PROJELER

Konu

Türkiye Mekansal Strateji Planının hazırlanmasıdır.

Konu

Yapay Zeka, Yapay Zeka Teknolojileri

Konu

Dezavantajlı Grupların Barınma ve Konut İhtiyacının Karşılanmasına Yönelik Kamunun ve Özel Sektörün Yapabileceklerinin Belirlenmesi

Konu

2019G000370 no’lu proje “Konut Araştırma Projesi” Konut Araştırma Raporu “Dezavantajlı Grupların Barınma ve Konut İhtiyacının Karşılanmasına Yönelik Kamu ve Özel Sektörün Yapabileceklerinin Belirlenmesi”dir.Erişilebilirliğinin arttırılması ve dezavantajlı olma halinin ortadan kaldırılabilmesi için dezavantajlı grubun, dar gelirliler başta olmak üzere herkesin yeterli, yaşanabilir, dayanıklı, güvenli, kapsayıcı, ekonomik olarak karşılanabilir, sürdürülebilir, iklim değişikliğine dirençli, temel altyapı hizmetlerine sahip konuta erişiminin sağlanması hedeflenerek konut araştırma projesi geliştirilmiştir. Proje ile dar gelirlilerin ve dezavantajlı grupların konuta erişiminin kolaylaştırılması için kamu kurumları ve özel sektör paydaşlarının iş birliğiyle karşılanabilir konut finansman yöntemlerini de içerecek şekilde uygulama stratejilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Konu

Dezavantajlı Grupların Barınma ve Konut İhtiyacının Karşılanmasına Yönelik Kamu ve Özel Sektörün Yapabileceklerinin Belirlenmesi

Konu

Dezavantajlı grupların konut erişiminin kolaylaştırılması için kamu kurumları ve özel sektör paydaşlarının işbirliğiyle karşılanabilir konut finansman yöntemlerini de içerecek şekilde uygulama stratejilerinin geliştirilmesidir.

Konu

1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 97/d uyarınca, Cumhurbaşkanlığı Birinci 100 Günlük Eylem Planı Kapsamında, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü ile İstanbul Teknik Üniversitesi arasında yürütülmüştür.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İstanbul Ticaret Üniversitesi arasında yapılan protokol doğrultusunda “Köylerde Yöresel Özellikler ve İhtiyaçlar Dahilinde Yapılaşma Koşullarının Belirlenmesi Projesi ile üst ölçekli planlarda kullanılması, Kırsal yerleşme kavramı, güncel mevzuattaki yeri, yurtdışı kırsal alan planlama, köy tasarım rehberi gibi kırsal alan düzenlemesine yönelik yöntemlerin incelenmesiPilot İllerden seçilen birer ilçede yukarıda yapılan çalışmalar doğrultusunda arazi kullanım ve ekolojik açıdan duyarlılık haritalarının hazırlanması Köy Tasarım Rehberleri”nin usul ve esaslarının belirlenmesi hedeflenmektedir.

Konu

İstanbul da İstihdam Eğilimlerinin Belirlenmesi

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

İTÜ Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi MSGSÜ Yıldız Teknik Üniversitesi YTÜ Şehir ve Bölge Planlama ve Mimarlık bölümlerinin ortak çalışmasıyla Beylikdüzü İlçesine bağlı Gürpınar Kavaklı ve Yakuplu köy merkezlerinin düzenlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir

Konu

Turizm Kentlerinde Ekonomik Farklılaşma Aynılaşma Antalya Örneği

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Yeniden yapılanan dünya ekonomisi ve yeni ekonomi politikalarının uygulamaya konmasının bir ürünü olan mekânsal dönüşümler ve yeni oluşumlar kent araştırmacılarını kentlerde meydana gelen bu dönüşüm ve yeni yapılanmaları küreselleşme kavramı içinde farklı retorikler yardımıyla anlama ve açıklamaya yönlendirmiştir 20 yüzyılın ilk yarısında başlayan bu yeni oluşumlardan biri olan korumalı yerleşimler şehir yapısını sosyal ve fiziksel açıdan dönüşüme uğratma potansiyeline sahip olan önemli bir kentsel dönüşüm mekanizması olarak ortaya çıkmış ve bu nedenle kent araştırmalarında yeni bir ilgi odağı olmuştur Bu bağlamda çalışmanın amacı korumalı yerleşim olgusunun İstanbul daki örneklerinden yola çıkarak mekân kurgusu çevre ilişkileri ve mekânsal kullanımı açısından korumalı yerleşimlerin fiziksel ve sosyal dönüşüme etkilerini irdelemektir

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Sürdürülebilirlik ve teknoloji kullanımı

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Sürdürülebilir çeşitlilik Etnik girşimcilik