PROJELER

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Arıtılmış atıksuların tarımsal sulamada kullanılması için doğal ve iler arıtma teknolojilerinin araştırılması

Konu

Research and Innovation in the Mediterranean Area

Konu

Trichocladium Canadense ile petrol türevi atıkların gideriminin en yüksek verime sonuç alınması için uygun ön arıtım metodunun belirlenip, havasız koşullarda reaktörler işletilecektir. Biyo-yararlılığı artırmak için uygun ön arıtım metodu belirlemek, Polisiklik aromatik hidrokarbonları parçalayabilen özgün mikroorganizmanın ilişkisiniincelemek, verimlilik farkını test etmek, havasız degratasyon sonunda kalan atıkların tamamen parçalnaması için son arıtım metodu belirlemek, petrol türevi atıkların maksimum giderim metodunu belirlemektir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Mikroorganizmalar özellikle mantar olanlar lignoselülozik biyokütlenin önarıtımı için kullanılmaktadır. Bu çalışmada, Ca-alginat küreciklerine hapsedilmiş Trametes versicolor, anaerobik çürütme prosesi öncesinde makroyosun (Ulva sp.) ve mısır atıklarının ön arıtımı için kullanıldı. Ön arıtımdan sonra, mısır atıkları ve makroyosunun birlikte anaerobik çürümesi yürütüldü. Sonuçlara göre örneklerin lakkaz enzim aktivitesi ön arıtım işlemi için yeterince yüksekti ve ön arıtımın ikinci gününde yalnızca mısır atıkları içeren örneğin lakkaz enzim aktivitesi hızlı bir yükseliş gösterdi. Ön arıtım örneklerinde indirgeyici şeker miktarları 24 saat sonra arttı ve ön arıtımın kalan 6 günü düşüşe meyil gösterdi. Örneklerin metan verimlilikleri makroyosun, mısır atıkları ve iki substratın birlikte çürütülmesi sonucu sırasıyla 26, 24 ve 15 artış göstermiştir. Çürütücülerin çözünmüş kimyasal oksijen ihtiyacı ve uçucu yağ asitleri konsantrasyonları metan verimliliği sonuçlarını güçlendirici olarak elde edilmiştir. ION PGMTM kullanarak anaerobik çürütücü prosesinin 20.gününde alınan örneklerin mikrobiyal komünitelerini belirlemek için yeni nesil gen dizileme analizi yapıldı. Ön arıtım yapılmış ve yapılmamış çürütücülerin arke ve bakteri bazlı mikrobiyal komünitelerinde önemli farklar tespit edildi ve biyoinformatik analizlerine göre substratların ön arıtımı çürütücülerin içindeki mikrobiyal çeşitliliği artırmıştır. Genel olarak sonuçlar T.versicolor hücreleri hapsedilmiş Ca-alginat küreciklerini, işlem süresini ve maliyetini düşürmek için lignoselülozik ve makroyosun biyokütlelerinin ön arıtımı için kullanılabileceğine işaret etmiştir.

Konu

Günümüzde enerji ve ham madde kaynağı olarak yenilenebilir alternatiflerin üretimi artmasına rağmen bu alanlarda petrole bağımlılık devam etmektedir. Ayrıca petrol ve türevleri uzun yıllardır kullanılıyor olup rafineri, taşıma, depolama, bertaraf gibi çeşitli süreçlerle çevreyle etkileşime girmiştir. Petrol atıkları tehlikeli atık olarak sınıflandırılmakta ve ekosistem için büyük bir tehlike arz etmektedir. Bu atıkların insan sağlığı üzerinde mutajenik ve karsinojenik etkileri kanıtlanmıştır. Petrol türevi atıkların ıslahında biyolojik arıtma çevre dostu ve düşük maliyetli bir yöntem olarak öne çıkmaktadır. Anaerobik metot havalandırma ihtiyacı içermediğinden enerji verimliliği açısından aerobik metotlara göre avantaj sağlamaktadır. Verimli bir biyolojik arıtma sisteminin geliştirilmesi, sistemde bulunan mikrobiyal konsorsiyumun ve bu mikroorganizmaların petrol parçalanmasındaki işlevinin etraflıca incelenmesiyle mümkündür. Ham petrol, yapısında sülfür ve nitrojen içerikli bileşikler, ağır metal türleri gibi safsızlıklar içermekle birlikte başlıca hidrokarbon bileşiklerinden meydana gelmektedir. Hidrokarbonlar aromatikler, alifatikler, resinler ve alfaltanlarlar olarak dört ana grupta incelenir. Çeşitli mikroorganizmaların enerji ve metabolizma reaksiyonlarında karbon kaynağı olarak farklı gruplardan (aromatik/alifatik) petrol hidrokarbonlarını kullandıkları gözlemlenmiştir. Hidrokarbonları substrat olarak kullanan mikroorganizmalar genellikle bakteriler olup, bazı fungus türleri de petrol hidrokarbonlarını parçalıyıcı özelliklere sahiptir. Hidrokarbonların alifatik ve aromatik yapısı ve içerdiği karbon sayısı parçalanma özelliklerini büyük oranda etkilemektedir. Bu bağlamda, petrol kontamineli toprak ve akifer örneklerinde petrol parçalama kapasitesi olan mikroorganizmaların belirlenmesi için 16 haftalık zenginleştirme testi uygulanacaktır. Bushnell Haas medyasında, anaerobik ortamda, dört farklı sıcaklıkta büyütülecek olan zenginleştirilmiş kültürün yeni nesil dizileme teknikleriyle mikrobiyal analizi yapılacaktır. Petrol hidrokarbonlarının parçalanması aromatik ve alifatik grupların konsantrasyonlarının kromatografik metotlarla belirlenmesiyle izlenecektir

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Aerobik Ve Anaerobik Funguslar Kullanılarak Deterjan İçeren Atıksuların Biyolojik Arıtılmasına Yönelik Temel Esasların Ve Tasarıma Esas Teşkil Edecek Mühendislik Verilerinin Belirlenmesi AR-Ge Projesi

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Petrol, günümüzde en fazla kullanılan enerji ve ham madde kaynağıdır. Petrol kirliliklerinin ana sebebi ise insan kaynaklı aktivitelerdir. Petrol hidrokarbonlarının farklı organizmalar üzerindeki toksik, mutajenik ve karsinojenik etkilerinden ötürü etkili ve ekonomik ıslah yöntemlerinin geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Tavuk Atıklarının Havasız Arıtımı Sonrasında Anammox Yolu ile Amonyak Gideriminin Araştırılması

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Anaerobik prosesler ve fiziko kimyasal bir süreç olan elektrodiyaliz yöntemleri kullanılarak zeytin karasuyu gibi yüksek KOİ içeren bir atıksudan döngüsel ekonomi kavramını kapsayacak şekilde

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

DNA barkotlama tekniğini kullanarak Zooplanktonların tanımlanması

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Çevre Ekoloji

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.