PROJELER

Konu

Bu projede Eczacıbaşı Bilişim ile birlikte ESAN — Eczacıbaşı Endüstriyel Hammaddeler San. ve Tic. AŞ. 'de yarı ürünlerden son ürün üretmek üzere reçete hazırlanmasını kapsayan bir optimizasyon modeli geliştirilmiştir. Proje kapsamına ESAN'ın Milas tesislerindeki ve Güllük limanındaki stok alanlarındaki süreçlerinde yer alan harmanlama ve reçete oluşturma faaliyetleri girmektedir. Geliştirilen optimizasyon modelleri ile farklı kalitedeki ürün siparişlerini karşılamak için stoklarda yer alan hangi yarı ürünün ne kadar kullanılacağına karar verilebilmektedir. Optimizasyon modelinde en düşük maliyet amaç olarak belirlenerek taahhüt edilen ürün kimyasal içeriklerini sağlayacak ürün reçeteleri hazırlanmıştır. Stoklama alanındaki yarı ürünler ve bu yarı ürünlerin kimyasal özellikleri değişebileceğinden her siparişe özgü reçete planlaması dinamik olarak yapılabilecek bir model geliştirilmiştir.

Konu

Projenin iki temel konusu vardır. İlki, destekleyen firmaya ait beyaz ürün taşıması yapan gemilerin, aylık sevkiyat rotalarının ve ürün miktarlarının optimum planlanmasını yapmak üzere bir optimizasyon modeli geliştirmektir. İkicisi ise İzmir ve İzmit Rafinerilerine gelen gemilerin iskelelere yanaşma sırasını belirleyerek gemilerin toplam bekleme süresini minimize etmek üzere optimizasyon modelini geliştirmektir. Her iki model de GAMS optimizasyon paketi üzerinde tam sayılı program olarak geliştirilmiştir.

Konu

Bu projenin amacı TÜPRAŞ - Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.’de rafineriye hampetrol girişinden şarj ünitelerine şarj edilmesine kadar olan süreçreki faaliyetlerin optimizasyonunu sağlayacak modeller geliştirmektir. Bu süreçteki gemiyle limana gelen hampetrolün tanklara tahliye edilmesi, tanklar arası petrol transferinin yapılması ve tanklardan ünitelere şarjların yapılması işlemleri planlanmaktadır. Petrol türleri, tank türleri, taşıma sartları, petrollerin karışabilirlik durumları gibi bir çok faktör ve koşul dikkale alınarak bir optimizasyon modeli geliştirilmiştir.

Konu

Petrol ürünleri depolamak için kullanılan tank çiftliğinde tank kullanımlarının optimizasyonu

Konu

Turkcell (TRC), hat sahiplerinin borç ödememe durumunda yasal işlemleri başlatmakta ve bu yasal işlemlerin takibini dış kaynak kullanımı olarak hizmet veren avukatlık ofisleri aracılığı ile gerçekleştirmektedir. Tu¨rkiye genelinde Turkcell ile çalışmakta olan seksen civarı avukatlık ofisine her ay binlerce yeni dava dosyası atanmaktadır. Mevcut çalışma sistematiğinde tu¨m atamalar rassal olarak gerçekleştirilmektedir. Bu proje ile firmanın veritabanlarında tutulmakta olduğu veriler kullanılarak TRC'nin amaçlarını en iyileyecek şekilde dosyaların ofislere atanması amaçlanmaktadır. Bu kapsamada "dosya kapatılabilirliği", "bir avukatlık ofisinin belirli bir dosyaya ait ödemeleri alabilirliği" olarak tanımlanmıştır. Proje çalışmaları iki ana adımda gerçekleştirilecektir ilk olarak tarihsel veriler makine öğrenmesi (MÖ) yöntemleri kullanılarak çeşitli kapatılabilirlik modelleri oluşturulacaktır. Ardından bu tahmin sonuçları geliştirilecek olan optimizasyon modeli kullanılarak TRC için en iyi dosya atamaları yapılacaktır. Klasik uygulamada MÖ algoritmaları karşılaştırılarak en iyi tahmini veren yöntem seçilir ardından tek değerli (klasik) atama modeli kullanılır. Bu projede farklı olarak birden fazla MÖ yönteminin sonucunda oluşacak kapatılabilirlik değerleri bu¨tu¨nsel olarak, Kararsız Bulanık Ku¨me (hesitant fuzzy set) olarak ele alınacaktır. Ardından proje kapsamında geliştirlecek olan kararsız bulanık programlama modeli ve çözu¨m yöntemiyle çözu¨m sağlanacaktır.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Bir danışmanlık şirketi için analitik tedarikçi ürün yönetimi platformu geliştirilmesi aşamasında optimizasyon modellerinin kullanımı ile ilgili öneriler geliştirilmiştir.

