PROJELER

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Bu projeyle Google ve INOGAR işbirliğinde gerçekleştirilen bir pandamı iyileştirme programının ihtiyaç analizi gerçekleştirilmiştir.

Konu

Bu projede, Inogar Kooperatifi tarafından yürütülecek ve Google.org tarafından fonlanacak olan DİJİTAL KÜLTÜR PANDEMİ İYİLEŞTİRME PROGRAMI için, bilimsel kalitatif ve kantitatif yöntemler kullanılarak İHTİYAÇ ANALİZİ ve Yararlanıcı Profili oluşturma çalışması yapılmıştır. Buna yönelik olarak, proje kapsamında Inogar tarafından tiyatro kooperatifleri ve sendikaları üyelerine yönelik olarak yürütülecek dijitalleşme eğitimlerinin yararlanıcı profilinin çıkarılması, eğitim içeriklerinin belirlenmesi kapsamında kalitatif ve kantitatif veri ölçüm araçları oluşturulmuş, bu araçlarla veri toplanmış ve kalitatif içerik analizi ve istatistiksel analizlerle Ward yöntemi kullanılarak yararlanıcı kümelemesi çalışmaları yapılmıştır. İTÜ Sosyal İnovasyon Merkezi Sosyal Etki Çalışma Grubu üyesi araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olan Sosyal Projeler için İhtiyaç ve Yararlanıcı Profili Analizi modeli uygulanmış, bu kapsamda, anket ile nicel saha araştırması, Odak Grup ve Tasarım Düşüncesi Atölyesi çalışmaları ile elde edilen veri ve bilgiler nitel ve nicel analiz teknikleri ile incelenerek yorumlanmıştır. Bu model, farklı üç yöntemin bir arada sosyal ihtiyaç analizinde kullanılabilecek özgür bir model olup, sanatın dijitalleşmesi alanında ülkemizdeki ilk tasarım atölyesi uygulamalarından birini içermiştir.

Konu

Türkiye'deki ev sahibi topluluk ile mülteci nüfustan gençlerin algılarını, yaşamlarındaki zorlukları ve ihtiyaçlarını analiz eden bir projedir.

Konu

Göçün olumlu etkilerinin geliştirilmesi ve getirdiği sorunlara yönelik çözüm önerileri çok boyutlu olarak ele alınmıştır.

Konu

Bu proje, AB Sivil Toplum Destek Programı, II. Dönem Hibe Programı (CSSP II) kapsamında fonlanan, İhtiyaç Haritası Sosyal Kooperatifi'nin ana yüklenici, Habitat Derneği'nin proje ortağı ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü'nün iştirakçi olarak yer aldığı “Sosyal Kooperatif Geliştirme Programı” nın sosyal etki analizini kapsamaktadır. 23.03.2020 başlangıç tarihli ve 63857 T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (STB) Kodlu “İhtiyaç Haritası Sosyal Kooperatif Geliştirme Programına Yönelik Yerel Eğitimlerin Etki Analizi” başlıklı bu Ar-Ge projesi 30.12.2020 tarihi itibari ile tamamlanmıştır.

Konu

Bu projede, AB Sivil Toplum Destek Programı II. dönem Hibe Programı (CSSP II) kapsamında fonlanan, İhtiyaç Haritası Sosyal Kooperatifi'nin ana yüklenici, Habitat Derneği'nin proje ortağı ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü'nün iştirakçi olarak yer aldığı “Sosyal Kooperatif Geliştirme Programı” Projesinin “Sosyal Etki Analizi” yapılacaktır. Buna yönelik olarak, İhtiyaç Haritası Sosyal Kooperatifi tarafından verilecek eğitimlerin öncesinde ve sonrasında ön-test ve son-test uygulanacaktır. Ayrıca eğitimler sonrasında çevrimiçi odak grup çalışması uygulanacaktır. Çevrimiçi eğitimlerin tamamlanmasından sonra, online araçlar aracılığıyla katılımcılardan geri bildirim almaya yönelik çeşitli anket ve formlar hazırlanacak ve uygulanacaktır. Proje kapsamında yürütülen eğitimlerin katılımcılarla yapılacak görüşmeler ve doldurulmuş görüşme formlarının içerikleri ve ön-test son-test anket verileri analiz sonuçları kullanılarak “Etki Analizi” yapılacak ve Etki Analizi Raporu hazırlanacaktır. İTÜ Sosyal İnovasyon Merkezi Sosyal Etki Çalışma Grubu üyesi araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olan model uygulanmış, Odak Görüşme çalışması çıktıları, eğitimler sırasında doldurulmuş olan ön-test ve son-test formlarındaki veriler kullanılmıştır.

Konu

Bu proje İhtiyaç Haritası'nın sunduğu sosyal kooperatif geliştirme programının etkisini analiz etmiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

This research project aims to analyze the role of rural to urban migration on rural development in Turkey by answering two main questions What is the relationship between urbanization human capital and growth in Turkey and how does remittances affect the rural development in Turkey