PROJELER

Konu

Yol kazısı için uygun ön kesme patlatma tekniğini esas alan patlatma tasarımı oluşturulmuştur.

Konu

Bu projede atım şekli ve büyüklüğü, serbest yüzeyin durumu ve katılık oranı parametreleri patlatma kaynaklı yer sarsıntısı açısından değerlendirilmiştir. Projenin amacı nispeten göz ardı edilmiş tasarım parametrelerini tekrar gündeme getirmek, patlatma kaynaklı yer sarsıntısı için farklı bakış açıları oluşturmaktır. Çalışma, İstanbul Bölgesi’nde bulunan bir agrega ocağında gerçekleştirmiştir. Atım büyüklüğü parametresi ile atım boyu, atım eni ve sıra sayısı incelenmiştir. Serbest yüzey sayısının yanı sıra ayna önünde bulunan malzeme miktarı da ölçülerek değerlendirilmiştir. Katılık oranı adıyla incelenen parametre basamak yüksekliğinin dilim kalınlığına oranıdır. Arazide gerçekleştirilen uzun süreli ölçümlere dayanarak bir atım veritabanı oluşturulmuştur. Bu atım veritabanı kullanılarak ocaklar için ölçekli mesafeye dayanan genel bir yer sarsıntısı tahmin denklemi geliştirilmiştir. Ek olarak, hedef tasarım parametreleri gözetilerek özel yer sarsıntısı tahmin denklemleri oluşturulmuştur. Geliştirilen denklemlerin başarısı aralarında yüzde hata, simetrik hata ve ölçekli hatanın da bulunduğu çok sayıda hata kriteri kullanılarak incelenmiştir. İkinci aşamada atım veritabanı kullanılarak çok değişkenli analiz gerçekleştirilmiştir. Kullanılan çok değişkenli analiz yöntemleri kümeleme analizi ve ayırma analizidir. Atımlar homojen gruplara ayrılarak ocak için alternatif yer sarsıntısı tahmin denklemleri oluşturulmuştur. Tüm denklemlerin yetkinliği bağımsız test atımları üzerinde incelenmiştir. Yer sarsıntısı denklemlerinin ocakta başarıyla kullanılabileceği tespit edilmiştir. Denklemler çoğunlukla ortalama 2 milimetre/saniye’nin altında bir hata ile yer sarsıntısını tahmin edebilmektedir. Son aşamada ocak için bir nihai patlatma tasarımı sunulmuştur. Bu tasarım oluşturulurken ocakta gerçekleştirilen ölçümler ve elde edilen bilgi birikiminden faydalanılmıştır. Parçalanmadan taviz vermeden en düşük yer sarsıntısı oluşturacak tasarımlar hedeflenmiştir. Son olarak projenin hedefi olan patlatma tasarım parametreleri gözetilerek ocak için somut önerilerde bulunulmuştur.

Konu

Taş ocaklarının yakınlarına rüzgar türbinlerinin kurulması planlanmaktadır. Patlatmalrın bu rüzgar türbinlerine etkisi konusunda risk analizi gerçekleştirilmiş ve bir ön değerlendirme yapılmıştır.

Konu

Bursa İli Karacabey İlçesi Yarış Köyü 200805707 No lu Maden arama ruhsatlı sahada basamak patlatması tekniğiyle gerçekleştirilen atımlar için yer sarsıntısı seviyelerinin tahmin edilmesidir Ruhsat sahibi Beril Bayraktar ın beyan ve talebi üzerine hazırlanan raporda özellikle ruhsat sahası içinde bulunan rüzgâr türbinine patlatma faaliyetinin olası etkileri irdelenmiştir Bu amaçla risk analizi yaklaşımı kullanılmıştır Yer sarsıntısı seviyeleri ve makssimum kullanılabilecek patlayıcı miktarı hesaplanmıştır Olumlu ve olumsuz senaryolar için öngörülerde bulunulmuştur

Konu

ÖZKA İnşaat A Ş şirketi tarafından açılan tünelin bir bölümünde kazı patlayıcılarla gerçekleştirilmektir Tünel güzergâhının üzerinde yerleşim yerleri mevcuttur Bu projenin konusu patlatma sırasında yeryüzünde oluşan yer sarsıntısı seviyelerinin tespit edilmesidir Sonuçlar ulusal ve uluslararsı standartlar kullanılarak değerlendirilmiştir

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Bu proje Kemerburgaz Cendere Bölgesi taş ocaklarında patlatma kaynaklı yer sarsıntısı sorununa odaklanmaktadır. Patlatma kaynaklı yer sarsıntısı proje kapsamında alınacak sismograflar ile ölçülecektir. Ocaklardaki atımlar düşük delik çapına sahip, alçak veya orta yükseklikteki basamaklarda gerçekleştirilen tipik taş ocağı atımlarıdır. Ocaklarda patlama tasarım parametreleri gene olarak hatalı bir şekilde düzensiz olarak uygulanmaktadır. Proje temel patlatma tasarım parametrelerindeki hatalı uygulamaların patlatma kaynaklı yer sarsıntısına etkisini araştıracaktır. İncelenecek örnek patlatma tasarım parametreleri dilim kalınlığı, delikler arası mesafe, alt delme, sıkılama mesafesi, şarj yüksekliğidir. Ek olarak ocaklardaki ateşleme düzeni incelenecektir. Genel olarak Cendere bölgesindeki ocaklarda elektrikli ve elektriksiz ateşleme sistemleri uygulanmaktadır. Bu ateşleme sistemlerinin nasıl kullanıldığı dikkatle incelenecek, ocaklar için en uygun ateşleme düzeni araştırılacaktır. Patlatma tasarımındaki hatalı uygulamalara ve hatalı ateşleme düzeni problemine kesin çözüm belirlenecektir. En uygun patlatma tasarımı ve ateşleme düzeni belirlendikten sonra ocaklar için yer sarsıntısı tahmin modelleri oluşturulacaktır.

Konu

Polyak Eynez Enerji Üretim Madencilik ve Tic A Ş tarafından İzmir ili Kınık ilçesi hudutlarında açılan kuyu ve galeride kazı patlayıcılarla gerçekleştirilmektir Kazı faaliyeti sırasında oluşabilecek en önemli olumsuz çevresel etki patlatma kaynaklı yer sarsıntısıdır Bu projenin konusu patlatma sırasında yeryüzünde oluşabilecek yer sarsıntısı seviyeleri için patlatma tasarım parametreleri gözetilerek bir ön tahmin gerçekleştirilmesidir

Konu

Patlatma kaynaklı yer sarsıntısının kayaç parçlanması göz önüne alınarak değerlendirlimesi hedeflenmiştir