PROJELER

Konu

Osmanlı İmparatorluğunun kuruluş aşamasında en kritik dönem, imparatorluğu Ankara savaşı sonrası dağılmanın eşiğinden muzafferane Kahire’nin kapılarına taşıyan onbeşinci yüzyıldır. Amasya bu uzun yüzyılda (1402-1517) Anadolu’nun en önemli siyasi, kültürel ve dini merkezi olarak ortaya çıkar. Bu araştırma projesi Amasya kentinin bu dönemdeki tarihini kapsamlı olarak inceleyen ilk çalışmadır. Araştırma Amasya’nın Osmanlı dünyasına katılımı, siyasi ilişkiler ağı, Konya ile olan tarihi rekabeti ve bu rekabetin İstanbul’un fethi ile yeni bir kentsel platformda yeni formlarda yüzeye çıkmasını kent mimarisi ve dini-mistik organizasyonlar (tarikatler) üzerinden inceleyecektir. Bu yüzyılı değişik açılardan inceleyen eldeki literatürde önemli bir boşluğu dolduracak olan bu araştırma onbeşinci yüzyılın öne çıkan üç önemli olgusunu, yani kentleşme, tarikatleşme ve Osmanlılaşmayı, birbiri ile ilintili bir biçimde Anadolu özelinde ele almayı amaçlamaktadır. Yöntem açısından bu araştırma Erken modern dönem Avrupa ve Ortaçağ Arap kentleri üzerinde yapılmış Bilginin Toplumsal Tarihi (Social History of Knowledge) çalışmalarından esinlenmiştir. Bu çalışmalar bilimsel, bilim görünümlü (quasi-scientific), teknik, dini ve diğer her türlü bilginin kendisinden öte bu bilgiyi üreten, tüketen, yayan ve kontrol eden tarihsel aktörlerin sosyal, siyasi, kültürel ve kentsel bağlamlarına yoğunlaşmaktadır. Bu yöntem ile Osmanlı kent ve tasavvuf tarihçiliğinin kaynak ve yaklaşımlarını entegre edilmesi ve bu şekilde onbeşinci yüzyılın getirdiği kaynak eksikliği ve kapsamlı çerçeve sorunsalı için yeni öneriler sunulması planlanmaktadır.