tek etkilerini incelemek ve bunu parçanın farklı geometrileri için tekrarlamak dizayn edilmiş parça için parametrelerin bulunması sürecini uzatır ve maliyetleri arttırır.İmalat sırasında ısıl kaynak sebebiyle oluşan eriyik havuz kontrolu parça kalitesinde etkin rol oynamaktadır. Bu geometrinin kontrol edilebilmesi ana proses parametreleri olan ışın gücü ve ışın hızı ile sağlanabilir. Tek damla eriyik havuz geometri deneyleri ve modelleri proses haritalarının oluşturulmasında kullanılmıştır. Proses haritaları sayesinde kompleks parça üretiminde hedeflenen kalitedeki üretime ulaşma süreleri çok daha kısalabilir.Projede öngörülen çalışma proses haritalarının Ti-6Al-4V süperalaşım için Direkt Metal Lazer Sinterleme (DMLS) metoduyla elde edilmesini kapsamaktadır. Ti-6Al-4V malzemesi yüksek akma dayanıklığı, yüksek yorulma direnci, yüksek kırılma direnci, yüksek dayanıklılık-ağırlık oranı, biyouyumluluğu ve iyi korozyon direnci özellikleri sayesinde hava-uzay, biyomedikal, imalat takım, ve bu özelliklere ihtiyaç duyan endüstri alanları tarafından kullanılmaktadır. Metot olarak DMLS’in seçilmesi endüstride en yaygın kullanılan metal Aİ yöntemi olması sebebi ve diğer metodlara göre sahip olduğu üstünlükler nedeniyledir. Yaygın uygulama alanına sahip malzeme ve yöntemin seçilmesi çalışmanın etkisinin geniş bir alana yayılmasını öngörmektedir.Proses haritaları tek damla deneyleri ile kararlı hal için çıkarılacak ve proses ısıl davranışlarının daha iyi anlaşılması için sayısal modeller oluşturulacak. Model sonuçları deneyler ile kıyaslanacak ve model doğruluğu onaylanacaktır. Kararlı hal çalışmalarından sonra geçici hal eriyik havuz geometrisinin anlaşılması da geri besleme ve ileri besleme sistemlerinin kontrol mekanizmaları için çok önemlidir. Parametre değişimine bağlı eriyik havuzun ne kadar sürede değiştiği ve buna karşılık ne kadar geniş bir alanda etkili olduğu görülecektir. Geçici hal çalışmaları da deneysel ve sayısal model olmak üzere iki yöntem ile ele alınacaktır. Geçici hal geometrisinin tepkime süresine bağlı olarak etkilediği alanı küçültmek ve olabilecek parça kalitesine olan etkisini engellemek için ikinci ısıl kaynağı etkileri çalışılacaktır. İkinci ısıl kaynağı eriyik havuzu takip ederek hedeflenen eriyik havuz gometrisine parametrenin değiştiği bölgede ulaşmayı hedeflemektedir.Bu projenin çıktıları olan proses haritaları konu üzerinde çalışan araştırmacılara deneysel veri sunacaktır ve kullanıcılara da kaliteli parça imalatı için referans olacaktır. Geçici hal eriyik havuz geometrilerinin anlaşılması proses kontrol mekanizmalarının uygulamasını geliştirecektir. Buna ilaveten geçici haldeki tepkime gecikmesinin ikinci ışın ile düzeltilmesinin gösterilmesi halinde proses kalitesinin etkin bir şekilde geliştirilebileceği gösterilmiş olacaktır. Bu metodun araştırmacılar ve cihaz üreticileri tarafından uygulanmasına önayak olacaktır.

Konu

Mekanik Testler Laboratuvari Altyapi Projesi kapsamında 50kN kapasiteli Çekme Cihazi, optik mekanik analiz mikroskopu ve deney ekipmanına sahip bir laboratuvarın kazandırılması.

Konu

Kapiler köprü oluşumu birbirine komşu yüzeyler arasında nemli ortamlarda sık rastlanan bir fenomendir Kapiler kuvvetler doğada tanecikli malzemeler böcek lokomasyonu ve teknolojide sürücüler adezyon önemlidir Denge halinde iyi çalışılmış olsa da kapiler oluşum dinamikleri daha ileri araştırmayı hak etmektedir Mikrokonsol çatlak iyileşme deneyleri pürüzlü yüzeyler arasındaki kapiler çekirdeklenme etkisinin çatlak iyileşmesine olan etkisini araştırmak için uygun deneylerdir Nanoölçek pürüzlü polikristal silikon yüzeyler arasında ortalama spontane çatlak iyileşme hızı v ölçülür Ortalama hız v ye karşı enerji yayınım hızı G çizimi log lineer davranış ortaya çıkarır bu sırada artan bağıl nem de d log v dG eğimini düşürür Yine de bu sonuçlar kapiler kinetik fiziğini açıklamak için yeterli değildir Bu projenin amacı çatlak iyileşmesi deneylerini nümerik olarak modellemektir ve sonrasında tek çıkıntı için dinamik kapiler menisküs formasyonu oluşumunu açıklayacak denklem tavsiye etmektir Projenin ilk kısmı kuru ortamda mikrokonsol deneylerinde gözlemlenen çatlak uzunluklarını model ile tahmin etmektir Kiriş arayüzü yüzey pürüzlülük etkilerini hesaba katabilmek için gerçekçi olarak modellenecektir Ayrıca yüzey etkileşim kuvvetleri denge haldeki çatlak uzunlukları tahmini için uygulanacaktır Birkez kuru ortam şartları için model doğruluğu sağlandığı zaman etkinleştirilmiş proses tarafından su köprülerinin çekirdeklenme zamanını hesaba katan arayüz modeli çatlak iyileşme trendlerinin içyüzünü kavrayabilmek için geliştirilecektir Bu metodoloji araştırmacıların mikro elektro mekanik sistemlerin MEMS güvenilirliğini sekteye uğratan mekanizmanın tahmin edilmesi amacıyla kapiler köprü dinamiğinin iç yüzünü anlamasına olanak verecektir