PROJELER

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Türkiye doğal taş sektörünün konumunu, sorunlarını ve çözüm önerilerinin irdelenmesi

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

İstanbul iline içme ve kullanma suyu temin edilen, edilmesi planlanan Melen Barajı ve Melen Nehri Havzası su kaynaklarının yüzey ve yeraltı sularının miktarlarının, özelliklerinin ve kirlilik durumunun ve havzadaki kentsel, endüstriyel, tarımsal, ekonomik vb. faaliyetlere bağlı olarak oluşan baskı ve etkilerinin tespit edilmesi havzada mevcut su kaynaklarının miktarı ve kullanım potansiyeli ile havza bazında tespit edilen kirlilik kaynaklarının ve yüklerinin ayrıntılı olarak incelenmesi koruma-kullanma dengesinin gözetilerek havza koruma planının oluşturulması, şimdiki ve gelecekteki kullanımlarına yönelik özel hükümlerin bilimsel verilere dayanılarak oluşturulmasıdır.

Konu

Afşin Elbistan Kömür Havzası Çöllolar Kömür Sahası Şubat 2011 Heyelanlarının Oluş Mekanizmalarının Araştırılması kapsamındaki projede yeraltısuyu drenajının heyelana etkisi araştırılmıştır

Konu

Heyelan Araştırma

Konu

Obruk oluşumu ile jeoloji jeomekanik yeraltısuyu ilişkisinin araştırılması

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

T.C. Tekirdağ Belediyesi Kent ve Mücavir Alanının Revize İmar Planına Esas Yerleşime Uygunluk Amaçlı Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporu’nun Değerlendirilmesi

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Bu projenin konusu, Seydişehir Alüminyum A.Ş.’nin alüminyum üretimi ve alüminyum işlemesi proseslerinden kaynaklanan kırmızı çamur atıklarının çevreye zarar vermeden uzaklaştırılması, mevcut barajlarda depolanması ve baraja basılan suyun prosese uygun arıtılması doğrultusunda yürürlükteki ulusal mevzuat ve Avrupa Birliği mevzuatından benimsenmiş olan Bütünleşik Kirlilik Önleme Direktifi (Integrated Pollution Prevention Control Directive) kapsamında incelenmesi ve bu atıkların ilgili mevzuat uyarınca çevreye zarar vermeyecek şekilde arıtılmaları için en uygun arıtma teknolojileri’nin tanımlanması, bu çerçevede mevcut barajın teknik yeterliliğinin jeolojik, hidrojeolojik ve çevresel etmenlere göre irdelenmesi, bu alanda kalıcı teknik çözümlerin getirilmesi ve atık barajı’nın emniyetli şekilde terk edilmesi için gereken kullanımı sonlandırma projesi’nin hazırlanmasıdır.

Konu

Çevre Düzeni Planı-Yerbilimleri-Jeomorfoloji

Konu

Çalışma alanı olarak seçilen Senirkent-Uluborlu Havzası Türkiye’nin 2. büyük tatlı su gölü olan Eğirdir Gölü su toplama havzası içerisinde yeralmaktadır. Havza içerinde bulunan yerleşim alanlarının hiçbiri katı atık düzenli depolama sahasına sahip değildir ve bu durumun gelecekte Eğridir Gölü su kalitesini olumsuz etkileyeceği düşünülmektedir. Katı atık depolama tesisi projelendirilirken en önemli ve ilk aşama yer seçimidir. Bu amaçla, öncelikle bölgenin nüfus projeksiyonu ve atık envanteri hesaplanarak 1.76 ha’lık bir alana ihtiyaç olduğu belirlenmiştir. Yer seçimi yapılacak olan alanda jeolojik, hidrolojik, hidrojeolojik ve arazi durumu açısından bölgesel çalışmalar yapılarak katı atık depolama yeri için uygun olan alanlar belirlenerek haritalanmıştır. Elde edilen haritalar bilgisayar ortamında çakıştırılarak tüm bölge katı atık depolama yeri için uygunluk özelliklerine göre sınıflandırılmıştır.