PROJELER

Konu

Yeni bir ilaç molekülünün geliştirilmesi yüksek maliyetli, zaman alıcı ve zahmetli bir süreçtir. Bu nedenle yan etkileri olan “eski” ilaçların yan etkilerini azaltacak şekilde ilaç salım sistemlerinin geliştirilmesi yönünde birçok çaba sarf edilmektedir. Son yıllarda, kişiye özel ilaç salım, kontrollü ilaç salım, hedefleyici salım gibi yeni sistemlerinin geliştirilmesi bu çabaların bir sonucu olarak görülmektedir. İleri ilaç salım sistemleri ile ilgili küresel pazarın 2015 yılında 178,8 milyar dolara (BCC, Global Markets and Technologies for Advanced Drug Delivery Systems) ulaştığı rapor edilmiştir. Diğer taraftan, bir ilaç belli bir hastalık için çok iyi bir tedavi edici olmasına rağmen, eğer o ilaca hangi hastanın ihtiyaç duyduğu bilinmiyorsa veya belirlenemiyorsa o ilacın hiçbir değeri yoktur. Bu durum, teşhis ve tanı sistemlerinin en az ilaç kadar önemli olduğunu göstermektedir. Görüntüleme ajanlarının pazarının ise 2017 yılında 9,9 milyar dolara (BCC, Biologic Imaging Reagents: Technologies and Global Markets) ulaştığı rapor edilmiştir. Gerek ileri ilaç salım sistemlerinin geliştirilmesinde gerekse diyagnostik amaçlı görüntüleyici ajanlarının geliştirillmesinde fonksiyonel polimerlerin rolü büyüktür. Bu sistemler için taşıyıcı platform rolü üstlenen polimerik malzemelerin geliştirilmesi önem kazanmaktadır. Kanser, hem ölüm ve vaka sayılarının hem de teşhis/tedavi maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle günümüzün sağlık sorunlarının başında gelmektedir. Dolayısıyla, kanserin teşhis (diyagnostik) ve tedavisine yönelik polimerik malzemelere dayalı sistemlerin geliştirilmesi ile ilgili birçok çalışma bulunmaktadır. Bu proje, bahsi geçen çabalara katkı sağlamak bağlamında yapısında kızılötesine yakın (NIR) ışığı absorblayan/ışıma yapan aza-BODIPY molekülünü taşıyan, suda çözünür/dağılabilir, biyouyumlu, biyo-parçalanabilir ve pH’a duyarlı poli(ß-amino ester)lerin (PBAE) geliştirilmesini amaçlamaktadır. Geliştirilecek olan polimerik yapıların tümör hücrelerini hedefleyici görüntüleme, gen terapi, fototerapi, kombine terapi ve teranöstik uygulamalardaki potansiyellerinin gösterilmesi nihai amaç olarak ortaya konulmaktadır.

Konu

Authentication and anticounterfeiting technologies are the most significant challenges for companies, governments, and customers to increase the security of different documents. Counterfeiting and copy of security documents are the noteworthy problems for countries, which result in extensive costs to update security and authentication singes of the documents each year. Use of novel anticounterfeiting materials with new identification technologies, especially polymeric anticounterfeiting inks, is the best solution to overcome such problems. In the current project, we decided to design novel types of fluorescent and photochromic polymer inks for using potentially in national security documents to increase safety and security of passport, national card, money paper, etc. These materials are prepared in the laboratory scale and have potential for production in the industry scale as an advanced and applicable technology.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

