PROJELER

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Büyükşehir yasası ile mahalle olan köylere odaklanarak bu köylerin özgün dokusunu “peyzaj kimliği” kavramı üzerinden değerlendiren bu araştırmanın amacı, yasal mevzuat ve politikalar ile peyzaj kimliği arasındaki etkileşimi ortaya koymak, metropolitan alanlarda kent ve kır arakesitinde kalan bu alanlara odaklanılarak peyzaj kimliğinin korunması ve geliştirilmesine yönelik bütüncül bir yönetişim modeli geliştirmektir. Araştırma kapsamında, Türkiye’deki büyükşehirler içerisinde metropoliten alanındaki tüm yerleşmeleri ve diğer şehirleri de etkisi altına alan İstanbul örneklem alanı olarak belirlenmiştir. İstanbul’un yüzölçümü en büyük ilçesi olan, kent içinde farklı özelliklerdeki yerleşmelerin bir arada bulunduğu, fiziksel olarak kent merkezinden ayrık yerleşmiş olan Çatalca ilçesine bağlı köylere odaklanılmaktadır. Araştırmanın hedefleri; 1. İstanbul Çatalca ilçesine bağlı 11 köy özelinde, halihazır haritalar ve alanda yapılacak incelemelerle kırsal yerleşmelere ait fiziksel kimlik bileşenlerinin (doğal ve yapma kimlik bileşenleri), saha çalışması ile toplumsal kimlik bileşenlerinin detaylı olarak incelenmesi, 2. Örneklem alanlarında tespit edilen kimlik bileşenlerine dair problem ve potansiyellerin yanı sıra mevcut yasalar, yönetmelikler ve yönetimsel yapının irdelenmesi, 3. Kırsal alanların peyzaj kimlik değerlerini koruma ve geliştirme hedefi ile bütüncül kırsal alan yönetişim modelinin önerilmesi 4. Seçilen kırsal yerleşmelerin peyzaj kimlik rehberlerinin oluşturulması ve mahalle statüsündeki köylerin peyzaj kimliğinin korunması ve geliştirilmesine yönelik peyzaj stratejilerinin geliştirilmesi olarak belirlenmiştir. Araştırma yöntem olarak iki temel bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm bütünleşik yönetişim modelinin altyapısını oluşturan ve kendi içinde 6 aşamayı içeren örneklem alanlarına yönelik literatür taraması, ilgili yasa ve yönetmeliklerin belirlenmesi, saha çalışmaları ile peyzaj kimlik analizi (fiziksel bileşenler- toplumsal bileşenler), mevcut yönetimsel yapının analizi (derinlemesine mülakatlar, masa başı çalışmalar), peyzaj kimliği ve kırsal alanlara yönelik mevcutta yer alan yasal ve yönetimsel bileşenler arasındaki etkileşimi ortaya koyan etkileşim matrisinin oluşturulmasını içermektedir. İkinci bölüm ise ikinci bölüm ise yönetişim modelinin geliştirilmesini içermektedir. Çalışmadan beklenen faydalar da şöyle özetlenebilir: 1. Önerilen yöntem kırsal yerleşme kimliğinin incelenmesi için teorik açıdan katkıda bulunacaktır. 2. Çatalca köylerinden seçilecek örneklerle flora ve fauna açısından oldukça zengin olan İstanbul’un kırsal bölgelerinin peyzaj kimliğine yönelik değerlendirme yapılmış olacaktır. Bu değerlendirmelerle mahalle statüsündeki köylerin kimlik özellikleri ve yerleşmeler hiyerarşisindeki rolleri farklı bir yaklaşımla değerlendirilmiş olacak, kırsal kalkınma kararları ile kimlik özelliklerinin korunarak sürdürülebilirlik prensipleri arasında çelişki olması önlenebilecektir. 3. Çatalca köylerine odaklanan çalışma mahalle niteliği kazanan veya kente çok yakın konumundan dolayı kentleşmeye doğru melezleşen karakter gösteren köyler için genelleşebilecek bir model geliştirilecektir. 4. Geliştirilecek olan metropoliten alan baskısı altındaki kırsal yerleşmelere yönelik yönetmelik, kırsal yerleşmelerin kimliklerinin korunması ve sürdürülebilir gelişimi adına önemli bir kaynak ve rehber olacaktır. 5. Önerilen model kullanılarak Türkiye’de büyükşehir sınırları içinde yer alan köylerin çağdaş ihtiyaçlar doğrultusunda değişim süreci içerisinde kimlik bileşenlerine uygun olarak köylere özgü peyzaj kimlik rehberleri oluşturulabilecektir.