Konu

Güç transformatörleri üretim tesisindeki işlerin hangi sıra ile hangi makinede üretileceğine yönelik bobinlerin gecikme ve erken bitme sürelerini enazlayacak şekilde bir çizelgeleme modeli kurulması, sezgisel bir en iyileme yöntemi ile çözülmesi ve bir karar destek sistemi oluşturulması (Development of a scheduling model, solving the model with a heuristic optimization algorithm, and creating a decision support system that recommends order of jobs and assignment of them to the machines to minimize the tardiness and earliness times of coils at a power transformer manufacturing facility.)

Konu

Sayısal Yöntemler, Çok Kriterli Karar Verme, Veri zarflama analizi, İnsani gelişmişlik, Rekabetçilik,

Konu

Bir otomotiv firmasının depo süreçlerinin otomatikleştirilmesi için toplama süresi tahminleme modeli geliştirilmiş ve sonrasında gelen işlerin toplayıcılara atanması için bir optimizasyon modeli önerilmiştir.

Konu

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.’nin yedek parça deposu için operasyon verilerini kullanarak sistemdeki siparişlerin toplama zamanını tahmin etmeye yönelik bir sipariş toplama enyileme algoritmasının geliştirilmesi (Development of an order picking algorithm in a warehouse of an automotive parts distributer to predict the picking times of orders by using data collected from warehouse operations)

Konu

Bir otomobil imalat şirketinin iş istasyonlarındaki arıza riskini tahmin etmek ve ölçmek için genel bir çok kriterli karar destek sisteminin geliştirilmesi. Böyle bir karar destek aracı yardımıyla, iş istasyonlarının arıza seviyelerinin oluşma riski, üretim ve iş gücü planlaması sırasında arızalar oluşmadan önce ölçülebilir. (Development of a generic multi-criteria decision support system for the prediction and quantification of the risk of failures on the workstations in an automobile manufacturing company. By the help of such a decision support tool, risk of failure levels of work stations can be measured during the production and workforce planning before the failures occur.)

Konu

Grup karar verme son yıllarda yoğun ilgi gösterilen bir çalışma alanıdır. Karar verme problemlerinde tek karar vericiden çok karar vericiye geçiş, analizde büyük bir karmaşıklık getirmektedir. Bu kapsamda öncelikle, grup karar verme sürecinde yer alan temel kavramlar açıklanarak bunların ilişkilerini içeren bir kavramsal çerçeve oluşturulmuş ve çok ölçütlü grup karar verme (ÇÖGKV) literatürü incelenmiştir. Bu çalışmanın öncelikli amaçlarından biri ÇÖGKV konusunda önerilecek olan orijinal bir yöntemdir. Geliştirilecek yöntem literatürdeki birçok eksikliği giderecek nitelikte olacaktır. Çalışmanın bir diğer katma değeri farklı problemlere farklı metotlar uygulamayı sağlayan yazılım destekli bir grup karar destek sistemi geliştirmektir. Geliştirilen karar destek sistemi makro düzeyde birçok paydaşı ilgilendiren enerji planlaması, çevre politikaları, sektörel politikalar vb. stratejik seviye gerçek hayat problemlerinde uygulanabilecektir.

Konu

Literatür incelendiğinde grup karar verme problemlerine çok ölçütlü karar verme yaklaşımlarının ve uygulamalarının son yıllarda arttığı tespit edilmiştir Fakat ilgili literatürde çok ölçütlü grup karar verme yöntemleri için genel bir çerçeve çizen kavramsal bir yapının olmadığı görülmüştür Bu açığı gidermek için bu çalışmada üç aşamadan oluşan bir kavramsal çerçeve önerilmektedir Kavramsal çerçevenin aşamaları 1 Yapısallaştırma 2 Değerlendirme ve 3 Seçme ve sıralama olarak belirlenmiştir Önerilen kavramsal çerçeve ile grup karar verme ile çok ölçütlü analiz yöntemleri arasındaki bağlantı kurulmuştur Bu çerçeve ile literatürdeki çalışmaların ayrıntılı analiz edilebilmeleri sağlanacak ve gelecek çalışmalara yön göstermek mümkün olacaktır Çalışmada ayrıca literatürde en fazla atıf alan ilgili çalışmalar önerilen çerçeve ile analiz edilmiştir

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Bu projenin amacı, karayollarında uygulanan kotaların Türkiye’nin Avrupa ülkelerine yaptığı ihracata etkilerinin ortaya çıkartılmasıdır.

Konu

Grup karar verme problemlerinde birden c ok birey ortak bir karar vermeye c alıs ır Problemde c og u zaman birbiriyle c atıs an du s u nceleri ve motivasyonları olan karar vericiler yer aldıg ı ic in c o zu m su reci oldukc a karmas ıktır Bulanık so zel ifadeler ve kanı yapısına dayanan birikimli kanı derecesi yaklas ımı belirsizlik ic eren ve karmas ık problemlerde farklı kaynaklardan gelen bilgileri birles tirmek ic in gelis tirilmis etkin bir yo ntemdir Bu c alıs mada birikimli kanı derecesi yaklas ımını kullanılarak yeni bir c ok o lc u tlu grup karar verme C O GKV yo ntemi gelis tirilecektir

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.