PROJELER

Konu

Yüksek frekanslı ve yüksek güç yoğunluklu güç eletkroniği çevirici devresi ve çok seviyeli güç faktörü düzeltme devresi tasarımı

Konu

Projede ülkemizin yenilenebilir enerji kaynaklarının verimli kullanılması için küçük güçlü bir halka (ring) alternatör tasarlanacaktır. Tasarlanacak ürün birden fazla sayıda ard arda eklenebilecek yapıda olacak ve aynı milde birleştirilerek sistem gücünün arttırılması sağlanacaktır.Ana hatları ile eksenel akılı, hava çekirdekli, daimi mıknatıslı bir senkron makine tasarımı gerçekleştirilecektir. Manyetik alanın güçlendirilmesi için Hall Back dizilimi kullanılacaktır. Geliştirilecek ürünün ülkemizde üretimi olmadığından ülkemiz için bir yenilik olacaktır. Proje ile ülkemizin bilgi birikimine katkıda bulunulacak, ülkemizde üretilmeyen bir ürünün prototipi üretilecek, dışa bağımlılığı azaltacak ticaribir ürün ortaya çıkartılacak ve ihracat potansiyeli olan bir ürün elde edilecektir.

Konu

Bu projenin amacı Senkron Alçaltan DA Çevirici için geleneksel PI Denetleyici, Bulanık (Fuzzy)-PI ve Bulanık (Fuzzy)-PID Denetleyicilerini MATLAB ortamında benzetimini yaparak sayısal ortamda karşılaştırmak, ardından da tasarımlarını gerçekleştirerek uygulamalı bir şekilde sonuçları kıyaslamak, harcanacak süre, emek, maliyet ve başarım olarak en uygun yöntemi öne çıkarmaktır. Bu proje kapsamında Elektrik Makineleri Laboratuvarı’nda kullanılmak üzere 48 V giriş gerilimi, 12 V çıkış gerilimi, 120 W’lık bir Senkron Alçaltan DA Çevirici tasarlanacak ve modellenecektir. Belirtilen işletme koşullarında kararlı çalışmayı sağlayacak 3 kontrol yöntemi benzetim ortamında tasarlanarak karşılaştırılacaktır. Öngörülen tasarımlar fiziken gerçeklenerek laboratuvar ortamında test edileceklerdir. Sonuçları karşılaştırılmalı olarak yorumlanacaktır.

Konu

Yuvarlak rotorlu senkron generatörlerde uyarma alan şekli sargı yapısı, oluk konumları, oluklardaki sarım sayıları ve sargıdan geçen uyarma akımı mertebesine bağlıdır. Oluklardaki sarım sayıları ve oluklar arası mesafeler eşittir. Doğal yapısı sebebi ile bu alan şekli basamaklı olup harmonik içerir. Literatürde bu harmonikleri azaltmaya yönelik sargı yapıları mevcuttur. En yaygın kullanım rotor oluklarının 2/3’xxünün sarılıp,1/3’xxünün boş bırakılmasıdır. Bu projede oluk konumları ve oluklardaki sarım dağılımı matematiksel yöntemlerle en iyileştirilerek oluk sayısı ve oluk konumlarına bağlı sayıda uyarma alan harmoniklerinin yok edilmesi ve yuvarlak rotorlu senkron generatörün enerji kalitesi ve verimliliğine katkı sağlamak amaçlanmıştır.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Kütlesel Rotorlu Asenkron Motor (SRIM) dayanıklı yapısı, az bakım gerektirmesi ve kolay kontrol edilebilirliğinden dolayı yüksek hızlı doğrudan sürüş uygulamalarında diğer elektrik motorlarına göre üstündürler. Düz SRIM’un elektriksel, manyetik özellikleri düşük olup mekanik güç çıkışı yeterli değildir. Farklı rotor yapıları kullanılarak başarım arttırılabilir. Rotorun iki tarafına bakır halkalar eklemek, eksenel veya radyal kesikler açmak ve rotoru iletkenliği yüksek bir malzeme ile kaplamak bilinen yöntemlerdir. Bu yöntemler akının daha derine işlemesini sağlar elektriksel ve mekanik başarım artar. Ancak uzay harmonik etkileri bu yöntemlerle yok edilemez. Bu projede, klasik yöntemlerden farklı olarak uzay harmonik etkileri azaltılmış, özgün ve yenilikçi bir stator ve sargı tasarımı ile motorun büyük etkili uzay harmonikleri yok edilmek sureti ile literatürde olmayan bir SRIM tasarımı hesabı, sayısal incelemesi, imalatı ve deneysel çalışması gerçekleştirilecektir.