Konu

Adana Büyükşehir Belediyesi Karataş İlçesi Kıyı Hattında Peyzaj Planlama ve Kentsel Tasarım Projelerinin Hazırlanması

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

İklim, Konumsal Veri Altyapıları, Diğer, İklimsel Konfor, Enerji Etkin Tasarım, Kent Morfolojisi, Kent Meydanları,

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Sivas İli, Gemerek ilçesinde yer alan Sızır Şelalesi doğal yapısının korunmasına yönelik Peyzaj tasarımı ve kentsel tasarım projesi

Konu

Meydanlar toplumlar için hem sembolik hem de sosyo kültürel açıdan oldukça önemli olan kentlerin kimliğini ve toplulukların kültürel arka planını yansıtan en önemli kamusal alanlardan biridir Antik çağlardan beri insanların bir araya gelerek kentsel yaşam aktivitelerini gerçekleştirdiği meydanlar sıra dışı mekânsal karakterleri ve mimari tasarım unsurları ile tarih boyunca kentsel ve sosyo kültürel dokunun yansımalarını içermiştir içermektedir Bu nedenle meydanlar kentlerin karakteristik elemanlarıdırlar ve kentin imaj ve prestijine katkıda bulunurlar Tarihi yarımada Eyüp ve Üsküdar gibi tarihi açıdan son derece zengin yapılaşma ve işlev açısından oldukça yoğun olan kent dokularında meydanların varlığı son derece önemlidir Diğer yandan kentsel doku içerisinde bulunan yapılaşmamış geniş boşlukların tümünü meydan olarak tanımlamak da mümkün değildir Bir kentsel boşluğun meydan olarak değerlendirilebilmesi için konum ulaşım ve erişilebilirlik alansal büyüklük yapılaşmış çevre özellikleri ve mekân kullanımı kullanımın yoğunluk ve amacı morfolojik özellikleri peyzaj özellikleri aydınlatma gibi birçok faktörün birlikte ele alınması gerekmektedir Bu kapsamda İstanbul un farklı tarihi ve kültürel miras özelliklerinin görüldüğü Fatih Üsküdar ve Eyüp ilçelerinde yapılacak olan projede bir dizi analitik çalışma sonrasında farklı tipolojik ve karakteristik özellik gösteren potansiyel meydanların neler olabileceği ortaya konacaktır

Konu

Bu projede ülkemizdeki kentlerin gelecekte kaybolma tehlikesi ile karşı karşıya olan farklı mekânsal özelliklerinin matematiksel analiz teknikleri ile bütüncül olarak tespit edilmesini sağlayan yeni doku tasarımında yönlendirici olan ve böylece bu özelliklerin çağdaş koşullara uyum sağlayarak geleceğe taşınmasına yardımcı bir yöntem geliştirilmesi amaçlanmaktadır

Konu

Bu araştırmada kırsal yerleşme kimliği olarak adlandırılan özelliklerin kentsel yerleşmelerden farklı olarak kırsal yerleşmelerin daha detaylı ve bütüncül bir kırsal peyzaj kimliği kavramı ile değerlendirilmesi öngörülmektedir

Konu

1001 - Araştırma

Konu

Önerilen araştırma kırsal yerleşim ve peyzaj kimliği konularına odaklanmaktadır Bu kapsamda proje Bodrum Yarımadası nda yer alan 6 adet kırsal yerleşmenin Müskebi Gürece Akçaalan Karakaya Gümüşlük Turgutreis peyzaj kimliğini oluşturan fiziksel bileşenlerin tespitini içermektedir Araştırmanın temel problem alanı ve çıkış noktası olan peyzaj kimliği bir kırsal yerleşime ayırt edici özellikleri kazandıran doğal ve yapma çevreye ait bileşenler olarak tanımlanmaktadır Turizm odaklı gelişim stratejilerinin kırsal mekana olan etkisi günümüzde hissedilir boyutta yerleşimlerin peyzaj değerlerini etkilemekte ve peyzaj kimliği üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır Bu kapsamda araştırma söz konusu kimlik değerlerinin korunması ve geliştirilmesine hizmet etmek üzere peyzaj kimliğini tanımlayan fiziksel bileşenlerin tespitine yönelik bir yöntem üzerinden şekillenmekte ve yöntemin uygulama alanı olarak turizm baskısı altında bulunan Bodrum Yarımadası na odaklanmaktadır

Konu

Bandırma örnekleminde sosyo ekonomik yapı bağlamında konut piyasa yapısının alternatif yöntemlerle analiz edilmesi ve modellenmesi

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.