PROJELER

Konu

Bu projede, HVDC enerji iletiminde kullanılmak üzere çinko borat katkılı HTV silikon yalıtkanların geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Konu

Bu projede, silikon kaplı porselen ve cam izolatörlerin elektriksel ve ısıl özellikleri incelenmiş ve bu özelliklerin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır.

Konu

Bu çalışmada, daha iyi koruma sağladığı iddia edilen aktif paratonerlerin ve yıldırım engelleyici düzeneklerin, alışılagelmiş Franklin çubuklu düzeneklere göre üstünlükleri ve eksiklikleri incelenecektir. Ayrıca son yıllarda önem kazanan askeri amaçlı koruma ve rüzgar türbini koruması açısından bir performans değerlendirmesi yapılacaktır. Bu amaçla farklı karakteristikli yıldırım boşalmaları oluşturup deneyler gerçekleştirilecek ve çoklu performans analizi yapılacaktır.

Konu

Bu projede, HVDC iletim hatlarının korona karakteristikleri ve elektromanyetik etkileri deneysel ve benzetim çalışmaları ile incelenmesi amaçlanmıştır. Korona karakteristikleri, korona akımlarının analizi, korona gerilimlerinin ve korona kayıplarının belirlenmesini, elektromanyetik etkiler ise AN ve RI düzeylerinin belirlenmesini kapsamaktadır. Çalışmalarda, Türkiye ve Meksika için özel durumlar (örneğin yükselti farklılığı) yanı sıra, tekil iletken, demet iletken, tek-kutuplu ve iki-kutuplu hat konfigürasyonalrı , iletkenler arası açıklık, gerilim düzeyleri, iletken ve direk yapıları dikkate alınmıştır.

Konu

Bu proje çalışması kapsamında HTV ve RTV silikon yalıtkanları dikkate alınmıştır. Silikon içerisindeki katkı maddelerinin türünün, parcacık boyutunun ve oranının silikon yalıtkanının elektriksel, ısıl performansına ve ömrüne etkileri deneysel olarak incelenmiştir. İncelemelerde ATH katkılı, silika katkılı ve katkısız deney numuneleri kullanılmıştır. Deneysel çalışmalar iki aşamada gerçekleştirilmiştir. İlk aşamada numunelerin iz-erezyon performansları eğik-düzlem deneyleri yardımı ile incelenmiştir. Bu deneylerde, katkı türüne ve katkı oranına bağlı olarak, numunelerin iz-erezyon dayanımları ve sıcaklık performasları 3.5 kV ve 4.5 kV deney gerilimleri için belirlenmiştir. İkinci aşamada, numunelerin ömürleri ile ilgili bilgi veren hidrofobik özellikleri incelenmiştir. Bu amaçla, numunelerin hidrofobik özellikleri tuzlu-sis ve dinamik damla deneyleri yardımı ile belirlenmiştir. Numunelerin tuzlu-sis deneyleri, işletmede kullanılan izolatör yapısında üretilen deney numuneleri ile yapılmıştır.

Konu

Bu proje kapsamında, 72 kV nominal işletme gerilimine sahip dökme reçineli kuru tip transformatör tasarımı, prototip olarak üretilmesi ve prototip üretim üzerine testlerin yapılması hedeflenmiştir. Bu amaçla, cam ve kum katkılı, silindirik yapıda reçine numuneleri hazırlanmış ve İTÜ Fuat Külünk Yüksek Gerilim Laboratuvarı’xxnda yüzeysel boşalma ve kısmi boşalma başlangıç gerilimleri belirlenmiştir.

Konu

Bu proje kapsamında, DAF-30 tipi duvar tipi geçit izolatöründeki ısıl problemlerin giderilmesine yönelik hem deneysel hem de benzetim çalışmaları yapılmıştır. İlgili izolatörlerin ısıl davranışları üzerine, iletken türünün etkisi (Aluminyum, Bakır ve bakır kaplanmış alüminyum), flanş etkisi ve iletken ile flanş arasındaki hava aralığının etkisi detaylı olarak incelenmiştir. Deneysel çalışmalar İTÜ Fuat Külünk Yüksek Gerilim Laboratuvarı’xxnda yapılmıştır.

Konu

Bu proje kapsamında, ülkemiz TCDD demiryolları için Konsol-Hoban silikon kauçuk izolatörler ve bu izolatörler ile bilikte kullanılacak konsol donanımları geliştirilmiştir.