PROJELER

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

-Son yıllarda, yeni nesil ve kritik malzemelere olan ihtiyaçlar nedeniyle, manyetokalorik malzemeler (MKM'ler) modern araştırma konularının odağını oluşturmuştur. Kritik malzemelerin ülkemizin, AB'nin ve dünyanın ekonomik büyümesi üzerinde olduğu kadar yeni teknolojik iş alanları için de büyük etkisi vardır ve yaşam kalitesi bu malzemelerin geliştirilmesine bağlıdır. Nüfus artışı ve genişleyen gıda sektörünün bir sonucu olarak, soğutma sistemleri günümüzün vazgeçilmez teknolojisi olmuştur. Her evin bir demirbaşı olan buz dolapları ve diğer bir çok geleneksel soğutma sistemlerinde ekolojik olmayan soğutucu (ısı taşıyan) akışkanların ve verimliliği düşük ısı pompalarının aksine MKM'ler ile çevreye duyarlı soğutma sistemlerinin tasarımı (sadece ısı pompalarındaki kayıplar açısından değerlendirildiğinde, geleneksel gaz sıkıştırmalı sistemlere göre %20 - 30 daha fazla verim sağlamaktadırlar) mümkün kılınmıştır. Bu kapsamda, proje çalışmasının motivasyonu yeni nesil LaFeSi temelli MKM'lerin (LaxCe1-xFe11,8Si1,2 ve Lax(Ce,Nd)1-xFe11,8Si1,2 (x=0,3; 0,5; 0,7)) oksalatlı bileşiklerden hareketle Hidrojen Redüksiyon tekniği ile tek adımda üretimi ve üretim sürecinin tasarımı hedeflenmiştir. Böylece, manyetik soğutma sistemlerinin oluşturulmasında asıl hedef olan çevreci sistemler ve ekolojik mühendislik yaklaşımları açısından değerlendirildiğinde; LaFeSi temelli malzemelerin geleneksel üretim yöntemlerini (saf metal tozlarından hareketle ark/indüksiyon ergitme ve takibinde uygulanan 5 ? 50 gün tavlama işlemi) oluşturduğu dezavantajlara karşılık ekolojik bir üretim yöntemi geliştirilmiştir. Ayrıca Ce ve/veya Nd ilavesinin LaFeSi temelli MKM'lerin özellikleri üzerindeki etkisi gözlemlenmiştir. Farklı Hidrojen Redüksiyon parametrelerinin (redüksiyon sıcaklığı ve süresi) sonuç malzemeler üzerindeki etkileri yapısal karakterizasyon teknikleri ve manyetik analizler ile incelenmiş ve elde edilen sonuçlar literatür ile karşılaştırılmıştır. Gerek kompozisyonlar gerek üretim yöntemi açısından değerlendirildiğinde LaFeSi temelli malzeme grubu odağına yeni bir perspektif kazandırılmıştır. Analiz sonuçlarından hareketle optimum Hidrojen Redüksiyonu koşullarının La - Ce - Fe - Si temel bileşenlerini içeren MKM için 2 saat- kademeli-900oC (650oC'de 1 saat N2 altında bekleme), La - Ce - Nd - Fe - Si için 2 saat kademeli-1000oC olarak belirlenmiştir. Ayrıca yapısal karakterizasyon sonuçlarında ve manyetik özellikler açısından değerlendirildiğinde optimum özellikleri sağlayan malzemenin 2 saat-kademeli-900oC'de Hidrojen Redüksiyon tekniği ile tek adımda üretilen La0,7Ce0,3Fe11,8Si1,2 olduğu gözlemlenmiştir. Bu malzeme için yapılan VSM analizlerine uygulanan Maxwell Eşitlikleri çıktılarında, 2 T manyetik alan altında manyetik entropi değişiminin 3,87 J/Kg.K (275,43 K'de) olduğu tespit edilmiştir.

