PROJELER

Konu

Bu çalışmada Türkiye’nin 7 farklı kömür havzasından alınan kömür numunelerinin kömür kalite parametrelerinin dijital görüntü işleme yöntemleri ile tahmin edilmesi amaçlanmıştır. Bu noktadan hareketle, 7 farklı havzadan beşer numune alınmış bu numunelerin özel ortamda sabit koşullarda fotoğrafları çekilmiş ardından da ısıl değerleri, gerçek yoğunlukları, nem, kül, uçucu madde içerikleri tespit edilmiştir. Isıl değer ile kısa analiz (nem, kül, uçucu madde, sabit karbon) sonuçları arasındaki ilişki incelenmiş, geçmiş çalışmalar ile karşılaştırılarak kontrol edilmiş, böylece sonuçların güvenilirliği sağlanmıştır. Önce ham R, G, B koordinatları belirlenmiş, daha sonra renk katsayıları hesaplanmış ve hesaplanan renk katsayıları ile kömür kalite parametreleri arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Sonuçlar Mavi ve Kırmızı Renk Katsayıları ile ısıl değer, sabit karbon ve kül arasında önemli korelasyonlar olduğunu göstermiştir.

Konu

Çayırhan Elektrik Üretim ve Madencilik Anonim Şirketi (ÇEÜMAŞ) kömür sahasının bir kısmı Eti Soda AŞ’ye ait trona sahasının çalışma alanıyla örtüşmektedir. Bu çalışma örtüşen kısımdaki madencilik çalışmalarının optimal koşullarda yapılabilirliğine yönelik bilimsel ve teknik çalışmaları içermektedir.

Konu

Üretim Yöntemleri (Açık Ocak ve Yeraltı), Kazı Teknikleri , Madenlerde Emniyet ve Çevre , Kaya Patlatma, Parçalanma, Yer sarsıntısı, Taş ocağı,

Konu

İstanbul Teknik Üniversitesi-Maden Mühendisliği Bölümü tarafından Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM), Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TKİ), Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü (EÜAŞ), Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ETİMADEN), Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü (TTK) için RİSK REHBERLERİNİN HAZIRLANMASI

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Eskişehir Alpu Havzası Kömür Damarlarının Kendiliğinden Yanma Özelliklerinin Araştırılması

Konu

SOMA A.Ş.’nin ocaklarında Havza Madenciliği modelinin oluşturulması

Konu

Bu proje, Türkiye Kömür İşletmeleri ile Hacettepe Üniversitesi bünyesindeki Teknokent’te faaliyet gösteren T.K.İ. Genel Müdürlüğü’ne ait şirket arasında yapılan sözleşme gereği hazırlanmıştır. Çalışma, TKİ Genel Müdürlüğü uhdesinde bulunan İR 85068 ruhsat nolu kömür sahasında E sektörü olarak tanımlanan sahada kömür kalite dağılımı, rezerv miktarının belirlenmesi ve yeraltı işletme projesinin hazırlanması amacıyla yapılmıştır.

Konu

Ülkemizin yerli kaynaklara dayalı enerji üretim politikalarının son yıllarda önem kazanması ve yeni bulunan sahaların enerji üretimine yönelik optimal değerlendirilmesi amacıyla TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü uhdesinde bulunan ve Eskişehir İli Alpu İlçesi sınırları içerisinde yer alan büyük rezervli kömür havzasındaki rezervlerinin işletilmesine yönelik olarak bu çalışma sahadaki master planın ilk ayağını oluşturmaktadır. Bu çalışma kapsamında gerçekleştirilen hesaplamalar ve değerlendirmelere dayalı bölümler aşağıda ayrıntılı olarak verilmektedir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Bu proje Kemerburgaz Cendere Bölgesi taş ocaklarında patlatma kaynaklı yer sarsıntısı sorununa odaklanmaktadır. Patlatma kaynaklı yer sarsıntısı proje kapsamında alınacak sismograflar ile ölçülecektir. Ocaklardaki atımlar düşük delik çapına sahip, alçak veya orta yükseklikteki basamaklarda gerçekleştirilen tipik taş ocağı atımlarıdır. Ocaklarda patlama tasarım parametreleri gene olarak hatalı bir şekilde düzensiz olarak uygulanmaktadır. Proje temel patlatma tasarım parametrelerindeki hatalı uygulamaların patlatma kaynaklı yer sarsıntısına etkisini araştıracaktır. İncelenecek örnek patlatma tasarım parametreleri dilim kalınlığı, delikler arası mesafe, alt delme, sıkılama mesafesi, şarj yüksekliğidir. Ek olarak ocaklardaki ateşleme düzeni incelenecektir. Genel olarak Cendere bölgesindeki ocaklarda elektrikli ve elektriksiz ateşleme sistemleri uygulanmaktadır. Bu ateşleme sistemlerinin nasıl kullanıldığı dikkatle incelenecek, ocaklar için en uygun ateşleme düzeni araştırılacaktır. Patlatma tasarımındaki hatalı uygulamalara ve hatalı ateşleme düzeni problemine kesin çözüm belirlenecektir. En uygun patlatma tasarımı ve ateşleme düzeni belirlendikten sonra ocaklar için yer sarsıntısı tahmin modelleri oluşturulacaktır.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Zonguldak Taşkömürü Havzası nda Kömür Damarlarının Gaz İçerikleri İle Gaz Yayma Karakteristiklerinin Belirlenmesi

Konu

A pre feasibility study to examine the potential for a coal mine methane CMM recoveryand utilization project at a coal mine in Turkey

Konu

Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Yöntemiyle Karayolu Taşıt Tünellerinde Havalandırma ve Yangın Simülasyonu

Konu

Yeraltı Yapılarında Metro ve Tüneller Havalandırma Koşullarının ve Hava Kalitesindekii Değişimlerin Araştırılması

Konu

Yeraltı Madenlerinde Radon Gazı Konsantrasyon Seviyelerinin Belirlenmesi ve İşçi Sağlığı Üzerine Etkilerinin Araştırılması