PROJELER

Konu

Önerilen bu projede, hem kararlı üniform olmayan (akım yönünde mesafe ile değişen) hem de kararsız (zaman ile değişen) sınır tabakalarında laminar akımdan türbülanslı akıma geçiş rejimi niteliksel ve niceliksel olarak incelenecektir.

Konu

Deniz Yapıları Etrafında Sıvılaşmanın Sayısal Modellemesi

Konu

Bu projenin amacı, HGÜS’ye HEDS’yi eklenerek akıllı enerji yönetim algoritmasıyla talep tarafındaki ihtiyacı su¨rekli olarak karşılamak ve kaliteli elektrik u¨retmektir.Deniz ve okyanusun u¨zerine kurulan açık deniz ru¨zgâr (offshore wind) enerjisi olarak bilinen gu¨ç u¨retim sistemleri YEK çeşitlerinden biri olmakla birlikte bu sistemler yu¨zer bir platform u¨zerine kurulmaktadır. Denizin altında da potansiyel enerji bulunduğundan alt kısmındaki akıntı enerjisinden elektrik elde edilebilir. Ülkemizin u¨ç tarafı denizlerle çevrili coğrafya yapısından dolayı ve bu¨yu¨k bir enerji potansiyeline sahip bu doğa olaylarından yararlanmak için bu çalışma konusu seçilmiştir. Hibrit gu¨ç u¨retim sistemine, hibrit enerji depolama sistemi entegre edilerek su¨rekli ve kaliteli enerji ihtiyacı sağlayan bir gu¨ç u¨retim sistemiyle YEK’lerin bu problemine çözu¨m getirilmektedir. Proje kapsamında, HGÜS ile HEDS birbirine entegrasyonu ve bu birimlerin enerji yönetim algoritması projenin özgu¨nlu¨ğu¨nu¨ oluşturan en önemli noktadır.Proje kapsamında önerilen yu¨zer platform u¨zerinde bulunan HGÜS hedeflenen amaçlara ulaşmak için uygun fiziksel ve elektriksel hesaplamaları gerçekleştirilecektir. HGÜS toplam u¨retim kapasitesi 2kW olacaktır. Bu toplam gu¨cu¨n 1kW’ını açık deniz ru¨zgâr enerjisiyle, kalan 1kW’ı ise akıntı enerjisiyle elde edilecektir. Bu gu¨ç değerlerine göre her iki u¨retim sistemi için kanat tasarımı yapılarak simu¨lasyon programı u¨zerinde sonuçlar elde edilecektir. Açık deniz ru¨zgâr tu¨rbininde H tipi Darrieus kanat tipi, akıntı tu¨rbininde ise Savonius kanat tipi kullanılacaktır. Tasarlanan kanat tipleri ayrı ayrı redu¨ktörlerle generatörlere iletilerek Doğru Akım (DA) elektrik enerjisine dönu¨ştu¨ru¨lecektir. Her bir generatör DA/DA yu¨kseltici dönu¨ştu¨ru¨cu¨su¨ ile tek bir DA barada 100V olacak şekilde toplanacaktır. HEDS kapasitesi 4kWh olacaktır ve lityum bataryalar ve ultrakapasitörler ile depolama işlemi gerçekleştirilecektir. Batarya ve ultrakapasitörler de DA/DA çift yönlu¨ dönu¨ştu¨ru¨cu¨lerle DA baraya bağlanarak bu¨tu¨n birimlerin tek bir DA barada toplanması sağlanacaktır. Tek bir barada toplanan DA elektrik enerjisi, tek fazlı evirici ile Alternatif Akıma (AA) dönu¨ştu¨ru¨lerek son kullanıcıya ulaştırılacaktır. Bu¨tu¨n bu dönu¨ştu¨ru¨cu¨ birimleri geliştirilecek özgu¨n akıllı enerji yönetim algoritmasıyla kontrol edilecektir. Projenin özgu¨n değerinden bir diğeri de bu özgu¨n enerji yönetim algoritmasıdır. Laboratuarda u¨retilen sistemin deneysel çalışmaları gerçekleştirilerek sonuçlar elde edilecektir.

Konu

Farklı Enkesit Şekline Sahip Köprü Ayaklarının Değişken Akım Koşullarıyla Etkileşimlerinin İncelenmesi

Konu

Normal şartlar altında yeraltı suyu bulunmayan fabrika fırın alanlarda ortaya çıkan yeraltı suyunun ani yükselmesi ve bunun fabrika fırınlarını etkilemesi sonucu suyun kaynağının ve ortaya çıkma nedenlerini araştırılması, daha önce olmayan bu durumun nedenlerinin saptanıp sorunun tamamen bertaraf edilmesi için alıncak önlemlerin geliştirilmesi.

Konu

Karadeniz havzası ülkelerinde deprem heyelan ve taşkın afetlerine araştırmalar için bir araştırmacı ağı ve ortak bir bilimsel dil geliştirilmesi

Konu

Sıralı silindirlerin akım ve dalga ile etkileşimlerinin deneysel olarak incelenmesi

Konu

Çok amaçlı açık deniz platformlaroının yenilikçi tasarımı

Konu

The interaction of offshore windfarm foundations with the bed

Konu

Deprem Riski Taşıyan Kıyı Bölgelerinde Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulması

Konu

Marmara Bölgesinde Olası Bir Deprem Sonucunda En Büyük Çevresel Riski Taşıyan Kıyı Bölgelerinin Tanımı ve Gerekli Önlemlerin Araştırılması

Konu

Filyos çayı havzasının genel karakteristiklerinin uydu görüntü verileri ve sayısal arazi modeli ile analizi