hidrojeller, kriyojeller ve aktif yüzeylerin hazırlanmasındaki etkinliğinin incelenmesi planlanmaktadır. Tetrazin-olefin ve triazolindion-dien reaksiyonları (kısaca sırasıyla tetrazin ve TAD klik) önemli biyoortogonal reaksiyonlar olup biyolojik ortamlara karşı inert ve zararsız yöntemlerdir. Bu nedenle hücre ve protein etiketleme ile biyomalzeme hazırlama gibi uygulamalarda sıkça kullanılmaktadırlar. Tetrazin ve TAD moleküllerinin sentezlerinin her ikisinde de son aşama oksidayon aşamasıdır ve genellikle oksitleyici bir madde ile kimyasal olarak gerçekleştirilir. Bu projede önerilen yöntemin temeli bu oksidasyon aşamasının fotouyarıcı bir molekül kullanarak oksidasyonun fotokimyasal olarak yapılmasıdır. Böylece tetrazin ve TAD’ın oksidayondan önceki aktif olmayan öncül bileşikleri fotokimyasal olarak aktif olan tetrazin ve TAD’a dönüştürülerek çok yüksek hızlı Diels-Alder reaksiyonlarının başlaması tetiklenmiş olacaktır. Bu proje ile geliştirilecek olan yöntemin, birçok fonksiyonel malzemenin hazırlanmasında kullanılma potansiyeli bulunmaktadır. Bunlardan blok kopolimerler, protein-polimer konjugatları, hidrojeller, kriyojeller ve aktif yüzeyler önemli biyomedikal malzemeler olup projede geliştirilen yöntemin bu malzemelerin oluşturulmasındaki etkinliği araştırılacaktır. Buradan elde edilen bilgilerin polimerik malzeme bilimine, özellikle biyomalzemelere, önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. Yüksek katma değerli olan bu malzemelerin ülkemizin sağlık ve malzeme alanındaki bilimsel ve teknolojik politikaları doğrultusunda katkısı olacağı düşünülmektedir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Son yıllarda tıp ilaç ve biyomedikal alanları insan yaşamının ve sağlığının iyileştirilmesi konusunda önemli gelişmelere tanıklık etmiştir Bu gelişmelerin ana unsurlarından biri polimerik malzemelere dayanan teşhis ve tedavi yöntemleridir Kanser metabolik hastalıklar hormonal bozukluklar immün bozukluklar ve enfeksiyonlar gibi birçok hastalık türünün teşhis ve tedavisinde kullanılan birçok malzeme ortam veya cihaz polimerik yapılara dayanmaktadır Örneğin Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi FDA tarafından onaylanmış yıllık pazar değeri 48 milyar olan 130 dan fazla tedavi amaçlı protein peptit bulunmaktadır 2009 Bu proteinlerin peptitlerin farmakokinetik özelliklerinin iyileştirilmesi ve yan etkilerinin azaltılması amacıyla proteinlerin peptitlerin polimerik destek malzemelere bağlanması ile elde edilen protein peptit polimer konjugatları taşıyıcı sistemler son zamanlarda daha da fazla önem kazanmıştır Bu konjugatlardan günümüze kadar 12 tanesi ticarileşmiş ve 5 milyar dan fazla bir pazar payı bulmuştur Bu konudaki önemli noktalardan biri de tedavi amaçlı birçok protein polimer konjugatı klinik çalışma aşamasında iken binlercesi akademik araştırmaların konusu olmuştur Diğer taraftan çok daha önemli sayıda protein diğer biyomakromoleküller ve ilaç molekülleri polimerik destek malzemeleriyle hibrit sistemler oluşturarak biyosensörler tıbbi tanı ve teşhis kitleri görüntüleme sistemleri ve ilaç salım sistemleri gibi önemli biyomedikal uygulamalarda yer almaktadır Bu projenin ana konusu biyolojik sistemlerdeki çoklu multivalent bağlanmayı taklit edecek multimerik protein polimer konjugatlarını çok etkin ve hızlı bir konjugasyon yöntemi ile elde etmek ve bu konjugatlara dayanan bir hedefleyici tedavi ve tanı platformu tasarlamak ve geliştirmektir

Konu

Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen yüksek teknoloji ürünü sera sisteminin geliştirilmesi

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.