Konu

Son dönemde küresel anlamda yaşanan ekonomik kararsızlıklar, ülke politikalarını ‘özsermayelerini kullanarak üretim yapma ve teknoloji geliştirme’ konusunda yapılacak çalışmaları desteklemeye yönlendirmiştir.Bu noktada gelişen ülkelerden biri olarak Türkiye’de yüksek katma değerli ürünleri milli kaynaklar kullanarak üretmek amacıyla yapılacak araştırmalara vereceği desteği arttıracağını açıklamıştır.Yeşil enerjinin milli imkanlarla üretilmesi ve depolanması da bu kapsamda araştırmaya açık, öncelikli konulardan birini oluşturmaktadır. Bu sebeple, projede önerilen lityum iyon batarya(LİB) teknolojisinde kullanılmak üzere yerli Fe-Cr alaşımlarından hareketle Al2O3 ile dekore edilmiş metal katkılı Fe2O3-Cr2O3 kompozit anot malzemesinin geliştirilmesi hem ekonomik hem de akademik anlamda önem arz etmektedir.Projenin hipotezi yerli Fe-Cr alaşımlarını başlangıç malzemesi olarak kullanarak LİB için yüksek elektrokimyasal performans sergileyen kompozit anot malzemesi üretmektir.Projenin özgün yönü yerli Fe-Cr alaşımından demir oksiti ve krom oksiti çevre dostu yöntemle ürettikten sonra, mekanokimyasal prosesle tozları alüminyumla öğütmek suretiyle, literatürde ilk defa, Al2O3 ile dekore edilmiş metal katkılı Fe2O3-Cr2O3 kompozit tozlarının LİB’lar için anot malzemesi olarak üretilmesidir. Projenin amacı katma değeri yüksek bir ürün olarak kompozit anot malzemesinin yalnızca yerli kaynaklar kullanarak üretilmesi ile ulusal ekonominin uzun vaadede güçlenmesine destek verilmesi, proje süresince yetiştirilecek öğrenciler sayesinde ülkenin entelektüel sermayesinin zenginleştirilmesine destek olunması ve yapılacak yayınlarla ile de literatüre katkı vererek gelecek dönemlerde ülkemizde üretilen diğer ara/nihai ürün ve atıkların elektrot malzemesi olarak değerlendirilmesi için yapılacak çalışmalara örnek teşkil edilmesidir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Nanoyapılı Ag, Cu ve Ni partikülleri ve üçlü alaşımları birçok sektörde uygulama alanına sahip olup, elektriksel iletkenlik ve yapısal stabilite özelliklerinden dolayı başta elektronik baskı uygulamaları(iletken mürekkep) olmak üzere öncelikli araştırma konusu durumundadır. Ag-Cu, Ag-Ni, Cu-Ni yapılarına yönelik deneysel ve teorik araştırmalar literatürde geniş yer bulmakla birlikte, üçlü AgCuNi alaşım partikülü yapısına yönelik araştırmalar teorik düzeyde ve kısıtlı sayıdadır. Önerilen araştırma projesinde, AgCuNi üçlü alaşım partikül yapı ve özelliklerinden yola çıkarak, Ag-Cu-Ni elementleri arasındaki atomlararası etkileşim özellikleri, alaşım oluşumu, farklı çalışma sıcaklıklarında yapı ve davranışları MDS yöntemiyle incelenecek ve “Yapı-Özellik-Performans” ilişkisinde etkin mekanizma tanımlanacaktır. Uluslararası düzeyde malzeme üretim ve MDS konusunda yeni bakış açısı kazandırma, ulusal-uluslarası literatüre katkı ve bu alanda İTÜ’de öncü çalışmalar yapma imkanı sağlanacaktır. “Optimum Şartlarda AgCuNi Üçlü Alaşım Nano Partiküllerinin Üretimi ve Karakterizasyonu”, ve “Embedded Atom Method (EAM) Teorik Yaklaşımı Kullanılarak İnteratomik Potansiyel Hesaplamalar İle Alaşım Yapısının Davranışlarının MDS”nu birleştiren bu projenin MDS çalışmaları ile desteklenecek olması, “Nanoteknoloji-Malzeme Teknolojileri” alanında istenen hedeflerin gerçekleştirilmesi için bilimsel alt yapının oluşturulması, konu ile ilgili nitelikli iş gücünün sağlanması, yeni ürün üretilmesi ve endüstriye aktarmaya yönelik teknolojinin gelişmesi projenin diğer amaçlarındandır.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Al 5083 Alaşımlarının Döküm Sonrası Yapısal Özelliklerinin Geliştirilmesi

