PROJELER

Konu

Alüminyum metal üretiminin neredeyse tamamı kritik hammaddeler sınıfında yer alan boksit cevherlerinden sağlanmaktadır. Ülkemizde de Seydişehir Bölgesi’nde bulunan yüksek kaliteli boksitlerden Bayer Prosesi ile alüminyum üretimi yapılmaktadır. Ancak bu üretim ülke ihtiyacının yalnızca %10’unu karşılamaktadır. Seydişehir haricinde önemli boksit rezervleri Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Alanya, Mersin, İskenderun, Gaziantep bölgelerinde, Toros Sıradağları civarında bulunmaktadır. Ancak bu cevherler yüksek silis içerikleri, ince boyutta serbestleşmeleri gibi sebeplerle işletilebilir cevher olarak görünmemektedir. Bu projede, potansiyel alüminyum kaynağı olmasının yanı sıra yüksek oranda titanyum içeren İskenderun Boksit cevherlerinden ayrı ayrı alüminyum ve titan konsantrelerinin kazanılması araştırılacaktır. Bu bağlamda farklı zenginleştirme yöntemleri incelenerek ekonomik bir proses tasarımı hedeflenmektedir.

Konu

Gübre endüstrisinde potasyumlu gübre üretiminde önemli bir yere sahip olan potas tuzlarının ülkemizde üretimi bulunmamakla beraber tamamen dışa bağımlı bir hammaddedir. Potas üretiminin göllerden, geleneksel madencilik yöntemleri veya çözelti madenciliği ile üretimi mümkündür fakat sınırlı kaynaklardan dolayı alternatif yöntemler yaygınlaşmaktadır. Alternatif kaynak olarak ise en uygun cevherler feldspat ve nefelinli siyenittir. Türkiye’de önemli ihracat kalemlerinden biri olan feldspat yerkabuğunda yaygın olarak bulunur ve yüksek K2O içeriğine sahiptir. Bu özelliğinden dolayı potas üretimi için gelecek vadeden bir cevherdir. Feldspat cevheri ile çeşitli katkı maddeleri kullanılarak ısıl işlem ve sonrasında çözündürme (liç) işlemlerinin uygulandığı birçok çalışma ve patent bulunmaktadır. Çalışma kapsamında ise çeşitli katkı maddeleri kullanılarak feldspattan potasyum klorür tuzu üretimi amaçlanmaktadır. Bu sayede gübre hammaddesinde dışa bağımlılığı azaltmak ve Türkiye’de bulunan kaynakları değerlendirmek hedeflenmiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Ülkemizdeki potasyum feldspat rezervlerinin oldukça fazla olması sebebiyle, mümkün olan potasyum tuzlarının üretimin yapılması oldukça geniş bir kapsamda sosyal ve ekonomik fayda sağlayacaktır. Özellikle tarımda gübre olarak kullanılan ve tamamı ithal edilen K2SO4 tuzunun Türkiye’de ciddi rezervlere sahip potasyum feldspatlardan üretilmesiyle, ülkemize büyük katma değer sağlanacaktır. Bu proje kapsamında, Kırşehir bölgesinde oldukça büyük rezerve sahip olan potasyum feldspat cevherlerinden en verimli şekilde KCl, K2SO4 üretimi araştırılacak ve uygun prosesler geliştirilecektir. Bu prosesler belirlenirken ilk aşamada doğrudan kalsiyum klorür kullanılarak potasyum, potasyum feldspattan ekstrakte edilecek daha sonraki aşamalarda kullanılan kalsiyum klorür oranında farklı doğal hammaddeler kullanılacaktır. Bu kapsamda gerçekleştirilen ön çalışmalar sonucunda, kavurma uygulanan cevherden, çözündürme yöntemi ile potasyum tuzlarının kazanılabileceği doğrulanmıştır. Bu bilgiler ışığında hazırlanan bu proje ile belirlenen hedeflere başarıyla ulaşılabileceği ve bu sayede ülkemizin sahip olduğu doğal kaynakların değerlendirilip, bu alandaki dışa bağımlılığın azaltılmasına katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Konu

Toplayıcı türünün ve miktarının tespiti yapılacak olan flotasyon işleminin başarısını teknolojik ve ekonomik olarak belirlemektedir. Ingevity firmasına ait 3 farklı amin ve 3 çeşit anyonik toplayıcı kullanılmıştır. Flotasyon testleri karşılaştırma amaçlı olarak tek ve çok kademeli olarak yapılmıştır. Çok kademeli sistemde öncelikle, mika mineralleri, 3 farklı amin kullanılarak yüzdürülmüş, renkli safsızlıklar (demir ve titanyum oksitler) ise 3 farklı anyonik reaktif kullanılarak uzaklaştırılmıtır. Çok kademeli deney sonuçlarının tek aşamalı deney sonuçları ile karşılaştırılması amacıyla anyonik toplayıcılar ile deneyler gerçekleştirilecektir. Deney sırasında ve sonrasında elde edilen sonuçlara göre tek aşamalı flotasyon çalışmalarında kullanılacak reaktifin geliştirilmesi sağlanacaktır.

Konu

Potasyum feldspat (KAlSi3O8), cam ve seramik üretiminin en önemli hammaddelerinden biridir. Rezervlerinin genişliği ve kullanımının çokluğu bu minerali endüstriyel hammadde sınıfına sokmaktadır. Saf bir potasyum feldspat (KAlSi3O8), normatif mineralojik içeriğinde 14,05 K, 9,69 Al bulundurmaktadır. Bu potasyumun, KCl, K2SO4 üretiminde, alüminyumun ise Al2(SO4)3 üretiminde kullanılabileceği görülmüştür. Bu ürünler özellikle tarım ve kimya alanında oldukça geniş bir kullanım alanına sahiptir ve Türkiye tamamını yurtdışından ithal etmektedir. Geçmişte yurtdışında yapılan birçok çalışma, bu mineralden ülkemizde tamamı ithal edilen KCl, K2SO4 ve Al2(SO4)3 üretilebileceğini göstermektedir. Ülkemizdeki potasyum feldspat rezervlerinin genişliği sebebiyle, mümkün olan bu üretimin yapılması oldukça geniş bir kapsamda sosyal ve ekonomik fayda sağlayacaktır. Özellikle tarımda gübre olarak kullanılan K2SO4 üretimi Türkiye gibi tarımın önemli olduğu ülkemiz için çok önemlidir. Yapılan çalışmalarda, kavurma uygulanan cevherden, çözündürme yöntemi ile potasyum ve alüminyum tuzlarının alınabileceği görülmüştür. Bu çalışmanın kapsamında, Kırşehir bölgesinden gelen potasyum feldspattan en verimli şekilde KCl, K2SO4 ve Al2(SO4)3 üretimi araştırılmıştır.

Konu

Kimyasal-Biyolojik Kazanma Teknikleri ve Cevher Hazırlama , Kavurma, Potasyum feldspat, Çözündürme,

Konu

MTA Genel Müdürlüğü Maden Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı 2017-32-13-15 kod no’lu “Göller Bölgesi Huntit Aramaları”

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Muğla Milas Bölgesi Gözlü Gnayslarından ve feldspatlardan feldspat ve kuvarsın seçimli olarak HF kullanılarak ve kullanılmadan kazanılması

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Huntit ve Hidromanyezit Zenginleştirme

Konu

Huntit Zenginleştirme

Konu

Krom Zenginleştirme

Konu

Cevher Hazırlama Tesisi Karakterizasyonu

Konu

İnce Boyutlu Kömür Susuzlandırılması