PROJELER

Konu

Dezavantajlı Grupların Barınma ve Konut İhtiyacının Karşılanmasına Yönelik Kamunun ve Özel Sektörün Yapabileceklerinin Belirlenmesi

Konu

Dezavantajlı grupların konut erişiminin kolaylaştırılması için kamu kurumları ve özel sektör paydaşlarının işbirliğiyle karşılanabilir konut finansman yöntemlerini de içerecek şekilde uygulama stratejilerinin geliştirilmesidir.

Konu

2019G000370 no’lu proje “Konut Araştırma Projesi” Konut Araştırma Raporu “Dezavantajlı Grupların Barınma ve Konut İhtiyacının Karşılanmasına Yönelik Kamu ve Özel Sektörün Yapabileceklerinin Belirlenmesi”dir.Erişilebilirliğinin arttırılması ve dezavantajlı olma halinin ortadan kaldırılabilmesi için dezavantajlı grubun, dar gelirliler başta olmak üzere herkesin yeterli, yaşanabilir, dayanıklı, güvenli, kapsayıcı, ekonomik olarak karşılanabilir, sürdürülebilir, iklim değişikliğine dirençli, temel altyapı hizmetlerine sahip konuta erişiminin sağlanması hedeflenerek konut araştırma projesi geliştirilmiştir. Proje ile dar gelirlilerin ve dezavantajlı grupların konuta erişiminin kolaylaştırılması için kamu kurumları ve özel sektör paydaşlarının iş birliğiyle karşılanabilir konut finansman yöntemlerini de içerecek şekilde uygulama stratejilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Konu

imar koşullarının şehircilik ilkeleri, planlama teknikleri ve kamu yararı açısından değerlendirilmesi

Konu

parselin imar koşullarının şehircilik ilkeleri, planlama teknikleri ve kamu yararı açısından değerlendirilmesi

Konu

Tahir Paşa Yalısı’nın Bina Temellerinin İncelenmesi

Konu

İstanbul İli Beyoğlu İlçesi Kemankeş Mahallesi 122 Pafta 78 ada ve Kılıçalipaşa Mahallesi 135 ve 139 Pafta 2498 Ada nınİmar Koşullarının Ve Kullanım Fonksiyonunun Irdelenmesi Hakkında Teknik Rapor

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Ağaçlandırma GIS

Konu

Konut Sorunuj ve Boyutları

Konu

İstanbul da Arazi Değeri Yoğunluk Aşamaları ve Konut Yerseçimi Dinamikleri

Konu

İstanbul Metropoliten Alanında İskan Yoğunlukları ve Arazi Değerlerinin Mekansal Dağılım Modeli

Konu

Kentsel Açık Alanlarda Sanat İstanbul Örneği

Konu

Konut Piyasası

Konu

İstanbul Çevre Düzeni Planlarına Altlık Oluşturmak Üzere Konut Alanları İle İlgili Analitik Etütlerin Yapılması II

Konu

Metropoliten Şehir Merkezlerinde Kullanılmayan Yapı Konut Potansiyelinin Yeniden Değerlendirilmesi

Konu

Peyzaj Sanat

Konu

İstanbul da Arazi Değerleri ve Yapılaşma Yoğunluğu İlişkisinin Analizinde GIS Uygulaması

Konu

İstanbul Metropoliten Alanında İlçe Merkezi Nitelikleri ile Şehir Eski Merkezi Niteliklerinin Karşılaştırılması