Konu

Yakıt hücreleri, temelinde kimyasal enerjinin elektrik enerjisine çevrildiği, sessiz, yüksek verimli, yüksek reaksiyon kinetiğine sahip elektrokimyasal cihazlardır. Yakıttaki safsızlıklara karşı yüksek tolerans ve çeşitli yakıtları doğrudan veya ek bir dönüştürme işlemi ile yakıt olarak kullanabilme gibi önemli avantajları bulunmaktadır. Yakıt hücrelerinin bileşenleri, interkonnektör, gaz dağıtım tabakası, elektrot ve membrandan oluşmaktadır. Karşıt elektrotların ve aralarında membranın bulunduğu kısım “Membran-Elektrot Alanı” (MEA) olarak adlandırılmaktadır. MEA’nın elektrotları, reaktantların reaksiyon kinetiğini etkileyerek çıkan ürünlerin oranını belirlediği gibi, yakıt hücresinin performansını ve çıktısını da ayı şekilde etkilemektedir. Konvansiyonel kullanımda olan elektrotlar, karbon kağıdından yapılmıştır. Karbon kağıdı katalizör malzeme olan platin ve benzeri soy metal partikülleri ile kaplanarak reaksiyon kinetiği hızlandırılmaktadır. Bu konudaki en önemli problem, soy metal kaynaklarının giderek azalmasına bağlı olarak fiyatlarının artması, daha az soy metal kullanımı için yüzey alanı arttırılan partiküllerin nano ölçekte kinetik davranışlarının kontrolünün giderek zorlaşmasıdır. Bu noktada soy metal katalistlerini yerine geçecek alternatif malzeme arayışları yakıt hücrelerinin yaygınlaşmasını ve kolay uygulanabilirliğini sağlayacaktır.Bu projede yakıt hücrelerinin maliyetinin düşürülmesi, performansının arttırılması ve kolay uygulanabilirliği için, soy metal katalistleri yerine, geçiş metallerinden oluşan metalik nanoalaşımların üretimi ve yakıt hücresinde kullanımının modellemesimülasyon çalışmaları incelenmesi gerçekleştirilecektir. Proje kapsamında ilk aşamada demir, nikel ve kobalt geçiş metallerinin nitratlı tuzlarından hazırlanmış çözeltilerden ultrasonik sprey piroliz-hidrojen redüksiyonu yöntemi (USP-HR) ile FeNiCo alaşım nanopartikülleri üretilecektir. Üretim ve karakterizasyon çalışmalarından elde edilen bilgiler, ilk olarak elektrokatalist davranışlarının, konvansiyonel soy metal katalistlerle karşılaştırılması amacıyla moleküler seviyede modelleme çalışmalarında kullanılacaktır. Moleküler modelleme çalışmalarından elde edilen veriler, sonlu eleman/hacim yöntemiyle yakıt hücresi sayısal modelleme ve simülasyon çalışmalarında kullanılarak, üretilen FeNiCo alaşım nanopartiküllerinin yakıt hücresi performansına etkisi çalışılacaktır. Çalışmanın ikinci adımında, ortaya konulan malzeme üretim ve modelleme veritabanı kullanılarak, demir, nikel, kobalt ve ek olarak bakır metallerinin nitratlı tuzları kullanılarak USP-HR yöntemiyle FeNiCoCu yüksek entropili alaşım nanopartikülleri üretilecektir. FeNiCoCu alaşım nanopartiküllerinin elektrokatalist davranışları modellendikten sonra, yakıt hücresi performansına etkisi incelenecek, modelleme çalışmaları yapılacak ve konvansiyonel ürünlerle farkı ortaya konacaktır. Bu proje sayesinde yakıt hücreleri için elektrokatalist malzemelerin geliştirilmesi modelleme ve simülasyon yöntemleriyle gerçekleştirilerek, yakıt hücresi maliyetlerinin düşürülmesi, alternatif malzeme yaklaşımlarının ve yakıt hücrelerinin yaygınlaşması sağlanacaktır.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Oksit esalı nanopartiküllerin üretimi ve karakterizasyonu.

Konu

Elektron demeti buharlaştırma yöntemi kullanılarak boşluklu yapıda Cu ve Si içeren ince filmlerin üretilmesi ve karakterize edilmesi hedeflenmiştir. Bu proje kapsamında buhar biriktirme sırasında altlık ve pota arasındaki açının değiştirilmesi, altlığın hareket ettirilmesi (döndürülmesi) ve buharlaştırma hızı gibi parametrelerin kaplama süresince değiştirilmesi ile farklı oranda boşluk içeren ve bileşimi kalınlık boyunca değişen ince filmler üretilmiştir. Sonuçlar ümit vaat edici bulunmuştur.

Konu

Li iyon Pil Teknolojisine Yönelik Anot Malzemelerin Geliştirilmesi

Konu

Li-İyon Pil Teknolojisi, Anaot Malzemesi

Konu

Bu projede yüksek safiyetteki metal tuzlarının çözeltilerinden hareketle küresel morfolojiye sahip gümüş oranı REACH Registration Evaulation Restriction and Authorisation of Chemicals EC1907 2006 yönetmeliği çerçevesinde azaltılmış CuAg ZnO nanokompozit partiküllerinin USP HR yöntemi ile tek adımda nano boyutta üretilmesi partikül karakterizasyonu çalışmaları ile antifungal ve antibakteriyel özelliklerinin farklı aplikasyon teknikleri kaplama laminasyon emdirme ve farklı hammadde içeriklerindeki dokuma örgü ve dokusuz yüzeylerde belirlenmesi ve tekstil endüstrisinde askeri uniformalar çoraplar teknik tekstiller vb kullanım potansiyelinin araştırılması hedeflenmektedir

Konu

BOREN projesi

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Metalik Krom Üretimi