PROJELER

Konu

Bir danışmanlık şirketi için analitik tedarikçi ürün yönetimi platformu geliştirilmesi aşamasında optimizasyon modellerinin kullanımı ile ilgili öneriler geliştirilmiştir.

Konu

Güç transformatörleri üretim tesisindeki işlerin hangi sıra ile hangi makinede üretileceğine yönelik bobinlerin gecikme ve erken bitme sürelerini enazlayacak şekilde bir çizelgeleme modeli kurulması, sezgisel bir en iyileme yöntemi ile çözülmesi ve bir karar destek sistemi oluşturulması (Development of a scheduling model, solving the model with a heuristic optimization algorithm, and creating a decision support system that recommends order of jobs and assignment of them to the machines to minimize the tardiness and earliness times of coils at a power transformer manufacturing facility.)

Konu

Sayısal Yöntemler, Çok Kriterli Karar Verme, Veri zarflama analizi, İnsani gelişmişlik, Rekabetçilik,

Konu

Bir otomotiv firmasının depo süreçlerinin otomatikleştirilmesi için toplama süresi tahminleme modeli geliştirilmiş ve sonrasında gelen işlerin toplayıcılara atanması için bir optimizasyon modeli önerilmiştir.

Konu

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.’nin yedek parça deposu için operasyon verilerini kullanarak sistemdeki siparişlerin toplama zamanını tahmin etmeye yönelik bir sipariş toplama enyileme algoritmasının geliştirilmesi (Development of an order picking algorithm in a warehouse of an automotive parts distributer to predict the picking times of orders by using data collected from warehouse operations)

Konu

Bir otomobil imalat şirketinin iş istasyonlarındaki arıza riskini tahmin etmek ve ölçmek için genel bir çok kriterli karar destek sisteminin geliştirilmesi. Böyle bir karar destek aracı yardımıyla, iş istasyonlarının arıza seviyelerinin oluşma riski, üretim ve iş gücü planlaması sırasında arızalar oluşmadan önce ölçülebilir. (Development of a generic multi-criteria decision support system for the prediction and quantification of the risk of failures on the workstations in an automobile manufacturing company. By the help of such a decision support tool, risk of failure levels of work stations can be measured during the production and workforce planning before the failures occur.)

Konu

Grup karar verme son yıllarda yoğun ilgi gösterilen bir çalışma alanıdır. Karar verme problemlerinde tek karar vericiden çok karar vericiye geçiş, analizde büyük bir karmaşıklık getirmektedir. Bu kapsamda öncelikle, grup karar verme sürecinde yer alan temel kavramlar açıklanarak bunların ilişkilerini içeren bir kavramsal çerçeve oluşturulmuş ve çok ölçütlü grup karar verme (ÇÖGKV) literatürü incelenmiştir. Bu çalışmanın öncelikli amaçlarından biri ÇÖGKV konusunda önerilecek olan orijinal bir yöntemdir. Geliştirilecek yöntem literatürdeki birçok eksikliği giderecek nitelikte olacaktır. Çalışmanın bir diğer katma değeri farklı problemlere farklı metotlar uygulamayı sağlayan yazılım destekli bir grup karar destek sistemi geliştirmektir. Geliştirilen karar destek sistemi makro düzeyde birçok paydaşı ilgilendiren enerji planlaması, çevre politikaları, sektörel politikalar vb. stratejik seviye gerçek hayat problemlerinde uygulanabilecektir.

Konu

Literatür incelendiğinde grup karar verme problemlerine çok ölçütlü karar verme yaklaşımlarının ve uygulamalarının son yıllarda arttığı tespit edilmiştir Fakat ilgili literatürde çok ölçütlü grup karar verme yöntemleri için genel bir çerçeve çizen kavramsal bir yapının olmadığı görülmüştür Bu açığı gidermek için bu çalışmada üç aşamadan oluşan bir kavramsal çerçeve önerilmektedir Kavramsal çerçevenin aşamaları 1 Yapısallaştırma 2 Değerlendirme ve 3 Seçme ve sıralama olarak belirlenmiştir Önerilen kavramsal çerçeve ile grup karar verme ile çok ölçütlü analiz yöntemleri arasındaki bağlantı kurulmuştur Bu çerçeve ile literatürdeki çalışmaların ayrıntılı analiz edilebilmeleri sağlanacak ve gelecek çalışmalara yön göstermek mümkün olacaktır Çalışmada ayrıca literatürde en fazla atıf alan ilgili çalışmalar önerilen çerçeve ile analiz edilmiştir

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Grup karar verme problemlerinde birden c ok birey ortak bir karar vermeye c alıs ır Problemde c og u zaman birbiriyle c atıs an du s u nceleri ve motivasyonları olan karar vericiler yer aldıg ı ic in c o zu m su reci oldukc a karmas ıktır Bulanık so zel ifadeler ve kanı yapısına dayanan birikimli kanı derecesi yaklas ımı belirsizlik ic eren ve karmas ık problemlerde farklı kaynaklardan gelen bilgileri birles tirmek ic in gelis tirilmis etkin bir yo ntemdir Bu c alıs mada birikimli kanı derecesi yaklas ımını kullanılarak yeni bir c ok o lc u tlu grup karar verme C O GKV yo ntemi gelis tirilecektir

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.