PROJELER

Konu

Büyükşehir yasası ile mahalle olan köylere odaklanarak bu köylerin özgün dokusunu “peyzaj kimliği” kavramı üzerinden değerlendiren bu araştırmanın amacı, yasal mevzuat ve politikalar ile peyzaj kimliği arasındaki etkileşimi ortaya koymak, metropolitan alanlarda kent ve kır arakesitinde kalan bu alanlara odaklanılarak peyzaj kimliğinin korunması ve geliştirilmesine yönelik bütüncül bir yönetişim modeli geliştirmektir. Araştırma kapsamında, Türkiye’deki büyükşehirler içerisinde metropoliten alanındaki tüm yerleşmeleri ve diğer şehirleri de etkisi altına alan İstanbul örneklem alanı olarak belirlenmiştir. İstanbul’un yüzölçümü en büyük ilçesi olan, kent içinde farklı özelliklerdeki yerleşmelerin bir arada bulunduğu, fiziksel olarak kent merkezinden ayrık yerleşmiş olan Çatalca ilçesine bağlı köylere odaklanılmaktadır. Araştırmanın hedefleri; 1. İstanbul Çatalca ilçesine bağlı 11 köy özelinde, halihazır haritalar ve alanda yapılacak incelemelerle kırsal yerleşmelere ait fiziksel kimlik bileşenlerinin (doğal ve yapma kimlik bileşenleri), saha çalışması ile toplumsal kimlik bileşenlerinin detaylı olarak incelenmesi, 2. Örneklem alanlarında tespit edilen kimlik bileşenlerine dair problem ve potansiyellerin yanı sıra mevcut yasalar, yönetmelikler ve yönetimsel yapının irdelenmesi, 3. Kırsal alanların peyzaj kimlik değerlerini koruma ve geliştirme hedefi ile bütüncül kırsal alan yönetişim modelinin önerilmesi 4. Seçilen kırsal yerleşmelerin peyzaj kimlik rehberlerinin oluşturulması ve mahalle statüsündeki köylerin peyzaj kimliğinin korunması ve geliştirilmesine yönelik peyzaj stratejilerinin geliştirilmesi olarak belirlenmiştir. Araştırma yöntem olarak iki temel bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm bütünleşik yönetişim modelinin altyapısını oluşturan ve kendi içinde 6 aşamayı içeren örneklem alanlarına yönelik literatür taraması, ilgili yasa ve yönetmeliklerin belirlenmesi, saha çalışmaları ile peyzaj kimlik analizi (fiziksel bileşenler- toplumsal bileşenler), mevcut yönetimsel yapının analizi (derinlemesine mülakatlar, masa başı çalışmalar), peyzaj kimliği ve kırsal alanlara yönelik mevcutta yer alan yasal ve yönetimsel bileşenler arasındaki etkileşimi ortaya koyan etkileşim matrisinin oluşturulmasını içermektedir. İkinci bölüm ise ikinci bölüm ise yönetişim modelinin geliştirilmesini içermektedir. Çalışmadan beklenen faydalar da şöyle özetlenebilir: 1. Önerilen yöntem kırsal yerleşme kimliğinin incelenmesi için teorik açıdan katkıda bulunacaktır. 2. Çatalca köylerinden seçilecek örneklerle flora ve fauna açısından oldukça zengin olan İstanbul’un kırsal bölgelerinin peyzaj kimliğine yönelik değerlendirme yapılmış olacaktır. Bu değerlendirmelerle mahalle statüsündeki köylerin kimlik özellikleri ve yerleşmeler hiyerarşisindeki rolleri farklı bir yaklaşımla değerlendirilmiş olacak, kırsal kalkınma kararları ile kimlik özelliklerinin korunarak sürdürülebilirlik prensipleri arasında çelişki olması önlenebilecektir. 3. Çatalca köylerine odaklanan çalışma mahalle niteliği kazanan veya kente çok yakın konumundan dolayı kentleşmeye doğru melezleşen karakter gösteren köyler için genelleşebilecek bir model geliştirilecektir. 4. Geliştirilecek olan metropoliten alan baskısı altındaki kırsal yerleşmelere yönelik yönetmelik, kırsal yerleşmelerin kimliklerinin korunması ve sürdürülebilir gelişimi adına önemli bir kaynak ve rehber olacaktır. 5. Önerilen model kullanılarak Türkiye’de büyükşehir sınırları içinde yer alan köylerin çağdaş ihtiyaçlar doğrultusunda değişim süreci içerisinde kimlik bileşenlerine uygun olarak köylere özgü peyzaj kimlik rehberleri oluşturulabilecektir.

Konu

Türkiye ve Birleşik Krallık taki Tarihi Mahallelerin Sürdürülebilir Restorasyonu için Entegre Kültürel Miras Bilgi Modelleme HeritageBIM Platformunun Geliştirilmesi

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Yönetiminin geliştirilmesi Projesi insan mizaçları ve kişilik envanteri modelleri üzerine çalışma

Konu

AFAD tarafından Türkiye KBRN müdehale sisteminin kurgulanması için yürütülen projeye danışmanlık

Konu

İnşaat sektöründe iş sağlığı ve güvenliği performansının inşaat işcilerinin kişilik profilleri ve öğrenme stilleri ile arttırılması

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

İTÜ Mimarlık Fakültesi nde Stratejik Yönetim Altyapısının Oluşturulması

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Yapı Ruhsatı Alım Sürecinin Analiz Edilmesi ve Optimizasyonu

Konu

Toplu Konut Maliyeti

Konu

Mevcut Yapı Stoğunun Enerji Etkin tasarım Performansının İncelenmesine Yönelik Model Önerisi

Konu

PETKİM A Ş Kurumsal Proje Yönetim Sisteminin Kurulması Araştırma Projesi