PROJELER

Konu

İstanbul İli için Kentsek Dayanıklılık Modeli ve Deprem Sonrası Geçici Barınma ve Toplanma Alanlarının Belirlenmesi

Konu

İklim değişikliğinin neden olduğu deniz seviyesinin yükselmesi ve su buharı değişimlerinin Antarktika Kıtası'nda uzun dönemli izlenmesi için GNSS Meteoroloji ve GNSS Reflektometrisi tekniklerinin kullanılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda, Ülkemizin Antarktika Horseshoe Adası'na ilk GNSS istasyonları tesis edilmiştir.

Konu

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın ihtiyacı için yaptırılacak Büyük Endüstriyel Kazalara Yönelik Afet Risk Değerlendirme Yazılımı Hazırlanması Projesi

Konu

Sosyal medya ile veri madenciliği yöntemlerinin araştırılması ve haritalama üzerine etkilerinin incelenmesi.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Kentsel dönüşüme dair çalışmaların parçacıl olarak yürütülmesinden kaynaklanan problemler sebebiyle, İstanbul’un küresel ölçekte üstlendiği rol ve sahip olduğu imkanlar dikkate alınarak, üst ve alt ölçekli planlar arasında geçiş imkanı verecek, afete duyarlı, ekonomik gelişme ve sosyal bütünleşmenin gözetildiği, yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik, sürdürülebilir bir anlaşyışla 39 ilçeyi kapsayacak şekilde bütüncül ve kapsayıcı bir yaklaşım ile İstanbul Kentsel Dönüşüm Planı hazırlanmaktadır

Konu

bahsi geçen bölgede bina özelliklerini yerel zemin koşullarını ve deprem tehlikesini göz önüne alan 980 adet betonarme ve yığma binadan oluşan bina stoku için 6306 sayılı kanunun Uygulama Yönetmeliği nde esasları verilen Birinci Aşama Değerlendirme Yöntemi kullanılarak her bir bina için Performans Puanının hesaplanmış her bir bina dijital olarak oluşturulan değerlendirme formlarında kaydedilmiş Bu kayıtlar mekansal veritabanına dönüştürülmüş ve coğrafi bilgi sistemi kullanılarak tematik risk haritaları oluşturulmuştur Bölge için coğrafi bilgi sistemi kullanılarak deprem tehlike haritası oluşturulmuş ve elde edilen performans puanı dağılımları ayrıntılı şekilde incelenerek istatistiksel değerlendirme yapılmıştır Bunları takiben bölgede mevcut bulunan toplam bina toplumunu temsil edecek örnek bina toplumları oluşturulmuştur

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

İnsansız araçlar yarımı ile tarama yaparak hidrografik haritaların üretilmesini sağlayan bir araç geliştirilmesi ve pilot bölgede uygulanmasıdır

Konu

Çalışma konusu ilk olarak İstanbul daki tüm ulaştırma yapılarının köprü viyadük üst geçit tünel deprem ile ilgili tehlike analizlerinin yapılarak hasar olasılıklarının belirlenmesi ve kullanılabilirliklerinin tahmin edilmesi hedeflenmektedir Çalışmaya ait ikinci hedef olarak bina ve ulaşım yapılarındaki çökme ve yıkılmalar kaynaklı İstanbul için yol kapanma verisinin oluşturulmasıdır Üçüncü hedef ise müdahele aşamasında geçici barınma alanlarına sağlık tesislerine vb kritik tesislere erişim seçeneklerinin oluşturulmasına yönelik bir algoritma ve model geliştirilmesi ve kullanılabilir en kısa ve güvenli yolların belirlenmesinin sağlanmasıdır

Konu

İstanbul da karşılaşılması olası bir deprem sonucunda ihtiyaç duyulacak geçici barınma alanlarının tespiti için çok ölçütlü analiz yapılmasına olanak sağlayan CBS tabanlı bir modelin geliştirilmesidir Proje kapsamında afet sonrası evsiz ve açıkta kalacak olan vatandaşların geçici olarak yerleştirilmesi için en uygun alanlar gerekli ihtiyaçlara göre belirlenmiş ve bu alanlar sıralanmıştır Böylelikle hem en uygun geçici barınma alanları belirlenmiş hem de hangi alanın ne kadar uygun olduğu ortaya çıkartılmıştır Bu kapsamda dünya üzerinde sıkça kullanımda olan karar destek sistemlerinden biri olan çok ölçütlü karar verme teknikleri coğrafi bilgi sistemleri yardımıyla bir bilgisayar modeli olarak kullanılmıştır

Konu

Bu çalışmada, deprem sonrasında binaların dahili doğalgaz ve elektrik dağılım sisteminin uğradığı hasar ve binada bulunan cihazların devrilmeleri göz önünde bulundurularak binaların tutuşma olasılığını hesaplayan CBS tabanlı bir model geliştirilmiştir.

Konu

CBS Sel Heyelan Hasar Tahmini

Konu

TABİS Projesinden elde edilen Temel Topografik ve Afet Obje Model Kataloglarının İstanbul Zeytineburnu İlçesi Pilot Olmak Üzere tüm İstanbula Uygulanması

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Türkiye genelinde afet bilgi sistemi için obje kataloglarının belirlenmesi, 5000 ölçekli obje kataloğu standardının belirlenmesi

Konu

Kuzey Anadolu Fayının Bölümünün Hareketlerinin Hassas GPS Ölçmeleri İle Yespit Edilmesi