PROJELER

Konu

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Konu

Sağlık turizmi, döviz gelirleri nedeniyle cari denge, emek yoğun yapısı itibarıyla istihdam, turizmde çeşitliliğin ve katma değerin artırılması yoluyla gelir artışı ve sağlık altyapısının güçlendirilmesine bağlı olarak yatırım etkisi yaratabilecek bir alan olarak tanımlanmaktadır. Sağlık turizmi alanı kısa, orta ve uzun vadeli ekonomik katkıları nedeniyle hem uygulama hem de akademik alanlarda dikkat çekmektedir. Ülkemizde sağlık turizmi alanında cazibe oluşturmak adına veri ve kanıta dayalı strateji ve politikaların oluşturulması hedeflenmektedir. Bu proje, mevcut durumda Türkiye’nin sağlık turizmi talebini etkileyen faktörlerin ortaya konması, bu faktörlere ait verilerin derlenmesi, aralarındaki ilişkilerin irdelenerek talebe olan etkilerinin ortaya konmasını amaçlamaktadır. Bu amaç ışığında, projede çok sayıda nicel ve nitel yöntemin bütünleşik bir şekilde kullanılması ile sağlık turizmine olan talebin anlaşılması, öngörülmesi ve yönlendirilmesi sağlanmıştır. Projenin çıktıları sağlık turizmi ile ilgili talebin yönlendirilmesi faaliyetlerinde ve talep ile kapasite dengesinin kurulması için yapılacak yatırım ve iyileştirme çalışmalarına girdi teşkil eder niteliktedir.

Konu

İş Değerlendirme Projesi

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.