Konu

Bu projede farklı tiplerdeki elektrik motorlarından asenkron sürekli mıknatıslı senkron PMSM fırçasız doğru akım BLDC FDAM ve sürekli mıknatıs destekli senkron relüktans motorları için kontrol yöntemleri ile yapıları farklı bu elektrik motorlarının hepsini algılayıcısız alan yönlendirmeli kontrol yöntemi ile sürme yeteneğine sahip tek bir çoklu motor sürücü devresine bir giriş yapılacak prototip gerçeklenecek ve uygulamalı çalışma gerçekleştrilecektir

Konu

Üç fazlı alternatif akım kıyıcılarda harmoniklerin azaltılmasına yönelik olarak darbe genlik modülasyonunun uygulanması devre tasarımı ve uygulaması

Konu

Sanayi tesislerinin bacalarındaki atık ısının geri kazanılması amacı ile bir türbin üzerinden dönme hareketinin elde edilerek bir elektrik makinesi ile elektrik enerjisinin elde edilmesi, elde edilen enerjinin sanayi tesisinde kullanılması ve tesisin enerji verimliliğinin yükseltilmesini hedefleyen bir projedir.

Konu

Şirket ürün gamındaki 4 tip motorda süregelen mekanik akustik ve elektriksel problemlerin giderilmesine yönelik mühendislik plastiği tabanlı yenilikçi motor parçalarının tasarımı ve üretimi

Konu

Firma motor yük testlerinde kullanılmak üzere 1 kW’xxık girap akımı freni tasarımı

Konu

Arçelik A Ş ile ortak yürütülen çalışmada endüksiyon ocakları için kart tasarımı ve yazılım güncellemesi gerçeklenmiştir

Konu

Metal malzemenin işlenmeden yumuşatılmassı için endüksiyon ısıtma yöntemi ile ısıtılmasına yönelik bir sistem modellenmesi ve tasarımı

Konu

İTÜ Elektrik Makinaları Laboratuvarı nın ölçü sistemlerinin çağdaş bir biçimde yenilenmesi haberleşme ağınınkurulması ölçülen verilerin kayıt altına alınabilirliğinin sağlanması

Konu

Devridaim sistemlerinde verimliliği arttırmak adına fırçasız doğru akım motoru tasarımı ve kontrolü

Konu

Bu projede manyetik ayırıcı tasarımı yapılacaktır. Planlanan ayırıcıda altta bir tamburun manyetik malzemeyi yakalaması ve ardından bantla arasındaki sürtünme kuvveti ve oluşan manyetik kuvvet yardımı ile dönme hareketi sayesinde bu malzemeyi düşey doğrultuda yukarı doğru ile iletmesi sağlanacaktır. İletilen malzeme yatay doğrultuya getirilene kadar E tipi çekirdekler ile yine aynı kuvvetler sayesinde taşınacak ve düşey doğrultudan yatay doğrultuya geçiş yine bir tambur sayesinde yapılacaktır. Yatay doğrultuda bant üzerinde hareket ettirilen manyetik cismin manyetikliği yok edilecek ve bant bitiminde depolama ünitesine ya da kovaya atılacaktır.

Konu

15 kW gücünde bir girdap akımı freninin tasarımı optimizasyonu ve sonlu elemanlar yöntemile analizi

Konu

Görüntü algılama ile belirlenen hedefi yakalayan, hedefle beraber hareket eden lazer işaretleyici tasarımı

Konu

Asenkron makinelerde bozucu etkileryaratan uzay harminiklerinin etkilerinin azaltılması ancak yapısal çözümlerle mümkündür. Bilinen yöntemler kirişleme ve simetrik yapısını değiştirmeksizin sargı dağılımını değiştirmeye dayanır. Bu projede stator demir çekirdek yapısı da değiştirilerek bakır kayıpları azaltılmış, uzay harmonik etkileri azaltılırken makinenin verimi arttırılmıştır.